UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Projekt EU - TIR

START

FE Wiedza Edukacja RozwojEU EFS TIR

PRESTIŻOWY, DARMOWY PROGRAM SZKOLENIOWY FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ I AKADEMIĘ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU  STUDIÓW LICENCJACKICH
I MAGISTERSKICH WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI AWF POZNAŃlanding TIR 12

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA:

- Z obsługi systemów rezerwacyjnych m.in. Merlin X, Sykon, Blue Vendo, TOM, Amadeus
- Systemu zarządzania hotelem Fidelio Suite 8/Chart
- Programowania PHP/SQL dla serwisów internetowych branży turystycznej
- Kasjera lotniczego
- Konsultanta biura podróżylanding TIR 122

PRAKTYCZNE KURSY:

- Specjalistów ds. turystyki w języku angielskim
- Tworzenia www/ bloga/ vloga o tematyce turystycznej
- Przygotowania eventów turystycznych
- E-businessu w turystyce

  • Wizyty studyjne u przyszłych pracodawców
  • Szkolenia i warsztaty poprowadzą wybitni eksperci z branży
  • Nauka samoorganizacji, umiejętności planowania
  • oraz twórczego rozwiązywania problemów

Informacje dla Uczestników Projektu

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do pierwszej edycji Projektu odbędzie się do 31.12.2016 roku, dla drugiej edycji do 31.12.2017 roku.

2. Potencjalny uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełnienia:
- formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie WWW Projektu,
- oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- w przypadku osób niepełnosprawnych dostarczenia kopii oświadczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Termin złożenia dokumentów zostanie określony na stronie WWW Projektu w zakładce Rekrutacja.

4. Decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie informacji zawartych w formularzu dotyczących:
- średniej ocen z ostatniego roku nauki, podanej prze Biuro Obsługi Studenta Wydziału TiR,
- danych związanych z zaangażowaniem w rozwój uczelni (koło naukowe, samorząd studencki),
- uczestnictwa w projektach naukowych, konferencjach, publikacjach.


Obowiązki i prawa uczestników Projektu

1. Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w tzw. Bilansie Kompetencji. Badanie kompetencji wejściowych odbywa się przed rozpoczęciem wsparcia, a wyjściowych zaraz po jego zakończeniu. Terminy badań zostaną ogłoszone na stronie WWW Projektu.

2. Wyniki wejściowego testu kompetencji określają ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika Projektu, zgodnie z jego kwalifikacjami i potrzebami.

3. Osoby zainteresowane szkoleniami w języku angielskim i z języka migowego dodatkowo przejdą weryfikacje kompetencji językowych (test: cz. pisemna i ustna).

4. Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w:
- warsztatach podnoszących kompetencje komunikacyjne, analityczne i w zakresie przedsiębiorczości,
- zadaniach praktycznych w formie projektowej,
- wizytach studyjnych u pracodawców,
- dwóch zajęciach wybranych podczas badania wstępnego z cafeterii wsparcia rozwijającego wg potrzeb: kwalifikacje informatyczne (np. obsługa wybranych systemów rezerwacyjnych, programowanie dla serwisów internetowych z branży turystycznej) lub komunikacyjne (język migowy, komunikacja międzykulturowa). Minimum jedne zajęcia należy wybrać z zakresu obsługi systemów rezerwacyjnych.

5. Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminów lub zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z programem Projektu.

6. Uczestnik zobowiązany jest ponadto do udziału w badaniach losów absolwenta przez okres minimum 12 miesięcy.

7. Uczestnik Projektu ma prawo do:
a) Udziału w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu określonych w indywidualnej ścieżce wsparcia,
b) Zgłaszania uwag i oceny zajęć, szkoleń i wizyt studyjnych,
c) Opuszczenia maksymalnie 20% godzin w ramach poszczególnych zajęć,
d) Otrzymania materiałów dydaktycznych w formie papierowej lub on-line,
e) W przypadku zdanego egzaminu kończącego się otrzymaniem certyfikatu, odbioru odpowiedniego dokumentu (certyfikatu) stwierdzającego uzyskanie określonych kwalifikacji,
f) Ubiegania się o Indywidualną Organizację Studiów w celu realizacji zadań wynikających z Projektu.

O projekcie

FE Wiedza Edukacja RozwojEU EFS TIR

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Tytuł projektu: STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu do wyjścia na rynek pracy.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych studentów, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Chcemy wyposażyć naszych studentów w kwalifikacje oczekiwane przez przyszłych pracodawców, zaopatrując ich w praktyczne umiejętności.

