Doktoranci

Szanowni Państwo,

Niezmiernie nam miło, że wyrażacie Państwo chęć wstąpienia w szeregi społeczności doktoranckiej naszej ukochanej Alma Mater.

Na wszelkie pytania związane z procedurą przyjmowania, udzieli odpowiedzi etatowy pracownik Dziekanatu Studium Doktoranckiego, Pani mgr Lidia Wojtkowiak-Świadek. W zakładce „Kontakt” znajdą Państwo niezbędne dane kontaktowe pomocne w rekrutacji, czyli m.in. do Dziekanatu Studium Doktoranckiego.

Informujemy, że podanie wraz z niezbędną dokumentacją uzupełniającą, należy złożyć w Dziekanacie Studium Doktoranckiego do 30 Czerwca roku bieżącego. Zasady oraz tryb przyjmowania kandydatów w formie uchwały Senatu odnajdą Państwo w poniższym załączniku. Prosimy o zapoznanie się z zasadami i trybem, gdyż to one warunkują przyjęcie kandydata na studia III stopnia.
[Zasady i Tryb przyjmowania]

Podanie oraz kwestionariusz wypełnione elektronicznie, należy wydrukować dwustronnie. Ponadto w podaniu zostały wyszczególnione wszystkie niezbędne oraz fakultatywne załączniki, które dołącza się do podania. Wzór podania oraz kwestionariusza znajdują się w poniższych załącznikach.
[Podanie]   [Kwestionariusz]

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i życzymy powodzenia!
DZIEKANAT STUDIUM DOKTORANCKIEGO

mgr Lidia Wojtkowiak-Świadek
Adres e-mail: 
Telefon:  61 835 51 25
Faks:  61 835 51 26


P.O. PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

mgr Michał Janowski
Adres e-mail: 
   

SEKRETARZ SAMORZĄDU

mgr Sylwia Bartkowiak
Adres e-mail:


KOMISJA REGULAMINOWA

mgr Paweł Kalinowski - członek komisji
Adres e-mail:


mgr Dariusz Pietranis - członek komisji
Adres e-mail:


 
Grupa zamknięta na Facebook-u dla doktorantów:
www.facebook.com/groups/747600478609197/

Sekcja Nauki AWF Poznań
http://www.nauka.awf.poznan.pl/

Stowarzyszenie PolDoc:
www.poldoc.pl

Samouczki do Statistici:
www.statsoft.pl/Czytelnia

Wymowa słownictwa obcojęzycznego:
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/

Światowa Platforma Naukowa
http://www.ted.com/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl/

 

PRZEDSTAWICIELE NA LATA 2016-2020

Członkini Komisji Oceny Jakości Kształcenia
mgr Sylwia Bartkowiak

Członkini Komisji Doktoranckiej ds. stypendiów doktoranckich
mgr Marta Skotnicka

Członkini Wydziałowej Komisji Stypendialnej
mgr Magdalena Malec

Członek Komitetu Wydawniczego
wakat

Członkini Senackiej Komisji Dydaktyki
mgr Karolina Chlebosz

Członek Senackiej Komisji Budżetowej
mgr Paweł Kalinowski

Członek Komisji ds. Nagród i Wyróżnień
mgr Dariusz Pietranis

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich
mgr Nela Klimas

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
wakat

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla studentów i Doktorantów
mgr Karolina Chlebosz

Członkini Odwoławczej Komisji Stypendialnej
mgr Zofia Kasińska

Członkini Odwoławczej Komisji Stypendialnej
mgr Marta Skotnicka

Przedstawiciel Komisji Rekrutacyjnej na studia Doktoranckie
mgr Michał Janowski

Przedstawicielka na Radę Wydziału
mgr Ewa Zarębska

Przedstawicielka na Radę Senatu
mgr Nela Klimas

Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
mgr Michał Janowski

Członek Senackiej Komisji Wyborczej
wakat

Posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów Akademii i składa się z 8 doktorantów: przewodniczącego oraz 7 członków.

Sąd orzeka w sprawach dyscyplinarnych:

1. W pierwszej instancji, w składzie 3 członków

2. W drugiej instancji, w składzie 5 członków
KOMISJA REGULAMINOWA

Jest organem nadzorczym i sądowym Samorządu Doktorantów i składa się z 3 osób: przewodniczącego oraz 2 członków

Do podstawowych zadań Komisji Regulaminowej należy:

1. Nadzór i kontrola działalności organów Samorządu

2. Stwierdzenie ważności wyborów do organów Samorządu

3. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad prawa i współżycia koleżeńskiego
CZŁONKOWIE KADENCJI 2017-2018

P.O. Przewodniczącego Samorządu
mgr Michał Janowski

Vice-Przewodnicząca
mgr Marta Skotnicka

Vice-Przewodnicząca
mgr Katarzyna Lachowska

Sekretarz Samorządu
mgr Sylwia Bartkowiak

Członek Zarządu
mgr Anna Huta-Osiecka
 
Członek Komisji Regulaminowej
mgr Paweł Kalinowski

Członek Komisji Regulaminowej
mgr Dariusz Pietranis

Członkini Komisji Regulaminowej
mgr Paulina Kajzer

SAMORZĄD DOKTORANTÓW

Samorząd Doktorantów jest reprezentacją ogółu doktorantów Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Samorząd działając przez swoje organy:
 • Broni praw doktorantów.
 • Reprezentuje interesy doktorantów
 • Wyraża opinię społeczności doktorantów Akademii w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana.
 • Prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studiujących oraz realizacji ich zainteresowań poprzez prowadzenie i popieranie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej
 • Uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Akademii, a w szczególności:
  • opiniuje projekty decyzji organów Akademii w sprawach dotyczących doktorantów w tym związanych z organizacją i Regulaminem Studiów Doktoranckich;
  • współpracuje z władzami Uczelni i wydziałów w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia;
  • porozumiewa się z odpowiednimi organami Uczelni i współdecyduje w zakresie podziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie.

Plany Zajęć - Rok Akademicki 2017/2018 - Semestr Letni

Szanowni Państwo, w poniższych załącznikach znajdują się bieżące plany zajęć dla poszczególnych roczników stacjonarnych studiów doktoranckich w semestrze letnim.
[I Rok]   [II Rok]   [III Rok]   [IV Rok]   [Journal Club]

Elektroniczne Zasoby Biblioteki AWF


Szanowni Państwo!

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z narzędzi i zasobów elektronicznych (baz danych, e-czasopism i e-książek) spoza komputerów sieci uczelnianej - tzw. dostęp zdalny przez serwer proxy. Od 1 lutego b.r. dostęp będzie możliwy dla każdego pracownika, doktoranta i studenta AWF posiadającego aktywną kartę biblioteczną, bez konieczności wypełniania formularzy i rejestracji w Oddziale Informacji Naukowej.

Po skonfigurowaniu przeglądarki można skorzystać z zasobów wymienionych na stronie domowej Biblioteki AWF, używając nazwy użytkownika i hasła - są to te same dane, których używa się logując na swoje konto w katalogu bibliotecznym (nr karty bibliotecznej i PIN).

Szczegóły i sposób konfiguracji dostępne są na naszej stronie internetowej:
http://biblioteka.awf.poznan.pl/index.php?option=content&task=view&id=158

Z poważaniem
Aleksandra Surdyk

Zapraszamy wszystkich doktorantów do dołączenia do naszej grupy zamkniętej na Facebook-u:
www.facebook.com/groups/747600478609197