cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Misja projektu:

“First educate the child!”(Pilates)

“In childhood, habits are easily formed-good and bad. Why not concentrate on the formation of only good habits and thus avoid the necessity later on in life of attempting to correct bad habits and submitting for them good habits…the proper development of body and mind, through the new science of “Contrology” is what must be taught the child.”  (Pilates, 1934)

To kompleksowe kurs dające kwalifikacje w dziedzinie metody Pilates zaadaptowanej do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, która może być z sukcesem wykorzystana w:

- publicznym systemie edukacji (przedszkola, szkoły)

- klubach sportowych

- sektorze usług komercyjnych (ośrodkach rekreacji, klubach fitness).

Kurs skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów personalnych, instruktorów fitness.

Podczas tego szkolenia uczestnicy:

- zdobędą wiedzę i umiejętności prowadzenia lekcji pilates dla dzieci w okresie przedszkolnym, szkolnym i dla młodzieży na poziomie podstawowym, początkującym i średniozaawansowanym;

- nauczą się praktycznie ćwiczeń pilates na matach na w/w poziomach oraz metodyki ich nauczania w kontekście najnowocześniejszej wiedzy fizjoterapeutycznej wraz z analizą anatomiczno-funkcjonalną;

- nauczą się zasad modyfikacji klasycznych wersji ćwiczeń do potrzeb dzieci i młodzieży w poszczególnych okresach rozwojowych;

- poznają bezpieczne i efektywne sposoby nauczania ze szczególnym zwróceniem uwagi na obserwację i ocenę postawy ciała, optymalizację napięć mięśniowych, prawidłową mobilizację stawów, stabilizację kompleksu lędźwiowo-miednicznego, prawidłowe ustawienie ciała, kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych przy zaangażowaniu głębokiej stabilizacji mięśniowej i właściwym oddechu;

- poznają zasady zastosowania drobnych przyborów tj. taśmy elastyczne, małe i duże piłki, rollery, obręcze pilates “Magic Circle”,  które wpływają na atrakcyjność lekcji ale przede wszystkim pomagają uzyskać cele treningowe;

- nauczą się programowania treningu pilates dla poszczególnych etapów rozwojowych dzieci i młodzieży:

· w oparciu o ruch twórczy, pełny przyjaznej różnorodności i o właściwym stopniu trudności

· z wykorzystaniem wyobraźni, wizualnych obrazów

· ukierunkowanego na samoobserwację, introcepcję, kształtowanie wewnętrznej motywacji

· w przyjaznym środowisku i bez rywalizacji

- będą kształtować umiejętności nauczycielskie związaną z odpowiednią komunikacją (ang.cuing) oraz korektą;

- poznają różne aranżacje lekcji, z doborem właściwych do potrzeb i możliwości rozwojowych form i sposobów organizacji lekcji, zasady ich komponowania, wskazówki do realizacji;

- zdobędą podstawy neurobiologicznych i psychologicznych procesów dydaktycznych w metodzie Pilates.

Dzięki temu szkoleniu absolwent:

- zwiększy swoje kompetencje odpowiadające światowym trendom i potrzebom społecznym,

- wzbogaci swój warsztat pracy o nowe narzędzia, co sprawi, że jego działanie będzie atrakcyjniejsze.

Kurs prowadzone jest wg autorskiego programu zespołu specjalistów – nauczycieli Pilates, fizjoterapeutów, psychologa - opracowanego zgodnie z międzynarodowymi standardami. Powstało w oparciu o wieloletnie doświadczenie akademickie i w dziedzinie Pilates oraz o współpracę z renomowanymi edukatorami Pilates z Polski i z zagranicy.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji i umiejętności osób pracujących w obszarze kultury fizycznej, a także w szeroko pojętej edukacji dzieci i młodzieży poprzez:

- wyposażenie w wiedzę związaną z metodą pilates (teoria metody Pilates, anatomia funkcjonalna, podstawy neurodydaktyki);

- wyposażenie w wiedzę związaną z aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży (motoryczność dzieci i młodzieży, rekomendacje aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, podstawy neurodydaktyki w odniesieniu do dzieci i młodzieży);

- opanowanie techniki ćwiczeń oraz umiejętności ich modyfikacji w celu dostosowania do potrzeb oraz wieku ćwiczącego;

- opanowanie umiejętności stosowania małych przyborów w odniesieniu do celów treningowych;

- opanowanie metodyki nauczania i prowadzenia procesu rozwojowego w systemie pilates;

- praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu pilates z dziećmi i młodzieżą;

- przygotowanie uczestników do realizacji treningów pilates jako formy edukacji zdrowotnej oraz kształtującej świadomość ciała ćwiczących.

 

Uczestnicy:

Kurs jest skierowane do osób pracujących w obszarze kultury fizycznej, a także w szeroko pojętej edukacji. Grupy docelowe odbiorców to:

1. absolwenci AWF:

- po kierunku Wychowanie Fizyczne (nauczyciele wychowania fizycznego)

- po kierunku Sport (trenerzy personalni)

2. studenci AWF

3. nauczyciele edukacji przedszkolnej, trenerzy personalni, instruktorzy fitness wykształceni poza AWF.

 

Czas trwania:

- obejmuje 100h, w tym 33h(45’) wykładów i 67h(45’) ćwiczeń 

- realizowany w trybie weekendowym (10 weekendów - z czego 9 edukacyjnych, 10 ostatni zjazd egzamin końcowy)

- czas realizacji: 3 m-ce.

 

Świadectwo ukończenia:

Certyfikat AWF z programem szkolenia

 

Uzyskane kompetencje:

- po ukończeniu szkolenia i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego, absolwent posiada kompetencje do prowadzenia treningu pilates na matach z dziećmi w różnych grupach wiekowych oraz młodzieżą z zastosowaniem małych przyborów

- absolwent szkolenia może wykorzystywać zdobyte kompetencje

· w środowisku przedszkolnym i szkolnym w ramach różnych form zajęciowych (np. lekcje WF, przerwy śródlekcyjne)

· ośrodkach sportowych, rekreacyjnych, miejskich lub gminnych ośrodkach kultury 

 

Proces i warunki zaliczenia kursu:

a) minimum 80% obecności na zajęciach

b) jakość wykonywania bieżących zadań domowych

c) pozytywna ocena z praktycznego przeprowadzenia:

- cyklu 5 treningów w wybranej grupie wiekowej (nagranie video przesłane w wyznaczonym terminie wraz z konspektami zajęć)

- przeprowadzenie fragmentu treningu w kontakcie bezpośrednim

d) proces doskonalenia własnej sprawności fizycznej kursanta w treningu Pilates na matach

uzyskanie pozytywnego wyniku z testu wiedzy obejmującego wszystkie wykładane przedmioty

 

Warunki przyjęcia/wymogi kwalifikacyjne:

 

a)    złożenie dokumentów:

· Formularz zgłoszeniowy na Kurs

· Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych

· Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)

· Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego

· Zaświadczenie dotyczące wykonywanego zawodu: trenerzy personalni, instruktorzy fitness wykształceni poza AWF (w razie posiadania, uzupełniająco)

· Okazanie dowodu osobistego

Formularze do pobrania

 

b) podstawą przyjęcia na kurs jest złożenie dokumentów oraz dokonanie opłaty w wyznaczonym terminie

c) jeżeli liczba kandydatów przekracza planowaną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Program

 

KadraKierownik Kursu: mgr Maria Tarnas

Aktualny program opracowała: mgr Maria Tarnas

 

a)  nauczyciele akademiccy AWF w Poznaniu/ Gorzowie Wlkp.

prof. dr hab. Adam Kantanista

dr Aleksandra Karpińska

dr hab. Sławomir Marszałek (UM w Poznaniu, AWF w Gorzowie Wlkp.)

mgr Miłosz Szal (AWF w Gorzowie Wlkp.)

dr Małgorzata Chochowska (AWF w Gorzowie Wlkp.)

mgr Maria Tarnas (kierownik programu szkolenia)

 

b) specjaliści - krajowi i zagraniczni

mgr Magdalena Nowak

dr Maria Stasiakiewicz (UAM w Poznaniu)

mgr Marta Wawszczyk

zaproszeni nauczyciele/edukatorzy z zagranicy 

Cennik1 500 zł / uczestnika (możliwość rozłożenia płatności na 2 raty)
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl