COVID-19 - komunikaty

 AKTY PRAWNE OGÓLNE

 

SZKOŁA DOKTORSKA (od roku 2019/20)

 
Kluczowe wydarzenia i terminy w toku kształcenia w Szkole Doktorskiej
 
Kandydaci 
 • uzyskanie zgody potencjalnego promotora - do września
 • przygotowanie koncepcji projektu badawczego - do września
 • złożenie wniosku i dokumentacji - do września
 • rekrutacja, rozmowy kwalifikacyjne - wrzesień 
1 rocznik 
 • rozpoczęcie kształcenia - od 1 października
 • wyznaczenie promotora - wniosek do końca grudnia
 • uzyskanie zgody komisji bioetycznej - do końca września
 • złożenie Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) - do końca września 
2 rocznik 
 • Ocena Śródokresowa realizacji IPB - wrzesień/październik
Wszystkie roczniki
 • obligatoryjne zajęcia i praktyki zawodowe - cały rok
 • cykliczne seminaria semestralne - styczeń, czerwiec
 • do końca września - złożenie rocznego sprawozdania z działalności naukowej
 • realizacja projektu badawczego, w tym staże i publikacje - cały rok
 • uzyskanie certyfikatu językowego - przed złożeniem dysertacji
 • złożenie dysertacji doktorskiej - do 4 lat od rozpoczęcia kształcenia (możliwe przedłużenie o 2 lata)
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA
 
STUDIA DOKTORANCKIE (prowadzone najdalej do 31.12.2023)
 • Przewody doktorskie otwarte na starych zasadach: Zgodnie z Art. 179 ust. 4 Ustawy z dnia 3.07.2018 "Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym", tekst ujednolicony, po zmianach wprowadzonych w Art. 2 Ustawy z dnia 7.04.2022 "o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym":
„4. Prowadzone w pierwszej instancji:
1) postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.,
2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r. 
– odpowiednio umarza się albo zamyka się.”
 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl