UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Wychowanie Fizyczne

Kształcenie na kierunku Wychowanie Fizyczne obejmuje studia I stopnia (tytuł zawodowy licencjata) oraz studia II stopnia (tytuł zawodowy magistra). Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej. Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające tytuł licencjata po kierunkach Wychowanie Fizyczne i Sport. Od absolwentów kierunku Sport wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zdobycie kwalifikacji pedagogiczno-psychologicznych oraz metodycznych, zgodnych z efektami kształcenia obowiązującymi w tym zakresie na studiach pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne.

Program studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
Zajęcia na kierunku Wychowanie Fizyczne prowadzone są:
 • studia I stopnia – w formie stacjonarnej,
 • studia II stopnia – w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne absolwent powinien być przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w placówkach oświatowych, w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Powinien potrafić oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i postępowaniem pedagogicznym na osobowość człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego oraz przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej.


Studia I stopnia

Celem studiów Wychowanie Fizyczne jest:
 • wyposażenie studenta w wiedzę w zakresie biologicznych, fizyko-chemicznych i społecznych podstaw nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu,
 • zapoznanie studenta z pojęciami i koncepcjami psychologiczno-pedagogicznymi wychowania i nauczania,
 • nabycie umiejętności nauczania podstawowych czynności ruchowych i usprawniających ciało oraz wyposażenie studenta w kwalifikacje umożliwiające oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, w tym również na osobowość człowieka,
 • ukształtowanie pozytywnej postawy wobec zawodu nauczyciela wychowania fizycznego pracującego w różnych obszarach oświaty, kultury fizycznej i zdrowia publicznego.
 
Po pierwszym roku student wybiera jeden z modułów specjalnościowych:
 • Instruktor sportu – absolwenci dodatkowo nabywają kwalifikacje instruktorskie z jednej dyscypliny sportu do wyboru: z lekkiej atletyki, gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, narciarstwa, żeglarstwa, fitnessu, koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej, hokeja na trawie, piłki nożnej, pływania, tańca lub tenisa,
 • Wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych,
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – zadaniem realizowanych przedmiotów jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pozwalających absolwentom na dokonanie rzetelnej oceny postawy ciała, opracowanie postępowania korekcyjnego adekwatnego do zaistniałych zmian/zaburzeń postawy ciała, prowadzenie indywidualnego i zespołowego postępowania korekcyjnego, kompensacyjnego oraz wdrażanie profilaktyki, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej. Jednym z celów utworzonej specjalności jest przygotowanie odpowiednio licznej grupy specjalistów, którzy będą potrafili szybko i efektywnie reagować na jakże często występujące zaburzenia w statyce i funkcji ciała wśród dzieci szkolnych.
Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują:
 • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF w przedszkolach i szkołach podstawowych,
 • kwalifikacje do pracy w instytucjach oświatowych i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną
 • oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu specjalnościowego.

Studia II stopnia

Celem studiów Wychowanie Fizyczne jest:
 • wyposażenie studenta w pogłębioną wiedzę w zakresie biologicznych, fizyko-chemicznych i społecznych podstaw nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu,
 • zapoznanie studenta z pojęciami i koncepcjami psychologiczno-pedagogicznymi w procesie wychowania i nauczania odpowiadającymi III i IV poziomowi edukacyjnemu,
 • nabycie umiejętności nauczania wykonywania czynności ruchowych i usprawniających ciało,
 • wyposażenie studenta w kwalifikacje umożliwiające oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm człowieka będącego w różnym wieku i posiadającego różne potrzeby,
 • wyraża swoją postawą pozytywny stosunek do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego pracującego w różnych obszarach oświaty, kultury fizycznej i zdrowia publicznego.

Po pierwszym semestrze student wybiera jeden moduł specjalnościowy:
 • Trenerski – absolwenci dodatkowo nabywają kwalifikacje trenera AWF z jednej dyscypliny sportu do wyboru: lekkiej atletyki, gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, żeglarstwa, koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej, hokeja na trawie, piłki nożnej, pływania lub tenisa. Uzyskują kompetencje do programowania, planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w sporcie kwalifikowanym.
 • Wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych,
 • Dostosowana aktywność ruchowa,
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – zadaniem realizowanych przedmiotów jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pozwalających absolwentom na dokonanie rzetelnej oceny postawy ciała, opracowanie postępowania korekcyjnego adekwatnego do zaistniałych zmian/zaburzeń postawy ciała, prowadzenie indywidualnego i zespołowego postępowania korekcyjnego, kompensacyjnego oraz wdrażanie profilaktyki, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej. Jednym z celów utworzonej specjalności jest przygotowanie odpowiednio licznej grupy specjalistów, którzy będą potrafili szybko i efektywnie reagować na jakże często występujące zaburzenia w statyce i funkcji ciała wśród dzieci szkolnych.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra wychowania fizycznego i uzyskują:
 • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych,
 • kwalifikacje do pracy w instytucjach oświatowych i w instytucjach związanych z kulturą fizyczną
 • oraz dodatkowo kwalifikacje charakterystyczne dla wybranego modułu specjalnościowego.

Praktyki

Studenci kierunku wychowania fizycznego w czasie studiów odbywają praktyki pedagogiczne w wybranych przez siebie szkołach.


Studia I stopnia
 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej w wymiarze 30 godzin, której celem jest poznanie wiedzy na temat zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w pracy nauczyciela, przygotowanie do prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów oraz zapoznanie ze specyfiką i funkcjonowaniem szkoły,
 • praktyka dydaktyczno- asystencka w szkole podstawowej w wymiarze 150 godzin, której celem jest poznanie zakresu pracy nauczyciela wychowania fizycznego, w tym wiedzy koniecznej do przygotowania niezbędnej dokumentacji, przygotowanie do prowadzenia zajęć na etapie szkoły podstawowej, bezpośrednie poznanie warunków do realizacji programu kultury fizycznej,
 • praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej w wymiarze 210 godzin, której celem jest samodzielne prowadzenie lekcji wychowania fizycznego i w związku z tym, planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego, poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat warunków do realizacji programu kultury fizycznej.

Studia II stopnia
 • praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej w wymiarze 30 godzin, której celem jest poszerzenie wiedzy na temat zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w pracy nauczyciela, przygotowanie do prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów oraz poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat specyfiki i funkcjonowania szkoły,
 • praktyka dydaktyczna w gimnazjum w wymiarze 60 godzin, której celem jest przygotowanie do prowadzenia  zajęć na etapie gimnazjum,
 • praktyka dydaktyczna w szkole ponadgimnazjalnej w wymiarze 60 godzin, której celem jest przygotowanie do prowadzenia zajęć na etapie szkoły ponadgimnazjalnej.