Wybierz interesujący Cię blok poniżej:


 1. Zasady rekrutacji:

2. Wymagane dokumenty
3. Dokument potwierdzajacy znajomość języka polskiego
4. Tłumaczenie dokumentów
5. Finanse
6. Opłaty dewizowe

 


Cudzoziemcy przyjmowani na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Studia w/w formie mogą podjąć następujący kandydaci:
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce,
 • cudzoziemcy korzystajacy z ochrony czasowej na tererytorium Polski,
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski,
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy na terenie Polski w związku z następującymi okolicznościami:
  • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • w celu połączenia się z rodziną,
 • pracownicy migrujacy (członkowie UE, EFTA) oraz członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Polski,
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Polski,
 • obywatele państw członkowskich UE, EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
Cudzoziemcy przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich są przyjmowani na studia w drodze postępowania rekrutacyjnego ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem.


[powrót do góry]


Cudzozimecy przyjmowani na studia na innych zasadach

Cudzoziemcy niewymienieni wyżej, mogą podejmować i odbywć studia na podstawie:
 • umów międzynarodowych,
 • decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • decyzji Rektora.


[powrót do góry]


Cudzozimecy przyjmowani na studia z możliwością wyboru

 • obywatele państw czlonkowskich UE, EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów,
 • posiadacze ważnej Karty Polaka.


[powrót do góry]


Wymagane dokumenty od kandydatów biorących udział w rekrutacji na innych zasach niż obywatele polscy


Studia I stopnia:

 1. Podanie (karta ewidencyjna z konta rejestracyjnego kandydata) podpisane przez kandydata,
 2. Strony ze zdjęciem z paszportu, oryginał do wglądu po zakwalifikowaniu się na studia,
 3. Świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości wraz  z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz oryginał do wglądu po zakwalifikowaniu się na studia(nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia),
 4. Apostille dla świadectwa dojrzałości, oryginał do wglądu po zakwalifikowaniu się na studia,
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, oryginał do wglądu po zakwalifikowaniu się na studia,
 6. Tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w innym języku niż język polski, oryginał do wgladu po zakwalifikowaniu się na studia,
 7. Dowód opłaty rekrutacyjnej.
Po zakwalifikowaniu się na studia, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do 01 października oryginały wyżej wymienionych dokumentów oraz dodatkowo:
 1. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy zrobione w Polsce (skierowanie oraz informacje dotyczące skierowania dostępne w zakładce "pliki do pobrania")
Studia II stopnia:


 1. Podanie (karta ewidencyjna z konta rejestracyjnego kandydata) podpisane przez kandydata,
 2. Strony ze zdjęciem z paszportu, oryginał do wglądu po zakwalifikowaniu się na studia,
 3. Dyplomu ukończenia studiów, oryginał do wglądu po zakwalifikowaniu się na studia,
 4. Apostille dla dyplomu ukończenia studiów, oryginał do wglądu po zakwalifikowaniu się na studia,
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, oryginał do wglądu po zakwalifikowaniu się na studia,
 6. Tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w innym języku niż język polski, oryginał do wgladu po zakwalifikowaniu się na studia,
 7. Dowód opłaty rekrutacyjnej.
Po zakwalifikowaniu się na studia, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do 01 października oryginały wyżej wymienionych dokumentów oraz dodatkowo:
 1. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy zrobione w Polsce (skierowanie oraz informacje dotyczące skierowania dostępne w zakładce "pliki do pobrania"),
 2. Biała teczka wiązana (niepodpisana).

 
 • Kandydaci zakwalifikowani na kierunek Fizjoterapia zobowiazani są dostarczyć kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego z datami przyjętych dawek - do 01 października.
 • Kandydaci zakwalifikowani na kierunek Dietetyka zobowiązani są dostarczyć kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego z datami przyjętych dawek oraz kserokopii książeczki sanitarno-epidemiologicznej.


W/w dokumenty obowiązują również kandydatów biorących udział w rekrutacji na tych samych zasadach co obywatele polscy, z tą różnicą, że są zobowiązani dostarczenia ich osobiście w wyznaczonych terminach dla obywateli Polski (patrz http://www.awf.poznan.pl/pl/studia-i-st lub http://www.awf.poznan.pl/pl/studia-ii-st).

 

Osoba niepełnoletnia może brać udział w rekrutacji z pewnymi ograniczeniami.

Dokumenty tj.

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • umowa o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych.

muszą być podpisane przez opiekuna prawnego kandydata (najczęściej są to rodzice). Opiekun prawny zobowiązany jest złożyć podpis w Biurze Obsługi Rekrutacji w obecności pracownika Biura.

Jeżeli dokumenty zostaną podpisane poza siedzibą Biura Obsługi Rekrutacji, to własnoręczność podpisu opiekuna prawnego musi zostać potwierdzona przez notariusza. Jeżeli opiekun prawny przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul RP.

Opiekun prawny może ustanowić pełnomocnika do dokonania określonych czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, który musi być osobą pełnoletnią i mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Własnoręczność jego podpisu pod pełnomocnictwem musi być potwierdzona przez notariusza. Jeżeli opiekun prawny przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul RP.
[powrót do góry]
 


Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której język polski był językiem wykładowym;
 • dyplom ukończenia studiów z językiem polskim jako językiem wykładowym;
 • dyplom ukończenia filologii polskiej;
 • certyfikat uzyskany w Szkole Języka i Kultury Polskiej lub w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie;


[powrót do góry]


Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysiegłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości ( wykaz tłumaczy przysięgłych w województwie wielkopolskim znajduje się pod podanym adresem - https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?City=Pozna%C5%84&Reg=15 ).
Tłumaczenie może również zostać sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.


[powrót do góry]
 Finanse

Cudzoziemcy przyjmowani z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia w naszej Uczelni:

 • jako stypendyści strony polskiej,
 • na zasadach odpłatności,
 • bez odpłatnosci i świadczeń stypendialnych,
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę.
Naukę na zasadach odpłatności oferuje się osobom podejmującym studia na podstawie decyzji Rektora.
Wysokość opłat za studia zostanie podana w czerwcu.


[powrót do góry]


Opłaty dewizowe semestralne

Wychowanie Fizyczne - 6149,53 zł
Sport - 6149,56 zł
Fizjoterapia - 7170,26 zł
Dietetyka - 7170,26 zł
Taniec w Kulturze Fizycznej - 7170,26 zł
Turystyka i Rekreacja - 7309,73 zł
Neurobiologia - 7170,26 zł

 
[powrót do góry]
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody