cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Cel studiów:

Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów
i lekarzy, rozumiejąc potrzeby rynku pracy, biorąc pod uwagę niekorzystne wskaźniki demograficzne oraz oczekiwania społeczne, stworzono atrakcyjną ofertę dydaktyczną stanowiącą alternatywę do szeregu szkoleń i kursów w zakresie terapii manualnej
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Założeniem programu Podyplomowych Studiów Terapia Manualna jest wykształcenie wszechstronnego fizjoterapeuty w zakresie wykonywania zabiegów z terapii manualnej. Przekazanie podstaw wiedzy teoretycznej do zastosowania poszczególnych metod i technik manualnych oraz nauczenie technik manualnych niezbędnych w leczeniu dysfunkcji stawów kręgosłupa i tkanek miękkich. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki różnicowej wykluczającej oraz pozwalającej na bezpieczną pracę z pacjentem w zakresie leczenia manualnego. Ponadto przekazanie wiedzy między innymi z zakresu anatomii palpacyjnej,  neurofizjologii, żywienia, farmakologii w leczeniu bólu, pierwszej pomocy a także komunikacji interpersonalnej. Ukończenie Podyplomowych Studiów Terapia Manualna daje gwarancję zdobycia specjalistycznej i kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów z terapii manualnej oraz zwiększenia kompetencji zawodowych

Czas trwania:

2 semestry, łącznie 253 godziny dydaktyczne, tj. 18 zjazdów dwudniowych.
Studia zakończą się egzaminem praktycznym i teoretycznym z całości zagadnień. Zajęcia będą odbywać się w systemie zjazdów weekendowych (w miarę możliwości co dwa tygodnie).

Uczestnicy:

Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia kierunku Fizjoterapia, absolwentów jednolitych 4-letnich studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia i Rehabilitacja Ruchowa. Dotyczy to również absolwentów, którzy ukończyli jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia po dniu 1.10.2017r. i złożyli Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny PET (Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25.09.2015r. Art.13.) oraz lekarzy, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie terapii manualnej. 

Forma postępowania kwalifikacyjnego:

Kwalifikacja uczestnika studiów odbywa się na podstawie przesłanych dokumentów (kopia dyplomu ukończenia studiów na kierunku Fizjoterapia lub Rehabilitacja Ruchowa, kopia dyplomu ukończenia studiów medycznych).

 

Studia kończą się uzyskaniem:
- Świadectwa studiów podyplomowych Terapia Manualna
- Certyfikatu PTMM
- Certyfikatu PSOTM
- Certyfikat PTF

 

Wymagane dokumenty do pobrania: 
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 
(dyplom ukończenia studiów na kierunku Fizjoterapia,  Rehabilitacja Ruchowa lub studiów medycznych),
3.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.

 

Efekty uczenia się na studiach podyplomowych Terapia Manualna:

Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia zaburzeń  narządu ruchu (stawów, mięśni, nerwów). Poprzez właściwe badanie
i diagnozę będzie potrafił zaplanować indywidualną rehabilitację z zastosowaniem odpowiednich technik leczenia manualnego stawów, układu mięśniowo-powięziowego oraz układu nerwowego. Będzie posiadał wiedzę w zakresie aktualnych aspektów prawnych zawodu fizjoterapeuty, udzielania pierwszej pomocy, żywienia w procesie leczenia, farmakoterapii w bólu, psychosomatycznego pochodzenia chorób i autoterapii w schorzeniach somatycznych. Ponadto absolwent poszerzy swoje kompetencje społeczne do pracy
z pacjentem jak i w zespole terapeutycznym. Pozwoli to na dostosowanie zabiegów manualnych do potrzeb pacjenta oraz wzmocni jego orientację związaną z dalszym rozwojem w tej dziedzinie.


Do kluczowych kompetencji zdobytych w ramach proponowanych studiów należy:

·         Posiadanie usystematyzowanej wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki
w zakresie terapii manualnej, na tej podstawie właściwego planowania, wykonania i ewaluacji postępowania terapeutycznego ponadto organizacji postępowania terapeutycznego

·         Prezentowanie zaawansowanego stopnia znajomości i zrozumienia założeń środków, form i metod terapeutycznych w zakresie terapii manualnej, posiadanie wiedzy związanej z ich właściwym doborem oraz stosowaniem u pacjentów w różnym wieku oraz z różnymi dysfunkcjami

·         Posiadanie zaawansowanych umiejętności manualnych pozwalających na prawidłowe wykonanie technik z zakresu metod terapii manualnej, umiejętność wyciągania wniosków celem ewentualnej korekty postępowania usprawniającego, poprawy stanu zdrowia pacjenta, pozwalających na sprawne, bezpieczne i skuteczne stosowanie ich w praktyce klinicznej

·         Stosowanie zaawansowanych technik efektywnego komunikowania się z pacjentem lub grupą pacjentów w procesie postępowania profilaktycznego
i fizjoterapeutycznego; umiejętność dostosowania formy przekazu do partnera interakcji; umiejętność motywowania pacjenta, rozpoznawanie jego różnych stanów emocjonalnych i rozładowywanie napięcia

Studia Podyplomowe Terapia Manualna wykorzystują wiedzę mieszczącą się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu (80%) oraz nauk o kulturze fizycznej (20%).

Ponadto zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r.
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina naukowa: nauki medyczne, nauki o zdrowiu (80%)  i nauki o kulturze fizycznej (20%).

Objaśnienia oznaczeń:

K(przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia

W(po podkreślniku) – kategoria wiedzy

U(po podkreślniku) – kategoria umiejętności

K(po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych

P7SM – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 7 (P7) Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S) dla obszaru kształceni a w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej (M)

WG – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

WK – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki

UW – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

UK – kategoria umiejętności, w zakresie komunikowania się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

UO – kategoria umiejętności, w zakresie organizacji pracy – planowanie i praca zespołowa

 

KK – kategoria kompetencji społecznych, w zakresie ocen – krytyczne podejście

KR – kategoria kompetencji społecznych, w odniesieniu do roli zawodowej – niezależność i rozwój etosu

0l, 02, 03i kolejne – numer efektu uczenia się lub charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego dla obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
Szczegółowe efekty uczenia się:

   Symbol

                                                                                          Efekty uczenia się dla absolwenta
Studiów Podyplomowych Terapia Manualna

 

 

Kod składnika opisu wg Rozporządzenia*

 

 

Obszar nauk

WIEDZA

K_W01

Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie budowy i funkcji organizmu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem układu mięśniowo-szkieletowego,  znajomości jego neurofizjologicznych mechanizmów sterowania

P7SM_WG01
P7SM_WG02

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_W02

Zna objawy, przyczyny oraz rozumie mechanizmy procesów patologicznych zachodzących w tkankach i układzie narządu ruchu  człowieka spowodowanych chorobą urazem lub inną formą niepełnosprawności

P7SM_WG02

 

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_W03

Dysponuje usystematyzowaną wiedząniezbędną do opisu działania leków przeciwbólowych, ich dróg podawania oraz ewentualnych działań niepożądanych i powikłań jako wspomaganie procesu leczenia bólu

P7SM_WK04

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_W04

 

Posiada wiedzę z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

P7SM_WG02
P7SM_WK04
P7SM_WK06

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_W05

 

Wykazuje pogłębioną wiedzę z zakresu psychologicznego kontekstu niepełnosprawności oraz rozumie jego znaczenie w etiologii i postępowaniu w wybranych jednostkach chorobowych

P7SM_WK0l

P7SM_WK03

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_W06

 

Zna i rozumie prawne uwarunkowania wykonywania działalności fizjoterapeutycznej; zna miejsce fizjoterapii w ramach organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia

P7SM_WG01

P7SM_WK05

 

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_W07

Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych zaburzeń, dysfunkcji i zmian w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego u pacjentów w różnym wieku

P7SM_WG02

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_W08

Prezentuje zaawansowany stopień znajomości i zrozumienia założeń środków, form i metod  w zakresie terapii manualnej, ma wiedzę związaną z ich właściwym doborem oraz stosowaniem u pacjentów w różnym wieku oraz z różnymi dysfunkcjami

P7SM_WG02
P7SM_WK04

 

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_W09

Zna w stopniu zaawansowanym i rozumie mechanizmy działania oraz możliwe skutki uboczne zabiegów z zakresu terapii manualnej

P7SM_WK04

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_W10

 

Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu diagnostyki neurologicznej i badań funkcjonalnych, diagnostyki różnicowej w terapii manualnej właściwego planowania, wykonania i ewaluacji postępowania w zakresie terapii manualnej

P7SM_WG02

P7SM_WK04

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Potrafi przeprowadzić proces nauczania ruchów, używając prawidłowego nazewnictwa, z uwzględnieniem  metodyki nauczania ruchu u pacjentów w rożnym wieku z różnymi rodzajami dysfunkcji

P7SM_UW07

 

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_U02

Potrafi udzielić porady w zakresie działań profilaktyczno-zdrowotnych  w szczególności w zakresie żywienia w procesie leczenia w wybranych stanach chorobowych. 

P7SM_UK02
P7SM_UO06

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_U03

Stosuje zaawansowane techniki efektywnego komunikowania się z pacjentem lub grupą pacjentów w procesie postępowania profilaktycznego i fizjoterapeutycznego; potrafi dostosować formę przekazu do partnera interakcji; umie motywować pacjenta, rozpoznawać jego różne stany emocjonalne i rozładowywać napięcie

P7SM_UK02

 

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_U04

Posiada zaawansowane umiejętności w zakresie anatomii palpacyjnej i umiejętności manualne pozwalające na wykonanie technik w zakresie form i metod terapii manualnej.

 
P7SM_UW03

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_U05

Potrafi identyfikować problemy zdrowotne, podjąć odpowiednie działania diagnostyczne oraz dokonać oceny stanu funkcjonalnego pacjenta, niezbędnego do programowania i monitorowania procesu leczenia w zakresie terapii manualnej

P7SM_UW03

P7SM_UW05

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_U06

Potrafi rozpoznać stan zagrożenia zdrowia i życia, posiada umiejętności podjęcia odpowiednich działań w zakresie udzielenia pierwszej pomocy

P7SM_UW03 
P7SM_UW01

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_U07

Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w trakcie diagnozowania, planowania i wykonywania zabiegów z terapii manualnej, jest przygotowany do pełnienia  roli terapeuty manualnego

P7SM_UW03

P7SM_UW05

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

KOMPETENCJE

K_K01

Potrafi dokonać samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, zdaje sobie sprawę z konieczności uzupełniania ich przez całe życie i inspirowania procesu uczenia się innych osób; nie podejmuje działań, które przekraczają jego możliwości i kompetencje, w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięga opinii ekspertów

P7SM_KK01

 

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_K02

Utożsamia się z wartościami, celami i zasadami realizowanymi w praktyce fizjoterapeutycznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań terapeutycznych

P7SM_KR02

 

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

K_K03

Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, potrafi działać w warunkach niepewności i stresu, jest świadomy obowiązku niesienia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

P7SM_UO03

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Zestawienie tabelaryczne zakładanych efektów uczenia się dla studiów podyplomowych:

Symbole charakterystyk efektów uczenia się w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej dla poziomu 7 PRK zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1594).

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. Program studiów podyplomowych określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określone w przepisach wydanych na podstawie art.7 ust.3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej – Poziom 7 PRK – rozwinięcie opisu

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

P7SM_WG01

aktualny kierunek rozwoju teoretycznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie właściwym dla programu kształcenia

P7SM_WG02

szczegółową budowę i funkcje organizmu człowieka, przyczyny zaburzeń, zmian chorobowych i dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny w zakresie właściwym dla programu kształcenia

P7SM_WK03

zasady analizy procesów psychospołecznych ważnych dla zdrowia i jego ochrony lub kultury fizycznej oraz stylu życia i wybranych modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka, w zakresie właściwym dla programu kształcenia

P7SM _WK04

zasady praktyki opartej na argumentach naukowych

P7SM_WK05

uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek i grup społecznych oraz prawne i ekonomiczno-gospodarcze możliwości realizacji tych potrzeb w wybranym obszarze działalności zawodowej

P7SM_WK06

zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla programu kształcenia

Umiejętności: absolwent potrafi:

P7SM_UW01

posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą

stosowanymi w zakresie właściwym dla programu kształcenia

P7SM_ UK02

stosować zaawansowane techniki efektywnego komunikowania się i negocjacji z jednostkami lub grupami społecznymi oraz wykorzystania wychowawczych aspektów promocji zdrowia i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych

P7SM_UW03

w zaawansowanym stopniu realizować zajęcia rekreacyjne, zdrowotne, sportowe lub z zakresu estetyki zachowań ruchowych w pracy z różnymi grupami społecznymi i kierować takimi zajęciami

P7SM_UW05

identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce

P7SM_UO06

wykorzystać wychowawcze aspekty promocji zdrowia i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia społecznego i patologii społecznych

P7SM_UW07

wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi z zakresu wybranych form aktywności fizycznej, a także tworzyć różne formy takiej aktywności lub je modyfikować w zależności od warunków środowiskowych, w zakresie właściwym dla programu kształcenia

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

P7SM_KK01

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

P7SM_KR02

okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową

P7SM_UO03

troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników


8. Opis przedmiotów

8.1. Aspekty prawne zawodu fizjoterapeuty

Celem przedmiotu jest:

 • Zapoznanie studentów z prawnymi aspektami ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
 • Zdobycie wiedzy na temat odpowiedzialności zawodowej prawnej i etycznej fizjoterapeuty
 • Omówienie aspektów prawnych dotyczących prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej
 • Zapoznanie z zasadami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu pacjenta, ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta

 

8.2. Pierwsza pomoc w terapii z pacjentem

Celem przedmiotu jest:

 • Zdobycie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności
 • Opanowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomu w przypadku utraty przytomności
 • Opanowanie umiejętności obsługi defibrylatora w przypadku utraty przytomności

 

8.3. Komunikacja interpersonalna.Synergia w pracy zespołowej oraz rozwoju osobistym

Celem przedmiotu jest:

 • Doskonalenie kompetencji związanych z pracą z ludźmi oraz pogłębianie świadomości własnych zachowań i eksperymentowanie z nowymi i bardziej korzystnymi sposobami kontaktu.
 • Rozwinięcie kompetencji takich jak umiejętność konstruktywnego wyrażania uczuć i myśli w relacjach, przekazywania trudnych informacji drugiej osobie, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz rozumienie swoich reakcji w kontakcie z innymi osobami
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w kontaktach zawodowych jak i osobistych.

 

8.4. Podstawy neurologii i neurofizjologii

Celem przedmiotu jest:

 • Poszerzenie wiedzy na temat budowy i funkcji receptorów czucia głębokiego zlokalizowanych w obrębie narządu ruchu
 • Przedstawienie neurofizjologicznych mechanizmów stabilizacji dynamicznej stawów w normie i patologii.
 • Omówienie potencjalnych mechanizmów stojących u podłoża zabiegów manualnych w obrębie tkanek miękkich.

 

8.5. Ortopedia i Traumatologia w sporcie

Celem przedmiotu jest:

 • Przedstawienie i omówienie podstawowego badania klinicznego wykonywanego przez lekarza ortopedę w obrębie wybranych stawów obwodowych i kręgosłupa
 • Zapoznanie z nowymi technikami operacyjnymi w obrębie stawów obwodowych z uwzględnieniem pooperacyjnego postępowania usprawniającego

 

8.6.Psychosomatyczne pochodzenie chorób

Celem przedmiotu jest:

 • Omówienie założeń metody Somatic Experiencingwg Petera A. Levine’a, leczenia traumy i łagodzenia chronicznego stresu, opracowanej na podstawie  multidyscyplinarnych badań z zakresu fizjologii, psychologii, biologii i neurologii
 • Omówienie założeń metody Tension & Trauma Releasing Exercises TRE wg dr Davida Bercelli,  eksperta w dziedzinie pracy z traumą.  

 

8.7. Żywienie w procesie leczenia

Celem przedmiotu jest:

 • Omówienie mikrobioty jelitowej i jej wpływu na homeostazę. Zwrócenie uwagi  na profil bakteryjny przewodu pokarmowego i jego wpływ na układ immunologiczny, odporność, stan odżywienia i  wybrane jednostki chorobowe
 • Omówienie postępowania farmakologicznego i dietetycznego u przewlekle chorych pacjentów z zaburzeniami motoryki, rzutującymi na funkcje przewodu pokarmowego
 • Przedstawienie podstawowych zasad żywienia w profilaktyce osteoporozy. Wpływ unieruchomienia na metabolizm tkanki kostnej. Stan odżywienia a tkanka kostna i tkanka chrzęstna.

 

8.8. Farmakologia jako wspomaganie procesu leczenia pacjenta w bólu

Celem przedmiotu jest:

·         Zapoznanie studenta z podstawami patofizjologii bólu, szczególnie przewlekłego, oraz zasadami diagnostyki bólu

·         Zapoznanie studenta z zasadami farmakoterapii bólu, ze szczególnym uwzględnieniem środków stosowanych miejscowo

·         Zapoznanie studenta z podstawowymi charakterystykami najczęściej stosowanych analgetyków

·         Omówienie szczególnych dróg podawania leków w terapii bólu: powierzchniowej, przezskórnej blokad  centralnych i obwodowych.

 

 

8.9. Anatomia palpacyjna

Celem przedmiotu jest:

 • Zdobycie wiedzy i opanowanie umiejętności palpacyjnych w zakresie wybranych  punktów kostnych, mięśni, nerwów i naczyń w obrębie kończyn górnych i dolnych oraz tułowia, ponadto umiejętność interpretacji ewentualnych zmian w obrębie tych struktur

 

8.10. Badania neurologiczne w terapii manualnej

Celem przedmiotu jest:

 • Zdobycie wiedzy w zakresie doboru, umiejętności wykonania oraz interpretacji testów napięciowych poszczególnych nerwów obwodowych

·         Omówienie procesu różnicowania pomiędzy objawami bólu korzeniowego i rzekomo korzeniowego

·         Omówienie tzw. „czerwonych flag” w terapii manualnej

 

8.11. Badania funkcjonalne w terapii manualnej

Celem przedmiotu jest:

 • Zdobycie przez studenta wiedzy w zakresie doboru, umiejętności wykonania oraz interpretacji badania funkcjonalnego w terapii manualnej w obrębie kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego

 

8.12. Podstawy Mikrokinezyterapii

Celem przedmiotu jest:

 • Zapoznanie studentów z podziałem mięśni w zależności od pochodzenia z określonej części mezoblasty embrionu
 • Omówienie zasad pracy z mięśniami, pochodzącymi z mezoblasty przyśrodkowej, mięśniami osiowymi,przyosiowymi i podłużnymi wg Daniela Grosjen i Patrice Benini

 

8.13. Mobilizacje i manipulacje stawowe

Celem przedmiotu jest:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru, wykonania poszczególnych technik mobilizacyjnych i manipulacyjnych w obrębie kręgosłupa szyjnego
  i lędźwiowego z wykorzystaniem Ortopedycznej Terapii Manualnej wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha

 

8.14. Terapia tkanek miękkich

Celem przedmiotu jest:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnostyki, doboru i wykonania współczesnych technik mobilizacyjnych w obrębie tkanek miękkich wg koncepcji Jarosława Ciechomskiego

 

8.15. Podstawy FDM (Fascial Dystortion Model)

Celem przedmiotu jest:

 • Zapoznanie się z filozofią i założeniami metody FDM

·         Omówienie podstawowych dysfunkcji występujących w obrębie układu mięśniowo-powięziowego wg FDM

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności wykonywania podstawowych technik mięśniowo-powięziowych wg metody FDM

 

8.16. Terapia manualna w sporcie

Celem przedmiotu jest:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie terapii obrzęków pourazowych
  i postępowania w zależności od czasu występowania: faza ostra, podostra
   i chroniczna, z przygotowaniem do odzyskania pełnej sprawności
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie terapii systemowych. Praca globalna
  i powiązania przyczynowo-skutkowe na przykładzie urazu stawu barkowego

 

8.17. Autoterapia dysfunkcji somatycznych

Celem przedmiotu jest:

 • Omówienie i zdobycie umiejętności w zakresie autoterapii dysfunkcji somatycznych z wykorzystaniem wybranych metod terapeutycznych

 

8.18. Medyczny trening terapeutyczny

Celem przedmiotu jest:

·         Zapoznanie z metodami treningu MTT, którego podstawowym celem jest utrwalenie efektów terapii manualnej. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kontroli motorycznej, uczenia się czynności motorycznych, mechanizmów powracania do sprawności fizycznej (w tym wyuczenie prawidłowych wzorców ruchowych, przywrócenie równowagi mięśniowej, minimalizowanie zmian adaptacyjnych towarzyszących patologii, urazowi bądź chorobie, znaczenie stabilizacji jako podstawy treningu ruchowego i sensomotorycznego). Trening łączący aktywność fizyczną z terapią, stanowiący końcowy element leczenia.

 

8.19. Egzamin dyplomowy

Program

Program studiów podyplomowych

Terapia Manualna

Lp.

Nazwa przedmiotu

 

Suma

 

W

Ćw.

Z/E

Punkty

ECTS

 1.  

Aspekty prawne w zawodzie fizjoterapeuty

4

4

 

Z

1

 1.  

Pierwsza pomoc w czasie terapii z pacjentem

6

 

6

Z

1

 1.  

Komunikacja interpersonalna. Synergia w pracy zespołowej oraz rozwoju osobistym

16

 

16

Z

2

 1.  

Podstawy Neurologii, Neurofizjologii

5

5

 

Z

1

 1.  

Ortopedia i Traumatologia w sporcie

12

12

 

Z

2

 1.  

Psychosomatyczne pochodzenie chorób

8

8

 

Z

1

 1.  

Żywienie w procesie leczenia

8

8

 

Z

2

 1.  

Farmakologia jako wspomaganie procesu leczenia pacjenta w bólu

6

6

 

Z

1

 1.  

Anatomia palpacyjna

10

 

10

Z

2

 1.  

Badania neurologiczne w terapii manualnej

10

 

10

Z

2

 1.  

Badanie funkcjonalne w terapii manualnej

16

 

16

Z

2

 1.  

Podstawy Mikrokinezyterapii

17

6

11

Z

2

 1.  

Mobilizacje i manipulacje stawowe

36

 

36

Z

3

 1.  

Terapia tkanek miękkich

36

 

36

Z

3

 1.  

Podstawy FDM

17

6

11

Z

2

 1.  

Terapia manualna w sporcie

17

 

17

Z

2

 1.  

Autoterapia dysfunkcji somatycznych

8

 

8

Z

2

 1.  

Medyczny trening terapeutyczny

16

 

16

Z

2

 1.  

Egzamin dyplomowy

5

 

 

E

5

 1.  

SUMA

253

55

193

E=1

Z=18

38

Kadra

Wykłady i ćwiczenia poprowadzą specjaliści z różnych dziedzin zajmujący się diagnostyką i leczeniem dysfunkcji narządu ruchu. Będą to badacze zajmujący się naukowymi podstawami stosowania terapii manualnej wg. standardów medycyny opartej na faktach (EBM) jak i wieloletni praktycy, klinicyści na co dzień zajmujący się leczeniem schorzeń narządu ruchu. Do grona osób prowadzących zajęcia zaproszeni zostali wykładowcy wyższych uczelni: Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz dyplomowani specjaliści z zakresu metod terapeutycznych takich jak: Kaltetenborn-Evienth, Cyriax, Simons Academii (Tr Points), Łańcuchy mięśniowo- powięziowe GDS, Manipulacje Powięzi (Fascial Manipulation), Terapia Manualna w Modelu Holistycznym, PNF, Terapia Tkanek Miękkich, osteopatia.

 

mgr Grzegorz Balik Absolwent warszawskiej AWF (1979) oraz Programu Ortopedycznej Terapii Manualnej – OMT (1998). Wykładowca na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawie. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Posiada uprawnienia nauczycielskie metody Kaltenborn- Evjenth w Polsce nadane przez Kaltenborn- Evjenth International (2002). Odbył staż w Szpitalu Layenburg w Hadze Holandia (1997), staż w praktyce osteopatycznej Debry Bakowskiej Hern Buy Wielka Brytania (1998). Egzamin OMT 2008. Członek Zarządu Kaltenborn-Evjenth OMT od 2016. National Instruktor K-E OMT od 2017. Specjalizuje się w zespołach bólowych kręgosłupa i rehabilitacji ortopedycznej.

dr n. med. Paweł Bąkowski Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalizuje się w leczeniu uszkodzeń kończyny dolnej. Zainteresowania koncentrują się wokół zabiegów artroskopowych, urazów sportowych, jak również traumatologii dziecięcej. W latach 2010 – 2013 lekarz Mistrza Polski w piłce nożnej KKS Lech Poznań. W 2018 roku obronił pracę doktorską nt. Leczenia ścięgna Achillesa. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pracując w Oddziale Ortopedycznym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Oddziale Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego w Poznaniu. Obecnie pracuje w Rehasport Clinic w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy

dr Jarosław Ciechomski Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Były wieloletni Prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Poznaniu. Prowadzi praktykę prywatną od 1998 roku. Współzałożyciel pierwszej szkoły osteopatii w Polsce i absolwent polskiej filii belgijskiej szkoły Sutherland Collage of Osteopathic Medicine. Obecnie wykładowca w Polskiej Akademii Osteopatii, prowadzi zajęcia z osteopatii: integracja, całościowe leczenie. Senior Instruktor metody Fascial Manipulation wg L. Stecco. Wprowadził leczenie powięziowe w Polsce i szkolenia prowadzi od 2000 roku w tej dziedzinie. Certyfikowany terapeuta: Metody Łańcuchów Mięśniowych GDS, Cyriax, McKenzie, Mulligan, PNF, terapii manualnej w modelu holistycznym, neuromobilizacji, terapii punktów spustowych w Dawid Simons Academy, Fascial Distortion Model, metody prof. Lewita, terapii wisceralnej wg Barrala, terapii czaszkowo-krzyżowej wg Upledgera, Muscle Repositioning wg Bertolucciego i wielu innych. Twórca autorskiego konceptu masażu tkanek głębokich, który wprowadził do Polski w 2005r. Autor szkolenia "Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich", kursu akredytowanego przez PTF.

dr n. med. Ewa Deskur-Śmielecka Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych (od 2004), geriatrii (od 2009) i medycyny paliatywnej (od 2013). Od 2010 roku pracuje jako lekarz na Oddziale Medycyny Paliatywnej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego, a od 2011 jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze i Klinice Medycyny Paliatywnej z Pracownią Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.

 

dr Jarosław Jasięga Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1996) – magister rehabilitacji ruchowej oraz Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek menadżerski (1999). W 2013 r. w Wydziale Fizjoterapii wrocławskiej AWF uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej z dziedziny fizjoterapii. Od 1996 r. prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną. W latach 1996-1997 zatrudniony w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach. W latach 1996-2000 pracował w Przychodni Rehabilitacyjnej przy Spółdzielni Inwalidów SPAMEL w Twardogórze. Od 2004 r. jest instruktorem terapii obrzękowej. Jest współtwórcą i wykładowcą szkoleń i kursów z zakresu koncepcji terapii obrzękowej (KTO), od 2006r. akredytowanym wykładowcą Ackermann Collage of Chiropractic w Sztokholmie, w latach 2008-2010 był asystentem, a od 2010 r. jest wykładowcą w Instytucie Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji (FOI) w Instytucie dokształcania terapeutów w Meppen w Niemczech. Autor i współautor publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, w latach 2006-2010 członek Zarządu Głównego, 2010-2018r. prezes tego towarzystwa, a w 2018 uhonorowany tytułem prezesa honorowego. Członek rady naukowej kwartalnika Medycyna Manualna. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej (2016).

 

Jolanta Mieczkowska-Luto – psycholog międzykulturowy, doradca HR, trener biznesu, licencjonowany trener PTP, certyfikowany konsultant D3™, kierownik Szkoły Trenerów Biznesu. Absolwentka Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Studium Treningu Interpersonalnego, Kursu Pomocy Psychologicznej, Akademii Analizy Transakcyjnej. Specjalizuje się w badaniu potencjału liderów i przewidywaniu efektywności pracowników oraz realizacji szkoleń m.in. z zakresu współpracy zespołowej, komunikacji, asertywności, efektywności osobistej i edukacji trenerów. Wykłada i prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS w zakresie podstaw treningu i warsztatu psychologicznego. W pracy szkoleniowej korzysta ze sprawdzonych narzędzi diagnostycznych tj. D3TM (DISC Personality Assesment, TEAMS, VALUES, BAI) i certyfikuje w zakresie tej metody. W jej pracy ważne jest, aby bezpiecznie towarzyszyć uczestnikom warsztatów i treningów w doświadczaniu siebie, w przykładaniu do siebie nowych metod, umiejętności i sprawdzaniu jak mogą one wpłynąć na jakość i ich życia.

 

Lek. med. sportowej Maciej Nowak Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalista Medycyny Sportowej. Współwłaściciel Centrum Medycznego Dynasplint i Firmy D. T Splint Poland. Wieloletni lekarz Kadry Narodowej Seniorów Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Założyciel i przewodniczący Komisji Medycznej ZPRP. Członek Komisji Medycznej PKOL i uczestnik Misji Medycznej PKOL na IO XXIX Olimpiady Pekin 2008. W przeszłości lekarz Kadry Davis Cup Polskiego Związku Tenisowego. Lekarz Kadry Olimpijskiej Taekwondo WTF. Wykładowca i organizator licznych konferencji z zakresu Medycyny Sportowej i biomechaniki stawu skokowego i stopy. Autor programu diagnostyki i korekcji stawu skokowego i stopy w oparciu o system indywidualnych termoplastycznych wkładek FORMTHOTICS. Wyłączny przedstawiciel i konsultant firmy Foot Science International New Zealand w Polsce. Propagator zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej , uczestnik licznych biegów i zawodów triathlonowych.

 

mgr Jarosław Ogłodziński Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, pracownik Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Dorosłych szpitala "Zdroje" w Szczecinie. Przewodniczący Sekcji Mikrokinezyterapii przy Polskim Towarzystwie Medycyny Manualnej. Licencjonowany terapeuta i instruktor Mikrokinezyterapii. Od 2010 roku organizuje i prowadzi szkolenia dla fizjoterapeutów i lekarzy z ramienia francuskiej CFM - Centrum Kształcenia Mikrokinezyterapeutów. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuje w pracy z dorosłym i dziećmi w prywatnej praktyce fizjoterapeutycznej.

 

dr hab. Tomasz Piontek Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Pierwszy stopień specjalizacji uzyskał z ortopedii i traumatologii w 1999 roku, cztery lata później zdobył drugi stopień specjalizacji, w 2005 roku obronił pracę doktorską, a w 2015 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Międzynarodowy trener technik operacyjnych artroskopii stawu kolanowego oraz biodrowego. Od 2006 roku  jest lekarzem Rehasport Clinic w Poznaniu. Wcześniej pracował między innymi w Klinice Ortopedii Dziecięcej w Poznaniu, był pierwszym lekarzem piłkarskiej drużyny Amica Wronki, a następnie pełnił tę samą funkcję w Lechu Poznań. Odbył staże w Klinice Uniwersyteckiej Balgrist w Zurichu, Klinice Ortopedii i Traumatologii Medycyny Sportu w Queens Medical Centre w Wielkiej Brytanii, a także w University of Pittsburgh Department of Orthopaedic Surgery w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem nowoczesnych technik operacyjnych m. in. regeneracji chrząstki stawowej oraz łąkotki (AMIC).

mgr Marcin Podwika Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2000r.) Terapeuta manualny MT Kaltenborn – Evjenth Konzept 2005. Terapeuta manualny wg standardów International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) 2009. Asystent nauczyciela Orthopaedic Manual Therapy  Kaltenborn – Evjenth Konzept  od 2009. Wykładowca na kursach z Traumatologii Sportowej (część fizjoteraputyczna) 2008. Wykładowca na autorskim kursie Ortopedia dla fizjoterapeuty - część I staw skokowy i stopa, część II bark od 2014. Wykładowca na kursach Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) część Ortopedia dla fizjoterapeuty od 2015. Ukończył szkolenia wg metody Mc Kenziego (Badanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa, PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), Manuelle Therapie  OMT Kaltenborn – Evjenth Konzept / Mainz , pierwsze w Polsce szkolenia z Ortopedycznej Terapii Manualnej wg standardów International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists (IFOMT), kursów technik osteopatycznych „ Minimal/short lever spinal manipulation course” 2008, szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń układu mięśniowo szkieletowego technikami powięziowymi (FDM), szkolenia "Kinematic Taping"-Taping w terapii manualnej 2012, szkolenia z zakresu Diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz 2002, Czterostopniowe szkolenie z zakresu współczesnych metod diagnozy i leczenia tkanek  miękkich 2006.  Założyciel OMT Rehacentrum, centrum rehabilitacji 2010. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Wielkopolski. Założyciel oraz Członek Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej.
 

AKREDYTACJE

Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej na podstawie zaświadczenia z 20 grudnia 2018 r. (zgodnie z uchwałą Senatu AWF z 18 grudnia 2018 r.) przyznało kierunkowi studiów podyplomowych Terapia Manualna akredytację.


 

Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manualnej na podstawie zaświadczenia z 2 stycznia 2019 r. (zgodnie z uchwałą Senatu AWF z 18 grudnia 2018 r.) przyznało kierunkowi studiów podyplomowych Terapia Manualna akredytację.


 

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii na podstawie zaświadczenia z 1 października 2019 r. (zgodnie z uchwałą Senatu AWF z 18 grudnia 2018 r.) przyznało kierunkowi studiów podyplomowych Terapia Manualna akredytację.

 

Aktualny program opracowała:

dr Ewa Kamińska

Konsultacje merytoryczne:

dr hab. Urszula Czerniak- Prodziekan ds. studiów Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF Poznań

Prof. dr hab. Jacek Lewandowski- Kierownik Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu

mgr Joanna Strojna – Kierownik Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia

Cennik3800-4000 zł/semestr (w zależności od liczebności grupy)
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl