CDKiS - oferty

Studia podyplomowe: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku Cel Studiów

Kształcenie nauczycieli szkoły podstawowej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa w związku z wymaganiami MEN – podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych Rozporządzenie MEN z dnia 14 02 2017 r. poz. 356.
 
Opis Kierunku
 
Program studiów podyplomowych obejmuje moduły treści kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz praktyk zawodowych.
Łącznie 232 godziny w tym:
 -wykłady: 92 godzin,
- ćwiczenia: 152 godziny,
- praktyki 60 godzin,

- 44 punkty ECTS.
 
Profil słuchacza
 
Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób posiadających wymagane kompetencje pedagogiczne. Uzyskanie kwalifikacji podyplomowych umożliwi realizację programu Szkoły Podstawowej – II etap edukacyjny: klasy IV - VIII. Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,
2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 02 2017 r. poz. 356

 
Termin rozpoczęcia
październik 2017 r.
 
Czas trwania
Dwa semestry
 
Zasady przyjęcia

Absolwenci szkół wyższych skierowani przez Szkoły lub rekrutowani dla realizacji programu Szkoły Podstawowej – II etap edukacyjny: klasy IV - VIII

Wymagania dla Kandydatów

Ukończone wyższe studia oraz uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: kierunek edukacja dla bezpieczeństwa

 
Program
Moduły
Przedmioty
Punkty
ECTS
Liczba godzin  
    wykłady ćwiczenia razem
1. Moduł - Bezpieczeństwo państwa 10 35 15 50
Bezpieczeństwo narodowe, elementy 1 5   5
Polityka społeczna w zakresie bezpieczeństwa 2 5 5 10
Zarządzanie bezpieczeństwem 2 5 5 10
Obronność państwa w czasie pokoju 1 5   5
Bezpieczeństwo ekonomiczne 1 5   5
Strzelectwo sportowe i bojowe 1 5   5
Organizacja i zarządzanie 2 5 5 10
2. Moduł - Zagrożenia sytuacje nadzwyczajne 7 15 20 35
Zasady obrony cywilnej 1 5   5
Wykrywanie skażeń i zakażeń, ochrona 2 5 5 10
System powiadamiania i ostrzegania 1   5 5
Sytuacje kryzysowe, zarządzanie kryzysowe 2 5 5 10
Logistyka w sytuacjach kryzysowych 1   5 5
3. Moduł - Pierwsza pomoc, resuscytacja 13 20 45 65
System ratownictwa w Polsce 1 5   5
Układ oddechowy i układ krążenia człowieka 2 5 5 10
Podstawy pierwszej pomocy 4 5 15 20
Rozpoznanie i ratownictwo w sytuacjach zagrożeń życia oraz zdrowia 6 5 25 30
4. Moduł - Edukacja zdrowotna 6 15 15 30
Zdrowie wymiar indywidualny oraz zbiorowy 1 5   5
Komunikacja personalna dla zdrowia i bezpieczeństwa 1   5 5
Działania, zachowania prozdrowotne 2 5 5 10
Warunki, czynniki  społeczne oraz środowiskowe zdrowia 2 5 5 10
5. Moduł praktyk zawodowych 4   60 60
Praktyki zawodowe (Szkoła) 4   60 60
Seminarium podyplomowe 1   5 5
Egzamin podyplomowy 5   2 2
Razem 46 85 162 247
Kadra Kierownik: dr Andrzej Wartecki
Cennik Koszt 3200 zł
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF,
wejście A lub B,  I piętro, pokój 225.

 

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: Trenerskie Szermierka

cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku Trener Sportu AWF jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej we wszystkich obszarach sportu wyczynowego nie wymagającej licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego.

Wymagania dla Kandydatów:

Wymogi które należy spełnić, żeby ukończyć SP Trenera Sportu AWF to: co najmniej roczny udokumentowany instruktorski staż zawodowy lub 5-letni staż zawodniczy, złożenie wraz z dokumentacją pisemnego oświadczenia o niekaralności

Czas trwania:

2 semestry, tryb weekendowy,  
Program obejmuje 250 godzin programowych, zawiera 80 godzinzajęć w zakresie podstaw teoretycznych, 120 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 50 godzin praktyki trenerskiej w klubie sportowym.


Studia kończą się uzyskaniem Świadectwa Studiów Podyplomowych Trenera AWF, Dyplom Trenera


Wymagane dokumenty do pobrania:

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

Korzyści

Program zgodny z wymogami Polskich Związków Sportowych,
- program opierający się w dużym stopniu  na zajęciach praktycznych  na wyposażonych obiektach związanych z daną dyscypliną  sportową,
-opanowanie zasad procesu szkoleniowego na różnych szczeblach poziomu sportowego z danej dyscypliny,
-utrzymanie i podnoszenie poziomu sprawności fizycznej pozwalające na dalsze doskonalenie w danej dziedzinie sportowej


Program
Lp. Przedmiot Liczba godzin ogółem Liczba godzin wykład Liczba godzin ćwicz. Z/E ECTS
1. Biomechanika sportu 6 6 - Z 3
 
2. Fizjologia sportu
 
11 3 8 Z 4
3. Odnowa biologiczna               w sporcie
 
3 3 - Z 1
4. Pedagogika sportu
 
5 5 - Z 2
5. Propedeutyka sportu osób niepełnosprawnych 3 3 - Z 1
 
6. Psychologia sportu 5 5 - Z 2
 
7. Teoria sportu oraz metodyka treningu sportowego 18 8 10 E 6
 
8. Techniczne środki nauczania i treningu 5 2 3 Z 2
 
9. Biochemia sportu 8 8 - Z 3
 
10. Zarządzanie klubem
i obiektem sportowym, elementy marketingu
5  5 - Z 1
 
11. Żywienie i wspomaganie sportowców 5 5 - Z 2
12. Zakres badań w sporcie oraz pierwsza pomoc 6 6 - Z 2
 
13. Teoria i metodyka kierunkowej dyscypliny sportu (szermierka) 120 23 97 E 25
 
14. Praktyka trenerska              w UKS lub klubie sportowym 50 - 50 Z 6
 
 
  RAZEM 250 82 168 -  
Kadra mgr Włodzmierz Węcławek
Cennik 1600 zł/semestr
Uwaga: w przypadku zorganizowanych grup min. 20 osób proponujemy zniżki
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

Komplet dokumentów (w koszulce A 4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia znajduje się w Budynku Głównym AWF,
wejście A lub B,  I piętro, pokój 225

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty

Studia podyplomowe: NAZWA

 
cdks b opis cdks b program cdks b kadra cdks b rekrutacja cdks b cennik cdks b kontakt

Opis kierunku pierwszy
Program drugi
Kadra trzeci
Cennik czwarty
Kontakt piąty