Kurs instruktora sportu: Wioślarstwo


cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku Kurs odrębny dla danej dyscypliny Kierunkowej, dotyczy metodyki zajęć, nauczania techniki i treningu danej dyscypliny, obejmuje zarys historii oraz naukę przepisów i sędziowania w danej dyscyplinie kierunkowej.

CEL:
Celem zajęć prowadzonych na kursie instruktorskim z wioślarstwa jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat szerokich uwarunkowań treningu wioślarskiego z uwzględnieniem najnowszych ustaleń w zakresie biomechaniki, fizjologii, teorii sportu, informatyki i innych. Słuchacz powinien posiadać umiejętności w zakresie samodzielnego planowania, realizacji i analizy wykonania programu i organizacji szkolenia zawodników na różnych poziomach zaawansowania ze szczególnym uwzględnieniem początkujących wioślarzy. Program obejmuje 90 godzin dydaktycznych. 
Program
Profil studenta (dla kogo ?): 

Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu. Wówczas zobowiązani są wyłącznie do odbycia cz. specjalistycznej określonej dyscypliny.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:
Kandydaci na tytuł Instruktora Sportu AWF powinni być:
- pełnoletni,
- mieć co najmniej średnie wykształcenie,
- przedstawić, pisemne oświadczenie o niekaralności;


Kursy Instruktora Sportu AWF składają się z dwóch części:

INFORMACJE OGÓLNE O KURSIE INSTRUKTORA SPORTU


1. CZĘŚĆ OGÓLNA [czytaj więcej...]
2. CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA  [czytaj więcej...]

Informacje Ogólne

Na mocy Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym z dnia 5 lica 2013 roku Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia AWF Poznań zaprasza na kursy na tytuł instruktora sportu.

Instruktor Sportu Akademii Wychowania Fizycznego jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej w sporcie szkolnym oraz do działalności pomocniczej pod nadzorem trenera sportu w pozostałych obszarach sportu wyczynowego.

1.)  Kurs obejmuje 180 godzin zajęć programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu, składa się z bloków: zawiera 60 godzin zajęć teoretycznych, 90 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym.

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują:
legitymację Instruktora Sportu AWF

2.)  Część ogólna (teoretyczna) Kursu jest wspólna programowo dla każdej specjalizacji sportowej.

3.)  Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu.

4.)  Wymogi dla kandydatów na Instruktor Sportu AWF to: pełnoletniość, wykształcenie średnie, pisemne oświadczenie o niekaralności, przedstawione wraz z dokumentacją kursową,

Czas trwania:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele). Kurs obejmuje 90 godzin, czyli: 8 - 9 weekendów.
                                                                                                                        


Termin rozpoczęcia:

Prowadzona jest rekrutacja ciągła. Można zapisywać się przez cały rok na dane dyscypliny. Termin uruchomienia cz. specjalistycznej uzależniony jest od uzbierania się minimalnej grupy (min. 15 osób.).
                                                                                                                         


Świadectwo ukończenia: 

Po ukończeniu cz. specjalisycznej (integralnej części kursu) kursant otrzymuje Legitymację Instruktora Sportu AWF z danej dysypliny kierunkowej.

_____________________________________________________________________

WYMAGANE DOKUMENTY

1.) Formularz Kurs Instruktor Sportu AWF [doc]
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)
4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne /3,5 x 4,5/- zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres z dopiskiem w tytule maila "Kurs Instruktor Sportu AWF z dyscypliny;...............",

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 2 cm * 2,5 cm, rozdzielczość 300 DPI, format zdjęcia JPG.
5. ) Oświadczenie o niekaralności [pdf]                                                                                                                                     
6.) Oświadczenie o znajomości ustaw [pdf]
7.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego[pdf]

Informacja: Zgdnie z wymogami Porozumienia międzyuczelnianego (AWF) w celu realizacji Kursu Instruktora Sportu i otrzymania uprawnień wymagane jest zaświadczenie z klubu sportowego o odbyciu praktyk instruktorskich w wymiarze 30h, które należy przedłożyć do momentu zakończenia zajęć na Kursie.