W ramach projektu studenci uczestniczą w zajęciach warsztatowych, wizytach studyjnych, szkoleniach z branży turystycznej, a także otrzymują certyfikaty honorowane na rynku pracy.
Podczas zajęć, wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego, studenci będą mogli rozwijać umiejętności interpersonalne (kontakt z pracodawcą, klientem) i współpracy w zespole. Poznają tajniki prowadzenia własnej firmy na rynku usług turystycznych, a także rozumienia środowiska pracy pracodawców z branży. Niewątpliwym atutem projektu jest podniesienie kompetencji analitycznych, w zakresie samoorganizacji, planowania i twórczego rozwiązywania problemów.
Dzięki certyfikowanym szkoleniom informatycznym wielu absolwentów trafi na rynek pracy z dokumentem potwierdzającym ich znajomość posługiwania się najbardziej znanymi w branży systemami rezerwacyjnymi (m.in. Merlin X, Sykon, Blue Vendo, TOM, Amadeus). Zajęcia poprowadzą jednostki posiadające uprawnienia do ww. szkoleń.
Trening zdobywanych umiejętności zapewnią planowane zadania metodą projektu i wizyty u potencjalnych pracodawców, gdzie rozwiązywanie konkretnych studiów przypadku, pozwoli w przyszłości na ich wykorzystanie w praktyce zawodowej.
20 uczestników projektu, zainteresowanych umiejętnością posługiwania się językiem migowym, będzie miała możliwość uzyskania kwalifikacji w tym zakresie, na poziomie B2. Po zdanym egzaminie i uzyskaniu stosownego zaświadczenia, Student może podejść także do egzaminu na certyfikat w Zarządzie Głównym PZG i uzyskać świadectwo tłumacza j. migowego.
20 uczestników projektu, o najwyższych kompetencjach językowych poprzedzonych testem kompetencji, będzie miało możliwość uczestnictwa w praktycznym kursie dla specjalistów ds. turystyki w języku angielskim.

W naszym projekcie bierze docelowo udział 200 studentów, dwóch ostatnich semestrów studiów dziennych I lub II stopnia.
Projekt prowadzony jest przez 2 lata rozpoczynając od 1 grudnia 2016 roku, kończąc na 30 listopada 2018 roku. Projekt wpisuje się ponadto w realizację:
- „Strategii szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020 roku”,
- „Misji, wizji i celów strategicznych szkolnictwa wyższego w Polsce, w perspektywie 2020 roku”,
- „Strategii rozwoju woj. Wielkopolskiego do 2020 roku”.

Planowane efekty:
» 200 osób podniesie kompetencje:
• w zakresie umiejętności interpersonalnych i współpracy w zespole,
• w zakresie przedsiębiorczości,
• analityczne: samoorganizacji, umiejętności planowania i twórczego rozwiązywania problemów metodą pracy projektowej Design Thinking,
• informatyczne w zakresie obsługi wybranych branżowych systemów rezerwacyjnych lub programowania PHP/SQL dla serwisów internetowych w branży turystycznej.

» 20 osób zdobędzie umiejętność posługiwania się językiem migowym na poziomie B2.
» Min. 40% absolwentów objętych wsparciem, będzie kontynuować naukę lub znajdzie zatrudnienie w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia kształcenia.

Wartość projektu: 989862,50 zł

Wkład EFS: 959862,50 zł

Harmonogram realizacji projektu

Szczegóły realizacji kursów certyfikowanych:


Zajęcia warsztatowe - link

Regulamin

FE Wiedza Edukacja RozwojEU EFS TIR

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów
Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu do wejścia na rynek pracy
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
POWR. 03.01.00-00-K192/16§1. Informacje o projekcie

1. Projekt STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu do wejścia na rynek pracy realizowany jest w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. (dalej: Projekt)

2.
Biuro Projektu znajduje się w pokoju 419 w budynku Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

3.
Termin realizacji Projektu: 01.12.2016 – 30.11.2018 w dwóch edycjach:
- pierwsza edycja 01.12.2016 – 30.11.2017,
- druga edycja 01.12.2017 – 30.11.2018.


§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i selekcji uczestników oraz zasady uczestnictwa w Projekcie.

2.
Regulamin określa prawa i obowiązki osób zakwalifikowanych do Projektu.


§3. Kwalifikowalność uczestników Projektu

1. Zasady kwalifikowalności uczestników w Projekcie zostały ustalone na podstawie dokumentów programowych PO WER oraz umowy o dofinansowanie Projektu Nr POWR. 03.01.00-00-K192/16.

2.
Uczestnikiem Projektu może być osoba studiująca na dwóch ostatnich semestrach studiów I lub II stopnia w latach 2016/17 i 2017/18 na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu.

3.
Rekrutacja odbędzie się na podstawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przy zachowaniu priorytetu w stosunku do kandydatów niepełnosprawnych.

4.
Nabór kandydatów przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna Projektu w składzie: Kierownik Projektu, Koordynator ds. Organizacji i Monitoringu oraz Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu.


§4. Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do pierwszej edycji Projektu odbędzie się do 31.12.2016 roku, dla drugiej edycji do 31.12.2017 roku.

2.
Potencjalny uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełnienia:
- formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie WWW Projektu,
- oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- w przypadku osób niepełnosprawnych dostarczenia kopii oświadczenia o stopniu niepełnosprawności.

