UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Fizjoterapia

Kształcenie na kierunku Fizjoterapia obejmuje studia I stopnia (tytuł zawodowy licencjata) oraz studia II stopnia (tytuł zawodowy magistra). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej. Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające tytuł licencjata po kierunku Fizjoterapia.  Powinny one posiadać kompetencje obejmujące w szczególności wiedzę z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diagnostyki dla potrzeb fizjoterapii i wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, podstawowych technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego, sprawność fizyczną konieczną do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością oraz w zakresie kompetencji społecznych zdolność realizowania się w pracy indywidualnej z pacjentem oraz współpracy w zespole terapeutycznym.

Program studiów na kierunku Fizjoterapia jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
Zajęcia na kierunku Fizjoterapia prowadzone są:
 • studia I stopnia - w formie stacjonarnej,
 • studia II stopnia - w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent:
 • potrafi brać udział w rozpoznawaniu potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych pacjenta/klienta,
 • potrafi wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne w sposób bezpieczny i efektywny,
 • zna sposoby podtrzymywania i kształtowania sprawności i wydolności fizycznej pacjenta na poziomie optymalnym,
 • potrafi usprawniać osoby w różnym wieku celem zapobiegania niepełnosprawności,
 • zna sposoby promowania  prozdrowotnych zachowań u pacjentów oraz ich rodzin,
 • potrafi komunikować się z pacjentem, z poszanowaniem jego godności,
 • przyjmuje i akceptuje odpowiedzialność za sprawność pacjenta, a ponadto posiada wiedzę z przedmiotów  tworzących  podstawę  naukową  fizjoterapii; rozumie  potrzebę  ciągłego  rozwoju i doskonalenia zawodowego; potrafi pracować w zespole oraz rozumie potrzebę utrzymywania sprawności i wydolności fizycznej pozwalającej na prowadzenie  i demonstrowanie ćwiczeń leczniczych,
 • potrafi wyjaśnić pacjentowi w jaki sposób dany zabieg działa na organizm,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Dodatkowo po ukończeniu studiów II stopnia:
 • potrafi tworzyć, formułować i modyfikować plan działań fizjoterapeutycznych,
 • posiada umiejętność przygotowywania i prezentowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku,
 • jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Studia I stopnia

Celem studiów na I stopniu kształcenia na kierunku Fizjoterapia jest:
 • przygotowanie absolwentów do zawodu poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności, wydolności osobom w różnym wieku, utraconych lub obniżonych w wyniku chorób bądź urazów,
 • zdobycie wiedzy z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diagnostyki fizjoterapeutycznej i wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, podstawowych technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego,
 • zdobycie sprawności fizycznej koniecznej do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością.

Studia II stopnia

Celem studiów na II stopniu kształcenia na kierunku Fizjoterapia jest:
 • uzyskanie przez studenta/absolwenta przygotowania zawodowego przez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej z zakresu fizjoterapii, teorii i praktyki w zakresie wykonywania zabiegów i stosowania metod terapeutycznych oraz programowania postępowania fizjoterapeutycznego, jak również kontrolowania jego efektów (ewaluacji),
 • nabycie umiejętności samodzielnej pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością, sportowych, w jednostkach naukowych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie.

Po pierwszym semestrze student wybiera jeden moduł specjalnościowy:
 • Fizjoterapia uzdrowiskowa,
 • Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych,
 • Fizjoterapia w geriatrii,
 • Fizjoterapia w sporcie,
 • Neurorehabilitacja.

Praktyki

Studenci kierunku Fizjoterapia w czasie studiów odbywają praktyki zawodowe w szpitalach na terenie miasta Poznania oraz Wielkopolski, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy.


Studia I stopnia
 • praktyka w pracowni kinezyterapii w wymiarze 340 godzin, której celem jest praktyczna nauka wykonywania ćwiczeń leczniczych, zapoznanie się z aparaturą do wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych  i  praktyczne zastosowanie  jej w trakcie terapii, praktyczna nauka obsługi i zastosowania sprzętu diagnostyczno-treningowego w kinezyterapii oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • praktyka w pracowni fizykoterapii w wymiarze 260 godzin, której celem jest zdobycie wiedzy w zakresie mechanizmów oddziaływania zabiegów fizykalnych w klinicznym leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami, nauczenie praktycznego wykonywania poszczególnych zabiegów fizykoterapeutycznych, nauczenie prawidłowej obsługi aparatów, ich konserwacji, przestrzegania wymogów bhp w odniesieniu do pacjenta i do siebie oraz poczucia odpowiedzialności nie tylko za wykonany zabieg, ale również za stan aparatów, ich sprawność oraz stan całego gabinetu czy zakładu oraz umiejętność sporządzania dokumentacji zabiegowej, w tym wypełniania i prowadzenia kart zabiegowych,
 • praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w wymiarze 320 godzin, której celem jest zdobycie wiedzy na temat jednostek chorobowych, umiejętność wykorzystywania i obsługiwania aparatury i sprzętu do fizjoterapii, umiejętność wyboru i wykonania diagnostyki funkcjonalnej, terapii, programowania procesu usprawniania w zależności od schorzenia i wieku pacjentów oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej.

Studia II stopnia

W trakcie studiów student jest zobowiązany do odbycia 600 godzin praktyk w tym:
 • praktykę kliniczną z fizykoterapii w wymiarze 200 godzin,
 • praktykę kliniczną zblokowaną w wymiarze 240 godzin,
oraz w zależności od wybranej specjalności:
 • praktykę w warunkach uzdrowiska, praktykę kliniczną z dostosowanej aktywności ruchowej, praktykę w placówce dla pacjentów geriatrycznych/osób starszych, praktykę kliniczną w placówce związanej z fizjoterapią w sporcie lub praktykę kliniczną na oddziale neurologicznym w wymiarze 160 godzin.