____________________________________________________________
PROGRAM:

Wprowadzenie do wioślarstwa 2 godz
- rys historyczny wioślarstwa na świecie
- rys wioślarstwa w Polsce
- ewolucja stylów wiosłowania i sprzętu, najnowsze trendy w technice
Budowa somatyczna wioślarzy 2 godz.
- budowa ciała w zależności od kategorii wiekowej, typu osady
 - parametry somatyczne czołowych zawodników Polski i świata
- wpływ parametrów somatycznych na wynik sportowy
Dobór dzieci i młodzieży do wioślarstwa 2 godz.
- parametry somatyczne
- sposoby prowadzenia naboru
 - współpraca ze szkołami i przychodnią sportowo-lekarską
 - relacje z rodzicami, wdrażanie rodziców do „życia” klubu, wspólne kibicowanie, spotkania integracyjne, pomoc rodziców w czasie treningów i zawodów, wspólne „zakończenie sezonu” i inne spotkania okazjonalne celem integracji zespołu
Sprzęt wioślarski 2 godz.
- wymiary łodzi i wioseł
 - typy łodzi i wioseł
- składowanie i konserwacja
 - przygotowanie sprzętu w zależności od warunków biometrycznych wioślarza
- ergometr wioślarski
- obsługa, możliwości i współpraca z komputerem
 - właściwe posługiwanie się sprzętem wioślarskim, dbanie o jego czystość i naprawy usterek
Bezpieczeństwo na wodzie 2 godz.
- przepisy regulujące korzystanie ze sprzętu pływającego
 - ustawa o sporcie kwalifikowanym
 - regulamin przystani i jej wyposażenie
 - pierwsza pomoc
- zachowanie się zawodników w różnych warunkach pogodowych szczególnie przy nagłym „załamaniu pogody”,
Regaty wioślarskie 2 godz.
- regulamin zawodów
- zgłoszenia do regat
 - dokumenty zawodników
 - opieka i bezpieczeństwo podczas treningu i zawodów, asekuracja z motorówki, wymóg doskonalenia umiejętności pływania
Biomechaniczne aspekty wiosłowania 2 godz.
- wiosłowanie na wiosłach „długich”
 - wiosłowanie na wiosłach „krótkich”
- wiosłowanie na ergometrze wioślarskim
 - rozkład międzyczasów na dystansie
Zawody wioślarskie na ergometrze- (udział- hospitacja) 4 godz
- opieka nad zawodnikami,
 - przygotowanie zawodnika do startu, radzenie sobie ze stresem
 - ocena techniki zawodników o różnym poziomie zaawansowania
 - ustalenie taktyki rozegrania wyścigu
 - ocena wyników
Fizjologiczne aspekty wiosłowania 4 godz.
- energetyka wysiłku startowego
 - fizjologiczne parametry czołowych zawodników
 - określanie wydolności beztlenowej i tlenowej
 - wyznaczanie PPA metodą mleczanową i Conconiego
 - wyznaczanie MLSS
- analiza wyników badań fizjologicznych dostępnych w piśmiennictwie oraz ustalanie kierunku dalszych obciążeń treningowych
Przygotowanie siłowe w wioślarstwie 2 godz.
- metody trenowania siły mięśniowej
- kontrola treningu siły
- uwarunkowania w zależności od wieku i zaawansowania ćwiczących ze szczególnym uwzględnieniem początkujących wioślarzy, rozwój siły poprzez trening ogólnorozwojowy z wykorzystaniem partnera, ciężaru własnego ciała oraz warunków środowiska (las, drzewa, gałęzie, plaża, piasek, śnieg, woda itp.
- gry i zabawy z akcentem na rozwój siły
- hospitacja treningu na siłowni
Przygotowanie wytrzymałościowe w wioślarstwie 4 godz.
- metody trenowania wytrzymałości
 - kontrola treningu wytrzymałości
 - uwarunkowania w zależności od wieku i zaawansowania ćwiczących ze szczególnym uwzględnieniem początkujących wioślarzy, gry i zabawy wytrzymałościowe
 - hospitacja zajęć na ergometrze wioślarskim oraz zajęć w terenie
Przygotowanie szybkościowe w wioślarstwie 2 godz.
- metody trenowania szybkości
- kontrola treningu szybkości
- uwarunkowania w zależności od wieku i zaawansowania ćwiczących ze szczególnym uwzględnieniem początkujących wioślarzy
- gry i zabawy szybkościowe
Przygotowanie koordynacyjne w wioślarstwie 2 godz.
- zasób ćwiczeń koordynacyjnych
- kontrola treningu koordynacji
- wykorzystanie ćwiczeń muzyczno- ruchowych
- uwarunkowania w zależności od wieku i zaawansowania ćwiczących
- hospitacja treningu ogólnorozwojowego z elementami aerobiku
Taktyka w wioślarstwie 2 godz
- taktyka w zależności od poziomu przygotowania kondycyjnego i technicznego
- taktyka dla różnych typów osad
- optymalne pokonywanie dystansu startowego na wodzie i na ergometrze wioślarskim na przykładzie propozycji French Rowing Federation
Technika wiosłowania 2 godz.
- nauczanie
- doskonalenie
- analiza filmów video
Planowanie w sporcie 4 godz.
- struktura czasowa treningu
- wyznaczanie okresów treningowych dla różnych grup wieku i poziomu sportowego
- przygotowanie Rocznego Planu Organizacji Szkolenia z uwzględnieniem własnych warunków treningowych
Obciążenia treningowe 8 godz
- obciążenia treningowe w zależności od wieku ćwiczących ze szczególnym uwzględnieniem początkujących wioślarzy, trening poprzez zabawę
- obciążenia treningowe w mikro-, mezo-, i makrocyklu
- planowanie obciążeń treningowych dla zawodników o różnym poziomie zaawansowania sportowego, porównanie, analiza i ocena zaprezentowanych planów
Dokumentacja instruktora 2 godz.
- dzienniczek trenera
- rejestracja obciążeń treningowych (w obszarze informacyjnym i energetycznym)
Odnowa biologiczna w sporcie 2 godz.
- środki i metody odnowy biologicznej
- zasady korzystania
- planowanie stosowania środków odnowy
- animacja czasu wolnego na zgrupowaniach
Odżywianie w sporcie 2 godz
- zasady odżywiania, składniki pokarmowe
- racjonalna suplementacja odżywkami, kontrola suplementacji
- zjawisko dopingu w sporcie
Nauka wiosłowania początkujących zawodników 14 godz.
- hospitacje zajęć na wodzie
- opieka nad zawodnikami
- prowadzenie zajęć na wodzie
Uczestnictwo w regatach wioślarskich 8 godz.
- udział w zebraniu delegatów klubów
- pomoc w przygotowaniu osady do udziału w zawodach
- opieka nad osadą przed i po starcie
- analiza startu techniczna, ocena wyniku
Doskonalenie wiosłowania początkujących zawodników 8 godz.
- prowadzenie zajęć na wodzie
- zasady bezpieczeństwa
- asekuracja z motorówki
- wiosłowanie częścią osady (4x) bez podjazdu, bez obrotu wioseł
- wiosłowanie z obracaniem pióra
- wiosłowanie z 1 podjazdu i całym podjazdem
Doskonalenie wiosłowania zaawansowanych zawodników 4 godz.
- prowadzenie zajęć na wodzie
- hospitacja treningu
Kadra kierownik: dr Janowski
 
Cennik Standardowe opłaty za Kurs Instruktora Sportu AWF:

-cz. ogólna (teoretyczna) - 500 zł. , 
-cz. specjalistyczna (część praktyczna + teoretyczna z dyscypliny kierunkowej) - 1200zł.,
Kontakt Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF,
wejście A lub B,  
I piętro, pokój 225.

Obsługa studentów:
Poniedziałek-piątek, g. 10-13.
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody