FE Wiedza Edukacja RozwojEU EFS TIR
rekrutacja aktywni50p

ANIMACJA OSÓB 50+ - studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.


Po co studia z organizacji seniorom czasu wolnego?
Starzenie się społeczeństwa jest jednym z najważniejszych procesów demograficznych zachodzących we współczesnym świecie.

W roku 2050 już co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku seniorskim. Konieczne więc jest przygotowanie społeczeństwa, w tym instytucji państwowych, podmiotów gospodarczych oraz sektora pozarządowego, do tworzenia warunków umożliwiających włączenie osób starszych w nurt życia społeczno-gospodarczego.

Długie życie w dobrym zdrowiu oznacza jego lepszą jakość, większą niezależność oraz możliwość zachowania sprawności intelektualnej i fizycznej. Nowoczesne społeczeństwo zobowiązane jest stworzyć seniorom szerokie możliwości zdrowego i aktywnego starzenia się.

Pojawi się więc potrzeba funkcjonowania instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych, które zaoferują seniorom możliwość atrakcyjnego zagospodarowania czasu wolnego, w tym uprawianie sportu i rekreacji, podejmowanie podróży turystycznych, angażowania się w działalność kulturalną czy wolontariat.

Obserwowany w Polsce niski poziom uczestnictwa seniorów w turystyce, rekreacji i kulturze, jak również niewielkie ich zaangażowanie w działalność wolontariacką, świadczą o tym, że brakuje odpowiedniej oferty.


Co to za kierunek?
Studia na kierunku Animacja osób 50+ wypełnią istniejącą dotychczas lukę w obszarze organizowania czasu wolnego i podnoszenia jakości życia osób starszych poprzez aktywność fizyczną, turystyczną i kulturalną. Ich głównym celem będzie przygotowanie profesjonalnych kadr, wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą na inicjowanie różnorodnych działań na rzecz seniorów, aktywizację osób starszych w zakresie sportu i rekreacji, turystyki i kultury, doradztwo z zakresu aktywnego stylu życia oraz prowadzenie badań rynkowych i rozpoznawanie potrzeb segmentu seniorskiego.
Do wyboru są specjalności:
- Animator aktywności fizycznej seniorów
- Animator aktywności społeczno-kulturalnej seniorów;


Cel:
Wykształcenie osób, które staną się specjalistami z zakresu organizacji czasu oraz wsparcia rozwoju społecznego, kulturalnego i fizycznego osób z grupy wiekowej 50+:

Dlatego w przygotowanie i realizację ww. kierunku włączyli się pracodawcy, u których będzie też można odbyć zajęcia praktyczne, a kierunek został oparty o program dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych, w tym w szczególności do potrzeb regionu, tj. Wielkopolski. Samorząd województwa potwierdził, że zaplanowane na kierunku działania są zgodne z Regionalną Strategią Innowacyjności Wielkopolski;


Praktyczne studia
W odpowiedzi na oczekiwania studentów związane z nabywaniem praktycznych kwalifikacji, dostosowanych do potrzeb rynku pracy, studia będą mieć praktyczny i interdyscyplinarny charakter. Prowadzone będą we współpracy z praktykami, firmami, instytucjami. Kadra będzie składać się ekspertów z uczelni, praktyków i ekspertów ze strony pracodawców.


Dla kogo?
- dla osób, które na co dzień chcą pracować z osobami starszymi w charakterze organizatora czasu wolnego, wychowawcy, nauczyciela i doradcy,

- dla osób, które chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będą mogły zawodowo uczestniczyć w życiu seniorów, „poprawiając” ich jakość życia za pomocą profesjonalnych działań animacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych,

- dla osób, które rozumieją nieuchronność przemijającego czasu i tym samym zachodzące zmiany w życiu każdego człowieka - w obszarze biologicznym, psychicznym oraz społecznym,

- dla osób kreatywnych i otwartych na innowacje, albowiem praca w sektorze animacji seniorów oraz gerontologii społecznej wiąże się z koniecznością podejmowania szeregu działań,

- dla tych, którzy nie boją się wyzwań, są wytrwali w działaniach.


Przedmioty prowadzone w formie warsztatowej:
Komunikacja interpersonalna,
Techniki twórczego myślenia,
Komputerowe formy rekreacji osób starszych,
Wolontariat seniorów,
Gerontologia społeczna,
Podstawy geriatrii,
Pierwsza pomoc przedmedyczna,
Pozarządowe inicjatywy senioralne,
Rekreacja ruchowa osób starszych,
Aktywizacja społeczna seniorów,
Aktywność duchowo-religijna osób starszych.
Demografia,
Żywienie człowieka,
Aktywny senior.


Kim będzie absolwent?
Będzie wszechstronnie przygotowanym specjalistą, posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje do tego, by tworzyć ciekawą ofertę dla osób starszych, obejmujących usługi m.in. w zakresie opieki, programowania i organizacji czasu wolnego oraz edukacji.

Takie wykształcenie wpisze się w kluczowy trend demograficzny społeczeństw wysokorozwiniętych, jakim jest starzenie się społeczeństwa.

Absolwent znajdzie zatrudnienie w sektorze publicznym (np. w instytucjach systemu opieki społecznej, rynku pracy) i prywatnym (np. turystyka, opieka, edukacja, kultura).


Miejsca, w których absolwent znajdzie pracę:
- Stowarzyszenia Senioralne - animator, opiekun, wychowawca, kadra
- Uniwersytety Trzeciego Wieku - wykładowca, instruktor w sekcjach ruchowych i kołach zainteresowań w zakresie kompetencji nabytych w czasie studiów, w tym aktywizacja i integracja osób w wieku starszym oraz umożliwienie im zaspokajania szerokiego spektrum potrzeb związanych z czasem wolnym.
- Salony spa i fitness - instruktor, trener, animator
- Organizacja promocji kultury - doradca, opiekun, animator, kadra kierownicza
- Biura podróży - rezydent, animator, recepcjonista
- Kluby seniora - animator, opiekun
- Senioralne Instytucje i Organizacje Pozarządowe
- Uzdrowiska - animator, specjalista, obsługa,
- Sanatoria - kadra zarządzająca, specjalista, animator
- Touroperatorzy - tłumacz języka migowego
- Organizacje wolontariackie - wolontariusz, opiekun
- Agencje opieki - personel,
- Opiekun osób starszych - działalność gospodarcza
- Ośrodki rehabilitacji - terapeuta, opiekun, animator
- Portale internetowe, media - ekspert tworzący treści
- Sanatoria i szpitale uzdrowiskowe – organizacja czasu wolnego kuracjuszy w trakcie pobytu oraz przygotowanie do samodzielnej aktywności ruchowej i kulturalnej po zakończeniu pobytu.
- Prywatne domy opieki
- Instytucje kulturalne - np. biblioteki, domy kultury - organizator czasu wolnego osób 50 +


Inne obszary, w których można pracować:
- kultura fizyczna i turystyka, (w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowych_ - upowszechnianie aktywności rekreacyjno-turystycznej i sportowej seniorów - uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej osób 50+
- promocja i ochrona zdrowia - poprawa jakości życia i profilaktyki zdrowia,
- wspieranie osób niepełnosprawnych - poprawa jakości życia, profilaktyka zdrowia, poprawa zdolności do pracy zawodowej
- kultura fizyczna i turystyka - upowszechnianie aktywności rekreacyjno-turystycznej i sportowej seniorów – absolwent otrzyma uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej osób 50+
- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - uczenie bezpiecznego korzystania z elektronicznych środków komunikacji oraz zasad ochrony przed przestępczością elektroniczną
- ochrona praw konsumenta - edukowanie o podstawowych prawach konsumenta
- współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze - pobudzanie aktywności umysłowej i fizycznej seniorów korzystających z opieki społecznej
- kultura - w tym biblioteki gminne i instytucje kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - zachęcanie seniorów do aktywnego korzystania z oferty kulturalne.


Co dalej?
Absolwent kierunku Animacja osób 50+ może kontynuować studia m.in. na drugim stopniu Turystyki i Rekreacji w AWF, zdobywając nowe specjalności, np. animacja czasu wolnego, turystyka zrównoważona, turystyka międzynarodowa, menadżer turystyki i rekreacji, czy turystyka sportowa.

Studia przygotowują do podejmowania samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, kreatywnego rozwiązywania problemów w tym zakresie, zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi, współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi.


DODATKOWE INFORMACJE

Rekrutacja - zapisz się!

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Użytkownik może kontrolować je za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego serwisu internetowego, bez zmiany tych ustawień oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
OK Nie wyrażam zgody