3.
Termin złożenia dokumentów zostanie określony na stronie WWW Projektu w zakładce Rekrutacja.

4.
Decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie informacji zawartych w formularzu dotyczących:
- średniej ocen z ostatniego roku nauki, podanej prze Biuro Obsługi Studenta Wydziału TiR,
- danych związanych z zaangażowaniem w rozwój uczelni (koło naukowe, samorząd studencki),
- uczestnictwa w projektach naukowych, konferencjach, publikacjach.

5.
Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonej rekrutacji, zawierający listę osób, które zostały zakwalifikowane do Projektu oraz listę rezerwową.

6.
W jednej edycji Projektu może wziąć udział 100 uczestników (60K+40M).

7.
Komisja Rekrutacyjna publikuje wyniki zgodnie z ustalonym terminem podanym na stronie WWW Projektu.


§5. Obowiązki i prawa uczestników Projektu

1. Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w tzw. Bilansie Kompetencji. Badanie kompetencji wejściowych odbywa się przed rozpoczęciem wsparcia, a wyjściowych zaraz po jego zakończeniu. Terminy badań zostaną ogłoszone na stronie WWW Projektu.

2.
Wyniki wejściowego testu kompetencji określają ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika Projektu, zgodnie z jego kwalifikacjami i potrzebami.

3.
Osoby zainteresowane szkoleniami w języku angielskim i z języka migowego dodatkowo przejdą weryfikacje kompetencji językowych (test: cz. pisemna i ustna).

4.
Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w:
- warsztatach podnoszących kompetencje komunikacyjne, analityczne i w zakresie przedsiębiorczości,
- zadaniach praktycznych w formie projektowej,
- wizytach studyjnych u pracodawców,
- dwóch zajęciach wybranych podczas badania wstępnego z cafeterii wsparcia rozwijającego wg potrzeb: kwalifikacje informatyczne (np. obsługa wybranych systemów rezerwacyjnych, programowanie dla serwisów internetowych z branży turystycznej) lub komunikacyjne (język migowy, komunikacja międzykulturowa). Minimum jedne zajęcia należy wybrać z zakresu obsługi systemów rezerwacyjnych.

5.
Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminów lub zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z programem Projektu.

6.
Uczestnik zobowiązany jest ponadto do udziału w badaniach losów absolwenta przez okres minimum 12 miesięcy.

7.
Uczestnik Projektu ma prawo do:
a) Udziału w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu określonych w indywidualnej ścieżce wsparcia,
b) Zgłaszania uwag i oceny zajęć, szkoleń i wizyt studyjnych,
c) Opuszczenia maksymalnie 20% godzin w ramach poszczególnych zajęć,
d) Otrzymania materiałów dydaktycznych w formie papierowej lub on-line,
e) W przypadku zdanego egzaminu kończącego się otrzymaniem certyfikatu, odbioru odpowiedniego dokumentu (certyfikatu) stwierdzającego uzyskanie określonych kwalifikacji,
f) Ubiegania się o Indywidualną Organizację Studiów w celu realizacji zadań wynikających z Projektu.


§6. Zasady obowiązywania Regulaminu rekrutacji

1. Regulamin obowiązuje po zaakceptowaniu i podpisaniu przez Kierownika Projektu.

2.
Regulamin zostaje podany do publicznej wiadomości na stronie WWW Projektu, po zaakceptowaniu i podpisaniu przez Kierownika Projektu.

3.
Przystąpienie do rekrutacji w Projekcie i złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2 w terminach określonych w pkt. 4.3 jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie rekrutacji.

Aktualności

Szanowni Państwo, od wtorku 21.11.br. rozpoczynamy zajęcia warsztatowe w ramach naszego projektu. Prosimy o zapoznanie się z podziałem na grupy [link] oraz ze szczegółowym planem godzinowym, który jest umieszczony w zakładce Harmonogram realizacji projektu.

Prezentacja projektu

Kontakt

Biuro Projektu
Magdalena Grupa
Nowy Budynek Dydaktyczny, IV piętro pok. 419
ul. Królowej Jadwigi 27/39
Poznań 61-871

(61) 835 53 49

Kierownik Projektu
dr Katarzyna Majchrzak
Nowy Budynek Dydaktyczny, IV piętro pok. 420
ul. Królowej Jadwigi 27/39
Poznań 61-871

(61) 835 53 45

Koordynator Projektu ds. Organizacji i Monitoringu
dr Karolina Ratajczak
Nowy Budynek Dydaktyczny, III piętro pok. 304
ul. Królowej Jadwigi 27/39
Poznań 61-871

(61) 835 53 75

Specjalista ds. rozliczeń
mgr Daria Hermuła-Wielińska
Budynek Główny, wejście "B" pok. 119
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

(61) 835 50 46

Skontaktuj się z nami...

Posiadasz informację o jakimś ciekawym wydarzeniu, masz jakieś pomysły lub sugestie? Napisz do nas!

Prosimy wypełnić wszystkie cztery pola, a dodatkowo, na samym końcu podać wynik równania.
captcha
Przeładujsugestia