UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.
banerek_cdks_studia_kursy_2017
Kurs instruktora sportu: Piłka Nożna 

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku Kurs odrębny dla danej dyscypliny Kierunkowej, dotyczy metodyki zajęć, nauczania techniki i treningu danej dyscypliny, obejmuje zarys historii oraz naukę przepisów i sędziowania w danej dyscyplinie kierunkowej.

Cel kursu:

- przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych z piłki nożnej na niższym poziomie zaawansowania sportowego zawodników z głównym akcentem, na nauczanie dzieci i młodzieży;
- zapoznanie teoretyczne z podstawami przedmiotów podstawowych, niezbędnych do wykonywania zajęć specjalistycznych;
- przygotowanie do organizowania zawodów sportowych
 
Zadania szkoleniowe

a) zapoznanie z podstawami techniki, taktyki oraz podstaw treningu sportowego;
b) zdobycie podstawowych umiejętności metodycznych i organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia różnych form ćwiczeń;
c) zapoznanie z podstawowymi metodami analizy i oceny efektów nauczania


Profil studenta (dla kogo ?): 

Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu. Wówczas zobowiązani są wyłącznie do odbycia cz. specjalistycznej określonej dyscypliny.

OGÓLNE WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:
Kandydaci na tytuł Instruktora Sportu AWF powinni być:
- pełnoletni,
- mieć co najmniej średnie wykształcenie,
- przedstawić, pisemne oświadczenie o niekaralności;

Szczegółowe warunki przyjęcia na kurs

a) spełnienie warunków Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym,
b) zainteresowanie piłką nożną;
c) podstawowe umiejętności gry w piłkę nożną;
d) wykazanie się sprawnością  fizyczną  na poziomie umożliwiającym pełne uczestnictwo w zajęciach programowych (teoria, praktyka);
e) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, kwalifikujące do czynnego udziału w kursie


Kursy Instruktora Sportu AWF składają się z dwóch części:

INFORMACJE OGÓLNE O KURSIE INSTRUKTORA SPORTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  [czytaj więcej...]
2. CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA   [czytaj więcej...]

Informacje Ogólne

Na mocy Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym z dnia 5 lica 2013 roku Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF Poznań zaprasza na kursy na tytuł instruktora sportu.

Instruktor Sportu Akademii Wychowania Fizycznego jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej w sporcie szkolnym oraz do działalności pomocniczej pod nadzorem trenera sportu w pozostałych obszarach sportu wyczynowego.

1.)  Kurs obejmuje 180 godzin zajęć programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu, składa się z bloków: zawiera 60 godzin zajęć teoretycznych, 90 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym.

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują:
legitymację Instruktora Sportu AWF

2.)  Część ogólna (teoretyczna) Kursu jest wspólna programowo dla każdej specjalizacji sportowej.

3.)  Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu.

4.)  Wymogi dla kandydatów na Instruktor Sportu AWF to: pełnoletniość, wykształcenie średnie, pisemne oświadczenie o niekaralności, przedstawione wraz z dokumentacją kursową,

 


Kwalifikacje
 
Kurs upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych w głównej mierze z zespołami dziecięcymii młodzieżowymi, jak również zespołów w kategorii wiekowej seniora od V ligi w dół, lub sprawowania obowiązków asystenta trenera w grupach wyżej kwalifikowanych. Instruktora piłki nożnej cechować winno:
- odpowiednia wiedza ogólna i specjalna w zakresie odbytego kursu, oraz umiejętnośćjej    przekazywania podopiecznym w odpowiednich proporcjach;
- umiejętnościruchowe, szczególnie wykorzystane do dobrego pokazu ćwiczeń;
- przychylny stosunek do podopiecznych;
- świadomość potrzeby stałego pogłębiania swej wiedzy,
- wrażliwość społeczna.
Respektując przedstawione postulaty procesu kształcenia na stopień instruktora, należy ze strony kadry nauczającej, przekazywać taki zasób wiedzy teoretycznej i umiejętnościpraktycznych, który stanowić ma z jednej strony, zamkniętą w podstawach całość, a z drugiej – drogę wyjściową do dalszego pogłębiania tej wiedzy oraz technologii treningu i walki sportowej.
 
 
Program ogólny kursu:
 
Liczba godzin dydaktycznych: 90                                      
Teoria (wykłady): 32 godziny
Praktyka (ćwiczenia) 58 godzin


Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego
 
1.    Wykazanie się umiejętnościami z zakresu sprawności technicznej na poziomie  umożliwiającym demonstrowanie ćwiczeń na podstawie sprawdzianu, testu, lub oceny aktywnego udziału w zajęciach praktycznych.
2.    Uzyskanie pozytywnej oceny z samodzielnego prowadzenia zajęć (konspekt, dobór ćwiczeń, postawa prowadzącego).
3.    Uzyskanie pozytywnej oceny postawy kursanta (obecność na zajęciach, zachowanie, aktywne zainteresowanie treścią i formą całego kursu).
  
Egzamin końcowy
 
Kursanci przystępują do egzaminu ustnego przed Komisją egzaminacyjną, złożoną z wytypowanych osób przez organizatora kursu.
Absolwenci, otrzymują legitymację instruktora sportu - w piłce nożnej.

Czas trwania:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele). Kurs obejmuje 90 godzin, czyli: 8 - 9 weekendów
.

Termin rozpoczęcia: 

Prowadzona jest rekrutacja ciągła. Można zapisywać się przez cały rok na dane dyscypliny. Termin uruchomienia cz. specjalistycznej uzależniony jest od uzbierania się minimalnej grupy (min. 15 osób.).

Świadectwo ukończenia: 

Po ukończeniu cz. specjalisycznej (integralnej części kursu) kursant otrzymuje Legitymację Instruktora Sportu AWF z danej dysypliny kierunkowej.

____________________________________________________________________________________

WYMAGANE DOKUMENTY

1.) Formularz Kurs Instruktor Sportu AWF [doc]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)
4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne /3,5 x 4,5/- zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres z dopiskiem w tytule maila "Kurs Instruktor Sportu AWF z dyscypliny;...............",

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 2 cm * 2,5 cm, rozdzielczość 300 DPI, format zdjęcia JPG.
5. ) Oświadczenie o niekaralności [pdf]                                                                                                                                     
6.) Oświadczenie o znajomości ustaw [pdf]
7.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego[pdf]
8.) Potwierdziną kserokopię dowodu osobistego

Informacja: Zgdnie z wymogami Porozumienia międzyuczelnianego (AWF) w celu realizacji Kursu Instruktora Sportu i otrzymania uprawnień wymagane jest zaświadczenie z klubu sportowego o odbyciu praktyk instruktorskich w wymiarze 30h, które należy przedłożyć do momentu zakończenia zajęć na Kursie.


 
Program
TEORIA
Lp. Tematyka zajęć
Opis szczegółowych bloków tematycznych
  Liczba      godzin
1 Rola trenera w nowocześnie realizowanym procesie szkoleniowym na etapie nauczania, doskonalenia,  trenowania i mistrzowskim. Kształcenie i dokształcanie kadr szkoleniowych. Wykorzystanie stron internetowych w procesie szkolenia piłkarskiego.       1
2 Organizacja procesu szkolenia piłkarskiego w Polsce. Założenia system szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce. Techniczne aspekty realizacji procesu szkolenia dzieci i młodzieży. Zalecenia UEFA w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży.       1
3 Nauczanie umiejętności ruchowych (podstawy teoretyczne). Dydaktyka w procesie nauczania umiejętności ruchowych. Koncepcje i fazy kształtowania nawyku czuciowo-ruchowego.         1
4 Przygotowanie techniczne na poszczególnych etapach szkolenia piłkarskiego. Wykorzystanie różnorodnych form w nauczaniu, utrwalaniu i doskonaleniu techniki
 gry w piłkę nożną. Koncepcje formowania umiejętności technicznych.
      1
5 Taktyka gry – definicje, podział, elementy. Rozwój taktyki piłki nożnej - ewolucja działań zawodników w grze w piłkę nożną (systemy, style i szkoły piłkarskie).       1
7 Organizacja i zasady gry w systemach: 1-4-4-2, 1-4-3-3, 1-4-2-3-1 - warianty i modyfikacje niniejszych systemów gry.       2
8 Organizacja i zasady działania w grze ofensywnej.
·        Taktyka atakowania indywidualnego.
·        Taktyka atakowania grupowego.
·        Taktyka atakowania zespołowego.
      2
9 Organizacja i zasady działania w grze defensywnej.
·        Taktyka bronienia indywidualnego.
·        Taktyka bronienia grupowego.
·        Taktyka bronienia zespołowego.
      2
10 Przygotowanie taktyczne na poszczególnych etapach szkolenia piłkarskiego.       2
11 Metody obserwacji i analizy gry stosowane w piłce nożnej.       1
12 Periodyzacja taktyczna.
Model gry.
      2
13 Struktura rzeczowa i czasowa treningu w piłce nożnej.
·        Cykle wieloletnie (etapy szkolenia)
·        Cykle długie (roczny cykl szkolenia sportowego)
·        Cykle średnie (mezocykle)
·        Cykle krótkie (mikrocykle)
·        Jednostka treningowa
·         Cykle specjalne (zgrupowania, BPS)
      2
14 Metody i formy treningowe.      0,5
15 Przygotowanie szybkościowe piłkarza nożnego.        1
16 Przygotowanie koordynacyjne piłkarza nożnego.        1
17 Przygotowanie wytrzymałościowe piłkarza nożnego.        1
18 Przygotowanie siłowe piłkarza nożnego.        1
19 Przygotowanie wytrzymałościowe piłkarza nożnego.        1
20 Przygotowanie gibkościowe piłkarza nożnego. Przygotowanie akrobatyczne piłkarza nożnego.                          0,5
21 Dokumentacja treningowa i szkoleniowa.       1
22 Planowanie procesu szkolenia
·         Plan perspektywiczny.
·         Roczny plan organizacyjno-szkoleniowy.
·         Roczny plan szkolenia.
·         Miesięczny plan szkolenia.
·         Mikrocykl treningowy.
·         Plan bieżący (jednostka treningowa). Struktura jednostki treningowej na różnych etapach szkolenia piłkarskiego.
Program cykli specjalnych (zgrupowań i BPS-u).
      2
23 Założenia metodyczne szkolenia dzieci i młodzieży. Etapizacja procesu szkolenia w piłce nożnej.
·         Podstawowe zadania treningu w poszczególnych etapach szkolenia.
·         Struktura treningu dzieci i młodzieży.
·         Dobór i selekcja do gry w piłkę nożną.
     2
24 Przygotowanie psychiczne zawodnika i zespołu:
·         Przygotowanie mentalne zawodnika
·         Przygotowanie kogniwistyczne 
      1
25 Kierowanie zespołem:
·         Przygotowanie zespołu do zawodów.
·         Prowadzenie zespołu w trakcie meczu.
·         Postępowanie trenera w trakcie przerwy meczu.
·         Postępowanie trenera po meczu.
Kierowanie i prowadzenie zawodnika uzdolnionego.
      2
  Razem      32
PRAKTYKA
Lp.   Liczba godzin
     1 Metodyka i systematyka techniki piłki nożnej.
 
