Legenda/Legend: nazwisko i imię/surname and forename ● e-mail ● promotor/supervisor ● tytuł projektu naukowego/scientific project title ● etap doktoratu/PhD thesis stage

IPB - indywidualny Plan Badawczy | IRP - Individual Research Plan

1 rok kształcenia | 1st year of training

 1. Adamczewski Jakub ● ● prof. AWF dr hab. Krzysztof Durkalec-Michalski ● Ocena synergistycznego wpływu suplementacji β-alaniny i wodorowęglanu sodu na wybrane wskaźniki wydolności fizycznej i stężenie markerów biochemicznych we krwi u wytrenowanych koszykarek | Evaluation of the synergistic effect of β-alanine and sodium bicarbonate supplementation on selected physical performance indices and blood concentrations of biochemical markers in trained female basketball players ● tytuł roboczy/working title
 2. Akhshik Maryam ●  ● prof. AWF dr hab. Krzysztof Durkalec-Michalski ●Wpływ protokołów suplementacji i wzmocnienia buforowania pozakomórkowego po spożyciu wodorowęglanu sodu na wydajność wysiłkową i wydolność fizyczną u zawodników smoczych łodzi | The impact of supplementation protocols and extracellular buffering enhancement after sodium bicarbonate intake on exercise performance and physical capacity in dragon boat sport ● tytuł roboczy|working title
 3. Chłapowski Jan ●  ● prof. AWF dr hab. Adam Kantabnista ● Poziom zastosowanych technologii i cyfrowej dojrzałości a sukcesy sportowe i komercyjne w profesjonalnych polskich klubach piłkarskich | Level of applied technology and digital maturity vs. sports and commercial success in professional Polish soccer clubs ● tytuł roboczy|working title
 4. Khorkova Maryna ● ● prof. dr hab. Michał Bronikowski ● Wpływ metody EDUball na wybrane zmienne kreatywności, zdolności motorycznych i sprawności fizycznej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym | Impact of EDUball method on selected variables of creativity, motor skills and fitness in early age school children ● tytuł roboczy|working title
 5. Moszczyńska Dominika ●  ● prof. AWF dr hab. Joanna Karolkiewicz ● Ocena wpływu probiotyku u sportowców sportów walki poddanych suplementacji białkowej: badanie randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo | The effect of a probiotic in combat sports athletes undergoing protein supplementation: a randomized, double-blind, placebo-controlled study ● tytuł roboczy|working title
 6. Rzanny Maciej ● ● prof. AWF dr hab. Adam Kantanista ● Wpływ treningu pliometrycznego na zdolności szybkościowo – siłowe u młodych siatkarzy z uwzględnieniem momentu dojrzewania | Effect of pliometric training on speed and strength abilities in young volleyball players with regard to the moment of maturation ● tytuł roboczy|working title

2 rok kształcenia / 2nd year of training

 1. Brzostowski Jerzy ● ● prof. AWF dr hab. Marek Sokołowski ● Konstrukcja i walidacja testu specjalnej sprawności fizycznej dla taekwondo tradycyjnego | Construction and validation of a special physical fitness test for traditional taekwondo ● zatwierdzony IPB|approved IRP
 2. Kaczmarczyk Sabina ● ●prof. AWF dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn ●Wpływ związków antocyjanowych zawartych w aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa) na stan zapalny oraz regenerację powysiłkową u wysoko wykwalifikowanych wioślarzy | Effects of anthocyanin compounds contained in black chokeberry (Aronia melanocarpa) on inflammation and post-exercise recovery in highly trained rowers ● zatwierdzony IPB|approved IRP
 3. Łuniewska Magdalena ● ● prof. AWF dr hab. Maciej Wilski ● Kliniczne i psychologiczne uwarunkowania aktywności fizycznej osób ze stwardnieniem rozsianym | Clinical and psychological determinants of physical activity in people with multiple sclerosis ● zatwierdzony IPB|approved IRP
 4. Mydłowska Marta ● ● prof. AWF dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn ● Wpływ podaży aronii czarnoowocowej (Aronia Melanocarpa) na wydolnośc fizyczną oraz wybrane wskaźniki gospodarki żelazem u zawodniczek | The effect of black chokeberry (Aronia Melanocarpa) intake on physical capacity and selected indices of iron metabolism in female athletes ● zatwierdzony IPB|approved IRP
 5. Tarnas Maria ●  ● prof. dr hab. Jacek Zieliński ● Wpływ interwencji metodą Pilates na zmiany sztywności struktur mięśniowo-powięziowych, sprawność krążeniowo-oddechową oraz jakość życia kobiet chorych na raka piersi | The effect of Pilates intervention on changes in stiffness of musculo-fascial structures, cardiorespiratory fitness and quality of life in women with breast cancer ● zatwierdzony IPB|approved IRP
3 rok kształcenia / 3rd year of training
 1. Górna Sara ● ● prof. AWF dr hab. Katarzyna Domaszewska ● Ocena oddziaływania treningu wytrzymałościowego na tolerancję wysiłku i stężenie wybranych biomarkerów krwi u osób po udarze mózgu | Evaluation of the effects of endurance training on exercise tolerance and concentrations of selected blood biomarkers in post-stroke patients ● zatwierdzony IPB|approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa|positive midterm evaluation
 2. Jóźwiak Beata ●  ● prof. AWF dr hab. Ida Laudańska-Krzemińska ●Wpływ postu przerywanego na wybrane funkcje poznawcze i wskaźniki zdrowia biopsychospołecznego kobiet w okresie menopauzy podejmujących 12-tygodniowy trening fizyczny | The effect of intermittent fasting on some cognitive functions and biopsychosocial health indicators in menopausal women undertaking a 12-week physical training ● zatwierdzony IPB|approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa|positive midterm evaluation
 3. Jurga Jakub ●  | prof. AWF dr hab. Robert Olek ● Wpływ spożycia soku z buraka na zmiany aktywności EMG mieśni oraz na moc i siłę generowaną w trakcie wysiłków maksymalnych | Effect of beetroot juice consumption on changes in muscle EMG activity and on power and strength generated during maximal efforts ● zatwierdzony IPB|approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa|positive midterm evaluation
 4. Ludwiczak Mateusz ● ● prof. AWF dr hab. Małgorzata Bronikowska ● Rozwój kompetencji moralnych z wykorzystaniem nowatorskiego podejścia pedagogicznego w wychowaniu fizycznym | Development of moral competence using an innovative pedagogical approach in physical education ● zatwierdzony IPB|approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa|positive midterm evaluation
 5. Świdwa Jacek ●  ● prof. AWF dr hab. Adam Kantanista ● Zachowania wzrokowe sędziów podczas podejmowania decyzji sędziowskich w meczach piłki ręcznej | Visual behaviour of referees during decision-making in handball matches ● zatwierdzony IPB/approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa|positive midterm evaluation
 6. Wiącek Jakub ● ●prof. AWF dr hab. Joanna Karolkiewicz ●Ocena neuro- i immunomodelującego działania wybranych bakterii probiotycznych poprzez pomiar wskaźników aktywacji układu endokannabinoidowego, poziomu metabolitów mikrobioty jelitowej, profilu cytoklin oraz objawów zmęczenia u tancerzy | Evaluation of the neuro- and immunomodelling effects of some probiotic bacteria by measuring endocannabinoid system activation indices, gut microbiota metabolite levels, cytokine profile and fatigue symptoms in dancers ● zatwierdzony IPB|approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa|positive midterm evaluation
4 rok kształcenia / 4th year of training
 1. Archacki Damian ●  ● prof. AWF dr hab. Krzysztof Kusy ● Wpływ treningu na udział tlenowych i beztlenowych systemów energetycznych w krótkotrwałym wysiłku maksymalnym | The effect of training on the contribution of aerobic and anaerobic energy systems in a short-duration maximal effort ● zatwierdzony IPB|approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa|positive midterm evaluation
 2. Ciążyńska Julia ●  ● prof. zw. dr hab. Janusz Maciaszek / Wpływ pojedynczych sesji VR exergame o narastającej intensywności na stabilność posturalną, szybkość reakcji i parametry uwagi u młodych dorosłych | The effect of single VR exergame sessions of increasing intensity on postural stability, reaction speed and attentional parameters in young adults ●zatwierdzony IPB|approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa|positive midterm evaluation
 3. Jelonek Wojciech ●  ● prof. AWF dr hab. Dawid Łochyński ● Wpływ ogniskowania uwagi na czucie pozycji w stawie łokciowym | The effect of attentional focus on position sensing at the elbow joint ● zatwierdzony IPB|approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa|positive midterm evaluation
 4. Malik Jakub ●  ● prof. dr hab. Janusz Maciaszek ● Wpływ treningu kuglarskiego oraz żonglerki na wybrane funkcje poznawcze i zdolności koordynacyjne u osób starszych | The effect of juggling training on some cognitive functions and coordination abilities in older people ● zatwierdzony IPB|approved IRP, pozytywna ocena śródokresowa|positive midterm evaluation
Przedłużenie kształcenia / Extension of training
 1. Białobrodzka Emilia ●  ● prof. zw. dr hab. Wiesław Ziółkowski ● Wpływ treningu pływackiego na białka metabolizmu miedzi u myszy chorych na ALS | Effect of swim training on copper metabolism proteins in ALS mice
 2. Frajtag Paulina ●  ● prof. AWF dr hab. Anna Straburzyńska-Lupa ● Efektywność wybranych zabiegów fizykalnych na regenerację powysiłkową mięśni u zawodników futsalu | The effectiveness of selected physical treatments on post-exercise muscle recovery in futsal players
 3. Główka Natalia ●  ● prof. AWF dr hab. Krzysztof Durkalec-Michalski ● Ocena wpływu podaży różnych dawek kofeiny na czas reakcji, wydolność fizyczną i specyficzne zdolności wysiłkowe zawodników uprawiających dyscypliny szybkościowo-siłowe | The effect of different doses of caffeine on the reaction time, physical capacity and specific exercise performance in speed-power athletes
 4. Grzelak Norbert ●  ● prof. AWF dr hab. Włodzimierz Mrówczyński ● Rola stężenia BDNF w wątrobie i mięśniu sercowym szczura w modulowaniu czynników ryzyka syndromu metabolicznego | The role of BDNF levels in rat liver and myocardium in the modulation of metabolic syndrome risk factors
 5. Jankowiak Tomasz ●  ● prof. zw. dr hab. Jan Celichowski ● Krótkotrwałe i przetrwałe zmiany w poziomie pobudzeń synaptycznych motoneuronów rdzenia kręgowego na skutek przez-rdzeniowej stymulacji prądem stałym (tsDCS) w mysim modelu stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) | Acute and long-term modifications of spinal motoneuron intrinsic excitability and synaptic excitation by tsDCS in SOD1 G93A mouse model of ALS
 6. Marynowicz Jakub ● ● prof. AWF dr hab. Marcin Andrzejewski ● Zależności pomiędzy wskaźnikami obciążenia zewnętrznego i wskaźnikiem RPE w treningu młodych piłkarzy nożnych | Relationship between the Session-RPE and external measures of training load in youth soccer training
 7. Prokopczyk Adam ●  ● prof. LAW dr hab. Zbigniew Wochyński ● Wpływ specjalnego procesu treningowego na poziom sprawności psychomotorycznej podchorążych pilotów | The effect of a specialized physical training on the psychomotor performance level of cadet pilots
 8. Siedzik Katarzyna ●  ● prof. zw. dr hab. Wiesław Ziółkowski ● Ocena wpływu bezmięsnej ketogennej diety restrykcyjnej na skład ciała, możliwości siłowe, stres oksydacyjny i odpowiedź immunologiczną | The effect of a meatless ketogenic restrictive diet on body composition, strength capacity, oxidative stress and immune response
 9. Skrzypczak Mateusz ● ●prof. AWF dr hab. Jan Konarski ● Wykorzystanie nieinwazyjnych metod oceny dojrzałości biologicznej u dzieci i młodzieży uprawiającej piłkę nożną z uwzględnieniem indywidualnego tempa dojrzewania | The use of non-invasive methods of assessing biological maturity in children and adolescents practicing soccer, with attention to the individual rate of maturation
 10. Stępień Grzegorz  ● prof. AWF dr hab. Dawid Łochyński ● Wpływ przezskórnej stymulacji rdzenia kręgowego prądem stałym na stopień aktywacji mięśnia czworogłowego uda wśród osób z zespołem bólowym przedniego przedziału stawu kolanowego | The effect of transcutaneous spinal direct current stimulation on the level of quadriceps muscle activation among people with anterior knee pain
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl