Студенти з України / Studenci z Ukrainy

» заяву про переведення на навчання (wniosek o przeniesienie na studia)

Факультет наук про фізичну культуру

 • Фізична культура
 • Спорт
 • Туризм і відпочинок
 • Танець у фізичній культурі

Контактні дані: Факультет наук про фізичну культуру / стаціонарне – Контакти – Відділ обслуговування студентів Академії фізичної культури у Познані (AWF Poznań)

Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej

 • Wychowanie Fizyczne
 • Sport
 • Turystyka i Rekreacja
 • Taniec w Kulturze Fizycznej

Kontakt: Wydział NKF / stacjonarne – Kontakt – Dział Obsługi Studenta AWF Poznań

Факультет наук про здоров’я

 • Фізіотерапія
 • Дієтологія

Контактні дані: Факультет наук про здоров’я / стаціонарне – Контакти – Відділ обслуговування студентів AWF Poznań

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Fizjoterapia
 • Dietetyka

Kontakt: Wydział NOZ / stacjonarne – Kontakt – Dział Obsługi Studenta AWF Poznań

Філія Академії фізичної культури – Виїзний факультет фізичної культури у Гожуві-Велькопольському

 • Фізична культура
 • Фізіотерапія
 • Дієтологія

Контактні дані: Деканат Виїзного факультету фізичної культури у Гожуві-Велькопольському

Filia Akademii Wychowania Fizycznego – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

 • Wychowanie Fizyczne
 • Fizjoterapia
 • Dietetyka

Kontakt: Dziekanat ZWKF w Gorzowie Wlkp.

Навчання проводиться польською мовою.
Kierunki studiów są prowadzone w języku polskim.

Матеріальна допомога
Студенти AWF Poznań, які є громадянами України, можуть подати заявку на отримання допомоги. Допомога може бути призначена студенту, який тимчасово опинився у складній життєвій ситуації, спричиненій, зокрема, втратою ним, його дружиною/чоловіком або батьками стабільного джерела доходу, або випадковою подією, що спричинила тимчасові труднощі у навчанні, включаючи хворобу заявника або члена його сім’ї, народження дитини, необхідність догляду за хворим членом сім’ї, крадіжку, шкоду, заподіяну пожежею, стихійним лихом чи іншою катастрофою.

Zapomoga

Studenci AWF Poznań, którzy są obywatelami Ukrainy mają możliwość ubiegania się o zapomogę.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności utratą przez niego, jego małżonka lub rodziców stałego źródła dochodu lub zdarzeniem losowym powodującym krótkotrwałe trudności w studiowaniu, w tym chorobą wnioskodawcy lub członka jego rodziny, urodzeniem dziecka, koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, kradzieżą, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

Як подати заяву?
1. Завантажте з сайту заяву, заповніть в електронному вигляді та роздрукуйте з обох сторін.
2. Заяву разом із доданими документами необхідно подати до Студентської соціальної секції (кімн. 118, Навчальний корпус (Budynek Dydaktyczny)) або надіслати поштою за адресою:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
Sekcja Socjalna Studenta

Jak złożyć wniosek?

 1. Pobierz ze strony wniosek, wypełnij elektronicznie i wydrukuj dwustronnie
 2. Dostarcz wniosek, wraz z załączonymi dokumentami, do Sekcji Socjalnej Studenta (pok. 118, Budynek Dydaktyczny) lub prześlij pocztą na adres:Akademia Wychowania Fizycznego
  im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  ul. Królowej Jadwigi 27/39
  61-871 Poznań
  Sekcja Socjalna Studenta

Соціальна стипендія

Зв’яжіться з нашим співробітником:
Фахівець з соціальних питань
Кімната № 118/119 Навчальний корпус (Budynek Dydaktyczny)
Тел. 61 835 50 93
e-mail: stypendia.wnoz@awf.poznan.pl

Stypendium socjalne

Zapraszamy do kontaktu naszym pracownikiem:
Specjalista ds. socjalnych
Pokój nr 118/119 Budynek Dydaktyczny
Tel. 61 835 50 93
e-mail: stypendia.wnoz@awf.poznan.pl

Студенти AWF Poznań з України можуть скористатися безкоштовною психологічною допомогою.

Для отримання допомоги, будь ласка, звертайтеся:

д-р Кароліна Вілінська (dr Karolina Wilińska)
e-mail: wilinska@awf.poznan.pl

Studenci AWF Poznań z Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej.
W celu uzyskania wsparcia prosimy o kontakt:

dr Karolina Wilińska
e-mail: wilinska@awf.poznan.pl