     6
   
2
Przygotowanie techniczne na poszczególnych etapach szkolenia ze różnicowaniem doboru metod, form i środków treningowych .      6
 
3
Założenia treningu indywidualnego w zakresie przygotowania technicznego zawodnika.      2
 4 Metodyka i systematyka taktyki piłki nożnej - faza atakowania.
·        Taktyka atakowania indywidualnego.
·        Taktyka atakowania grupowego.
·        Taktyka atakowania zespołowego.
·        Taktyka atakowania przy SFG.
     4
 5 Metodyka i systematyka taktyki piłki nożnej - faza bronienia.
·        Taktyka bronienia indywidualnego.
·        Taktyka bronienia grupowego.
·        Taktyka bronienia zespołowego.
·        Taktyka bronienia przy SFG
     4
 6 Metodyka i systematyka taktyki piłki nożnej - fazy przejściowe.
·        Transfer pozytywny O/A.
·        Transfer negatywny A/O.
     2
7 Przygotowanie taktyczne na poszczególnych etapach szkolenia ze różnicowaniem doboru metod, form i środków treningowych .      6
8 Środki treningowe w różnych systemach gry.      2
9 Metody obserwacji i analizy gry stosowane w piłce nożnej.      2
10 Środki treningowe w różnych systemach gry.      2
  Trening zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych, ze zróżnicowaniem różnorodnych form i metod treningowych:
·        Przygotowanie szybkościowe piłkarza nożnego.
·        Przygotowanie wytrzymałościowe piłkarza nożnego.
·        Przygotowanie siłowe piłkarza nożnego.
·        Przygotowanie koordynacyjne piłkarza nożnego.
·        Przygotowanie gibkościowe piłkarza nożnego.
·        Przygotowanie akrobatyczne piłkarza nożnego.
     6
11 Przygotowanie motoryczne na poszczególnych etapach szkolenia z różnicowaniem doboru metod, form i środków treningowych .      6
  Dobór i selekcja do gry w piłkę nożną – praktyczne wykorzystanie różnorodnych narzędzi selekcyjnych.      2
12 Kontrola procesu treningowego. Testy sprawności ogólnej i ukierunkowanej.      2
13 Przygotowanie i przeprowadzenie jednostki treningowej dla wybranych etapów szkolenia piłkarskiego.      6
  Razem     58
Kadra dr Robert Śliwowski
trener klasy mistrzowskiej
Cennik Standardowe opłaty za Kurs Instruktora Sportu AWF:

-cz. ogólna (teoretyczna) - 500 zł. , 
-cz. specjalistyczna (część praktyczna + teoretyczna z dyscypliny kierunkowej) - 1200zł.,
Kontakt http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF,
wejście A lub B,  I piętro, pokój 225.