Kurs instruktora sportu: Piłka Nożna 

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku Kurs odrębny dla danej dyscypliny Kierunkowej, dotyczy metodyki zajęć, nauczania techniki i treningu danej dyscypliny, obejmuje zarys historii oraz naukę przepisów i sędziowania w danej dyscyplinie kierunkowej.

Cel kursu:

- przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych z piłki nożnej na niższym poziomie zaawansowania sportowego zawodników z głównym akcentem, na nauczanie dzieci i młodzieży;
- zapoznanie teoretyczne z podstawami przedmiotów podstawowych, niezbędnych do wykonywania zajęć specjalistycznych;
- przygotowanie do organizowania zawodów sportowych
 
Zadania szkoleniowe

a) zapoznanie z podstawami techniki, taktyki oraz podstaw treningu sportowego;
b) zdobycie podstawowych umiejętności metodycznych i organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia różnych form ćwiczeń;
c) zapoznanie z podstawowymi metodami analizy i oceny efektów nauczania


Profil studenta (dla kogo ?): 

Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu. Wówczas zobowiązani są wyłącznie do odbycia cz. specjalistycznej określonej dyscypliny.

OGÓLNE WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:
Kandydaci na tytuł Instruktora Sportu AWF powinni być:
- pełnoletni,
- mieć co najmniej średnie wykształcenie,
- przedstawić, pisemne oświadczenie o niekaralności;

Szczegółowe warunki przyjęcia na kurs

a) spełnienie warunków Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym,
b) zainteresowanie piłką nożną;
c) podstawowe umiejętności gry w piłkę nożną;
d) wykazanie się sprawnością  fizyczną  na poziomie umożliwiającym pełne uczestnictwo w zajęciach programowych (teoria, praktyka);
e) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, kwalifikujące do czynnego udziału w kursie


Kursy Instruktora Sportu AWF składają się z dwóch części:

INFORMACJE OGÓLNE O KURSIE INSTRUKTORA SPORTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  [czytaj więcej...]
2. CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA   [czytaj więcej...]

Informacje Ogólne

Na mocy Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym z dnia 5 lica 2013 roku Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF Poznań zaprasza na kursy na tytuł instruktora sportu.

Instruktor Sportu Akademii Wychowania Fizycznego jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej w sporcie szkolnym oraz do działalności pomocniczej pod nadzorem trenera sportu w pozostałych obszarach sportu wyczynowego.

1.)  Kurs obejmuje 180 godzin zajęć programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu, składa się z bloków: zawiera 60 godzin zajęć teoretycznych, 90 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym.

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują:
legitymację Instruktora Sportu AWF

2.)  Część ogólna (teoretyczna) Kursu jest wspólna programowo dla każdej specjalizacji sportowej.

3.)  Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu.

4.)  Wymogi dla kandydatów na Instruktor Sportu AWF to: pełnoletniość, wykształcenie średnie, pisemne oświadczenie o niekaralności, przedstawione wraz z dokumentacją kursową,

 


Kwalifikacje
 
Kurs upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych w głównej mierze z zespołami dziecięcymii młodzieżowymi, jak również zespołów w kategorii wiekowej seniora od V ligi w dół, lub sprawowania obowiązków asystenta trenera w grupach wyżej kwalifikowanych. Instruktora piłki nożnej cechować winno:
- odpowiednia wiedza ogólna i specjalna w zakresie odbytego kursu, oraz umiejętnośćjej    przekazywania podopiecznym w odpowiednich proporcjach;
- umiejętnościruchowe, szczególnie wykorzystane do dobrego pokazu ćwiczeń;
- przychylny stosunek do podopiecznych;
- świadomość potrzeby stałego pogłębiania swej wiedzy,
- wrażliwość społeczna.
Respektując przedstawione postulaty procesu kształcenia na stopień instruktora, należy ze strony kadry nauczającej, przekazywać taki zasób wiedzy teoretycznej i umiejętnościpraktycznych, który stanowić ma z jednej strony, zamkniętą w podstawach całość, a z drugiej – drogę wyjściową do dalszego pogłębiania tej wiedzy oraz technologii treningu i walki sportowej.
 
 
Program ogólny kursu:
 
Liczba godzin dydaktycznych: 90                                      
Teoria (wykłady): 32 godziny
Praktyka (ćwiczenia) 58 godzin


Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego
 
1.    Wykazanie się umiejętnościami z zakresu sprawności technicznej na poziomie  umożliwiającym demonstrowanie ćwiczeń na podstawie sprawdzianu, testu, lub oceny aktywnego udziału w zajęciach praktycznych.
2.    Uzyskanie pozytywnej oceny z samodzielnego prowadzenia zajęć (konspekt, dobór ćwiczeń, postawa prowadzącego).
3.    Uzyskanie pozytywnej oceny postawy kursanta (obecność na zajęciach, zachowanie, aktywne zainteresowanie treścią i formą całego kursu).
  
Egzamin końcowy
 
Kursanci przystępują do egzaminu ustnego przed Komisją egzaminacyjną, złożoną z wytypowanych osób przez organizatora kursu.
Absolwenci, otrzymują legitymację instruktora sportu - w piłce nożnej.

Czas trwania:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele). Kurs obejmuje 90 godzin, czyli: 8 - 9 weekendów
.

Termin rozpoczęcia: 

Prowadzona jest rekrutacja ciągła. Można zapisywać się przez cały rok na dane dyscypliny. Termin uruchomienia cz. specjalistycznej uzależniony jest od uzbierania się minimalnej grupy (min. 15 osób.).

Świadectwo ukończenia: 

Po ukończeniu cz. specjalisycznej (integralnej części kursu) kursant otrzymuje Legitymację Instruktora Sportu AWF z danej dysypliny kierunkowej.

____________________________________________________________________________________

WYMAGANE DOKUMENTY

1.) Formularz Kurs Instruktor Sportu AWF [doc]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)
4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne /3,5 x 4,5/- zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres z dopiskiem w tytule maila "Kurs Instruktor Sportu AWF z dyscypliny;...............",

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 2 cm * 2,5 cm, rozdzielczość 300 DPI, format zdjęcia JPG.
5. ) Oświadczenie o niekaralności [pdf]                                                                                                                                     
6.) Oświadczenie o znajomości ustaw [pdf]
7.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego[pdf]
8.) Potwierdziną kserokopię dowodu osobistego

Informacja: Zgdnie z wymogami Porozumienia międzyuczelnianego (AWF) w celu realizacji Kursu Instruktora Sportu i otrzymania uprawnień wymagane jest zaświadczenie z klubu sportowego o odbyciu praktyk instruktorskich w wymiarze 30h, które należy przedłożyć do momentu zakończenia zajęć na Kursie.


 
Program
TEORIA
Lp. Tematyka zajęć
Opis szczegółowych bloków tematycznych
  Liczba      godzin
1 Rola trenera w nowocześnie realizowanym procesie szkoleniowym na etapie nauczania, doskonalenia,  trenowania i mistrzowskim. Kształcenie i dokształcanie kadr szkoleniowych. Wykorzystanie stron internetowych w procesie szkolenia piłkarskiego.       1
2 Organizacja procesu szkolenia piłkarskiego w Polsce. Założenia system szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce. Techniczne aspekty realizacji procesu szkolenia dzieci i młodzieży. Zalecenia UEFA w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży.       1
3 Nauczanie umiejętności ruchowych (podstawy teoretyczne). Dydaktyka w procesie nauczania umiejętności ruchowych. Koncepcje i fazy kształtowania nawyku czuciowo-ruchowego.         1
4 Przygotowanie techniczne na poszczególnych etapach szkolenia piłkarskiego. Wykorzystanie różnorodnych form w nauczaniu, utrwalaniu i doskonaleniu techniki
 gry w piłkę nożną. Koncepcje formowania umiejętności technicznych.
      1
5 Taktyka gry – definicje, podział, elementy. Rozwój taktyki piłki nożnej - ewolucja działań zawodników w grze w piłkę nożną (systemy, style i szkoły piłkarskie).       1
7 Organizacja i zasady gry w systemach: 1-4-4-2, 1-4-3-3, 1-4-2-3-1 - warianty i modyfikacje niniejszych systemów gry.       2
8 Organizacja i zasady działania w grze ofensywnej.
·        Taktyka atakowania indywidualnego.
·        Taktyka atakowania grupowego.
·        Taktyka atakowania zespołowego.
      2
9 Organizacja i zasady działania w grze defensywnej.
·        Taktyka bronienia indywidualnego.
·        Taktyka bronienia grupowego.
·        Taktyka bronienia zespołowego.
      2
10 Przygotowanie taktyczne na poszczególnych etapach szkolenia piłkarskiego.       2
11 Metody obserwacji i analizy gry stosowane w piłce nożnej.       1
12 Periodyzacja taktyczna.
Model gry.
      2
13 Struktura rzeczowa i czasowa treningu w piłce nożnej.
·        Cykle wieloletnie (etapy szkolenia)
·        Cykle długie (roczny cykl szkolenia sportowego)
·        Cykle średnie (mezocykle)
·        Cykle krótkie (mikrocykle)
·        Jednostka treningowa
·         Cykle specjalne (zgrupowania, BPS)
      2
14 Metody i formy treningowe.      0,5
15 Przygotowanie szybkościowe piłkarza nożnego.        1
16 Przygotowanie koordynacyjne piłkarza nożnego.        1
17 Przygotowanie wytrzymałościowe piłkarza nożnego.        1
18 Przygotowanie siłowe piłkarza nożnego.        1
19 Przygotowanie wytrzymałościowe piłkarza nożnego.        1
20 Przygotowanie gibkościowe piłkarza nożnego. Przygotowanie akrobatyczne piłkarza nożnego.                          0,5
21 Dokumentacja treningowa i szkoleniowa.       1
22 Planowanie procesu szkolenia
·         Plan perspektywiczny.
·         Roczny plan organizacyjno-szkoleniowy.
·         Roczny plan szkolenia.
·         Miesięczny plan szkolenia.
·         Mikrocykl treningowy.
·         Plan bieżący (jednostka treningowa). Struktura jednostki treningowej na różnych etapach szkolenia piłkarskiego.
Program cykli specjalnych (zgrupowań i BPS-u).
      2
23 Założenia metodyczne szkolenia dzieci i młodzieży. Etapizacja procesu szkolenia w piłce nożnej.
·         Podstawowe zadania treningu w poszczególnych etapach szkolenia.
·         Struktura treningu dzieci i młodzieży.
·         Dobór i selekcja do gry w piłkę nożną.
     2
24 Przygotowanie psychiczne zawodnika i zespołu:
·         Przygotowanie mentalne zawodnika
·         Przygotowanie kogniwistyczne 
      1
25 Kierowanie zespołem:
·         Przygotowanie zespołu do zawodów.
·         Prowadzenie zespołu w trakcie meczu.
·         Postępowanie trenera w trakcie przerwy meczu.
·         Postępowanie trenera po meczu.
Kierowanie i prowadzenie zawodnika uzdolnionego.
      2
  Razem      32
PRAKTYKA
Lp.   Liczba godzin
     1 Metodyka i systematyka techniki piłki nożnej.
 
     6
   
2
Przygotowanie techniczne na poszczególnych etapach szkolenia ze różnicowaniem doboru metod, form i środków treningowych .      6
 
3
Założenia treningu indywidualnego w zakresie przygotowania technicznego zawodnika.      2
 4 Metodyka i systematyka taktyki piłki nożnej - faza atakowania.
·        Taktyka atakowania indywidualnego.
·        Taktyka atakowania grupowego.
·        Taktyka atakowania zespołowego.
·        Taktyka atakowania przy SFG.
     4
 5 Metodyka i systematyka taktyki piłki nożnej - faza bronienia.
·        Taktyka bronienia indywidualnego.
·        Taktyka bronienia grupowego.
·        Taktyka bronienia zespołowego.
·        Taktyka bronienia przy SFG
     4
 6 Metodyka i systematyka taktyki piłki nożnej - fazy przejściowe.
·        Transfer pozytywny O/A.
·        Transfer negatywny A/O.
     2
7 Przygotowanie taktyczne na poszczególnych etapach szkolenia ze różnicowaniem doboru metod, form i środków treningowych .      6
8 Środki treningowe w różnych systemach gry.      2
9 Metody obserwacji i analizy gry stosowane w piłce nożnej.      2
10 Środki treningowe w różnych systemach gry.      2
  Trening zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych, ze zróżnicowaniem różnorodnych form i metod treningowych:
·        Przygotowanie szybkościowe piłkarza nożnego.
·        Przygotowanie wytrzymałościowe piłkarza nożnego.
·        Przygotowanie siłowe piłkarza nożnego.
·        Przygotowanie koordynacyjne piłkarza nożnego.
·        Przygotowanie gibkościowe piłkarza nożnego.
·        Przygotowanie akrobatyczne piłkarza nożnego.
     6
11 Przygotowanie motoryczne na poszczególnych etapach szkolenia z różnicowaniem doboru metod, form i środków treningowych .      6
  Dobór i selekcja do gry w piłkę nożną – praktyczne wykorzystanie różnorodnych narzędzi selekcyjnych.      2
12 Kontrola procesu treningowego. Testy sprawności ogólnej i ukierunkowanej.      2
13 Przygotowanie i przeprowadzenie jednostki treningowej dla wybranych etapów szkolenia piłkarskiego.      6
  Razem     58
Kadra dr Robert Śliwowski
trener klasy mistrzowskiej
Cennik Standardowe opłaty za Kurs Instruktora Sportu AWF:

-cz. ogólna (teoretyczna) - 500 zł. , 
-cz. specjalistyczna (część praktyczna + teoretyczna z dyscypliny kierunkowej) - 1200zł.,
Kontakt http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF,
wejście A lub B,  I piętro, pokój 225.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody