Oferta Erasmus+

EU flag Erasmus vectProgram Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną, która znacząco zwiększa kompetencję jej uczestników oraz wspiera międzynarodową współpracę uczelni wyższych krajów Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów kandydujących.
Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa, teologa i humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536), który jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy.
25 marca 2021 roku Komisja Europejska opublikowała dokumenty związane z wejściem w życie nowej fazy programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro  oraz dodatkowo 2,2 mld euro z unijnego instrumentu współpracy zewnętrznej, prawie dwa razy więcej niż poprzedni program tj. Erasmus+ na lata 2014-2020. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny. Program będzie dążył do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z  założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.
Nowy Erasmus+ będzie także realizował założenia Europejskiego Zielonego Ładu, w tym dotował tych studentów, którzy zdecydują się korzystać z transportu niskoemisyjnego i np. dojechać na studia w wybranym kraju pociągiem zamiast samolotem. Większe finansowanie zostanie również przeznaczone na projekty promujące świadomość ekologiczną i inwestujące w działania związane z łagodzeniem kryzysu klimatycznego. Dodatkowe działania skierowane zostaną do młodzieży m.i. w ramach inicjatywy DiscoverEU 18-latkowie będą mieli możliwość otrzymania biletu kolejowego, który umożliwi im podróżowanie przez miesiąc po Europie, poznawanie kultur i mieszkańców innych krajów. Program Erasmus+ będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.
Nowością są mieszane programy intensywne, łączące uczenie się przez internet i pracę zespołową z krótkoterminowym fizycznym wyjazdem zagranicę.

Decyzją Komisji Europejskiej AWF Poznań otrzymał Kartę Erasmus Charter for Higher Education - ECHE na lata 2021-2027. Karta uprawnia do realizacji działań w ramach Programu Erasmus+. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Programu Erasmus+ w sektorze szkolnictwa wyższego obejmuje następujące typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna

- Wyjazdy edukacyjne studentów i pracowników uczelni

Akcja 2: współpraca organizacji i instytucji

- Współpraca instytucji szkolnictwa wyższego na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Działania centralne

Działania programu Erasmus+ w sektorze szkolnictwa wyższego zarządzane przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli

Działania Erasmus Mundus:

- Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

- Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus

Sojusze na rzecz innowacji:

- Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw

- Sojusze na rzecz współpracy sektorowej

Działania Jean Monnet:

- Moduły „Jean Monnet" - krótkie programy nauczania w zakresie studiów nad UE, których minimalny czas wynosi 40 godzin dydaktycznych na rok akademicki. Moduły mogą mieć charakter interdyscyplinarny lub koncentrować się na jednej dziedzinie studiów nad UE.

- Katedry „Jean Monnet” - grant dla profesorów uniwersyteckich specjalizujących się w studiach nad UE, finansujący 90 godzin dydaktycznych kształcenia na rok akademicki.

- Centra doskonałości „Jean Monnet” - ośrodki kompetencji i wiedzy skupiające wysoko wykwalifikowanych ekspertów z obszaru studiów nad UE, upowszechniających swoją wiedzę w społeczeństwie.

Szczegółowe informacje na temat programu:

- Przewodnik po programie Erasmus+ 2021-2027

Wersja w j. polskim
Wersja w j. angielskim

- Priorities of the Erasmus+ Programme

- Materiały informacyjne na temat programu Erasmus+

- Erasmus+ - strona Komisji Europejskiej

 

...
Zanim wypełnisz formularz zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania "Porozumienia o programie praktyki" (Learning Agreement for Traineeships) oraz przykładem wypełniania - praktyka.

Zanim wypełnisz formularz zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania "Porozumienia o programie studiów" (Learning Agreement for Studies) oraz przykładem wypełniania - studia.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań (AWF). Biuro Współpracy z Zagranicy (BWZ) jest integralną jednostką organizacyjną AWF.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:

3. AWF posiada Państwa dane osobowe (Dane), które zostały pozyskane w związku jednym lub kilkoma z poniższych Zdarzeń (okoliczności):
a. Zawarcie umowy (porozumienia) z AWF,
b. Wyrażenie zgody w określonym zakresie dla AWF,
c. Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez AWF i trwających,
d. Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez i już zakończonych.
AWF będzie przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane w efekcie Zdarzeń, o których mowa w pkt. 3 w celach niezbędnych do wykonywania obowiązków lub uprawnień AWF, jakie wynikają z treści oświadczeń złożonych przez Państwa (w tym dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a. upoważnieni pracownicy BWZ,
b. upoważnieni pracownicy Fundacji Rozwoju Szkolnictwa i Edukacji,
c. administratorzy systemu Mobility Tool Komisji Europejskiej.
w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach zawartej z Panią/Panem umowy.

5. Ponadto AWF może przetwarzać Państwa Dane, w dobrej wierze, w następujących celach, które nie są ściśle związane ze Zdarzeniami opisanymi w pkt. 3 powyżej tzw. cele dodatkowe:
- przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez BWZ,
- przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem BWZ,
- przekazywanie informacji marketingowych (marketingowych bezpośrednich) opracowanych przez BWZ,
- przekazywanie informacji w postaci okresowych i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje,
- przekazywanie informacji na temat programów prowadzonych przez BWZ, które mogą Państwa zainteresować.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. AWF może być zobowiązana do przekazania (udostępnienia miejsca przechowywania) Danych do organów Fundacji Rozwoju Szkolnictwa i Edukacji, Unii Europejskiej, a także do Państw niebędących członkami Unii Europejskiej ani członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z regulacjami dotyczącymi programów i projektów prowadzonych przez FRSE. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć lub uniemożliwić zakres świadczonych przez BWZ usług.

10. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 3, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania umowy, a także po ustaniu jej bytu prawnego przez czas nie dłuższy niż 8 lat od ustania umowy, a jeżeli po ustaniu umowy zostały podjęte w stosunku do Państwa inne czynności prawne (w szczególności dochodzenie należności), to okres 8 lat biegnie od dnia zakończenia tych czynności.
...
Biuro Programu:
czynne: od  poniedziałku do piątku, godz. 10.00 - 14.00
Nowy Budynek Dydaktyczny, pok. 116
Tel.: 61 835 50 66
e-mail:  (studia) |  (praktyki)

Koordynator Uczelniany:
mgr Małgorzata Nawrocka

Koordynatorzy Wydziałowi:
Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej   
dr Wojciech Jarosz   


Dyżur: kontakt mailowy
wejście C, pokój 310
Tel. 61 835 52 46

Wydział Nauk o Zdrowiu   
dr Magdalena Goliwąs   
 
  
Dyżur: kontakt mailowy
wejście C, pok. 127
tel. 61 8355146

Wszelkie informacje dot. Programu ERASMUS+ są udzielane studentom na spotkaniach zorganizowanych przez Biuro programu. Informacje o dokładnym terminie spotkania umieszczane są na stronie internetowej uczelni oraz na tablicach informacyjnych Programu ERASMUS+.

Spotkania informacyjne dla studentów organizowane są tylko raz w roku (najczęściej na przełomie lutego/marca) i tylko raz w roku dokonywany jest nabór studentów na wyjazd w ramach Programu ERASMUS+ na przyszły rok akademicki.

Zapamiętaj i nie przegap swojej okazji!
Formularze aplikacyjne:

Program Erasmus+ to nie tylko wyjazdy na studia. W ramach tego programu można wyjechać również na praktyki umożliwiające zdobycie pierwszych zawodowych doświadczeń za granicą.
Na praktykę można wyjechać do przedsiębiorstwa zagranicznego lub  innej organizacji, a także do uczelni wyższej posiadającej Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).
Instytucja, w której będą odbywać się praktyki, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Są to kraje Unii Europejskiej, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja.
Praktyk nie można odbywać w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą, w instytucjach Unii Europejskiej oraz w  instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

W ramach programu Erasmus+ mogą wyjeżdżać studenci i absolwenci. Absolwent aby wyjechać na praktykę musi być zrekrutowany na wyjazd  na ostatnim roku nauki, przed obroną pracy a praktyka musi się rozpocząć w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów (obrony).
Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące.
Rekrutacja kandydatów na praktyki ma charakter ciągły i trwa do momentu wyczerpania środków.
Miejsca praktyki można szukać samodzielnie, można także skorzystać z propozycji otrzymanej w Sekcji Współpracy z Zagranicą.

Portale internetowe pomocne przy  wyszukiwaniu potencjalnych miejsc odbywania praktyk:
a) http://www.praxisnetwork.eu/ - może służyć jako wsparcie w poszukiwaniu przez studentów miejsc odbywania praktyk zagranicznych w Portugalii.

b) „JOE+” – the Job Offer Exchange platform;
Jest to inicjatywa sieci LEO-NET, znanej uczelniom, które były beneficjentami zakończonego już programu Leonardo da Vinci, a który jest kontynuowany jako program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Więcej informacji – bezpośrednio na stronie JOE+ https://leonet.joeplus.org/en/

c) http://erasmusintern.org/  - portal umożliwia także poszukiwanie przez studenta praktyki dostosowanej do jego oczekiwań.
 
Praktyka powinna być związana z dziedziną swoich studiów. Może być obowiązkowa i będzie ona stanowiła integralną część programu studiów lub mieć charakter nieobowiązkowy i stwarzać możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności. 
Strona turecka wprowadziła nowe zasady dotyczące ubezpieczeń medycznych dla uczestników programu Erasmus+. Dotychczas w praktyce wymuszano na naszych stypendystach zakup miejscowych, drogich (ok. 300 euro) ubezpieczeń medycznych. Według nowych zasad (wprowadzonych m. in. dzięki działaniom tureckiej Narodowej Agencji), zagraniczne polisy mają być akceptowane, pod warunkiem, że ich zgodność z wymaganymi prawem miejscowym kwotami minimalnymi zostanie potwierdzona przez uniwersytet przyjmujący. Mamy nadzieję, że położy to kres dotychczasowym kosztownym  praktykom, ale ostateczną ocenę będziemy mogli przedstawić dopiero po kilku miesiącach funkcjonowania nowych reguł. Informacja o tej zmianie została opublikowana na stronie internetowej: [link]

Potwierdzone informacje o zasadach legalizacji pobytu uczestników  oraz inne informacje związane z funkcjonowaniem w Turcji programu Erasmus+ znajdują się na podstronie:
http://ankara.msz.gov.pl

Studenci muszą zalegalizować swój pobyt w Turcji bezzwłocznie po przyjeździe. Niedotrzymanie obowiązującego terminu grozi sankcjami karnymi.

Zwracamy uwagę, że pomoc uczelni tureckiej w poświadczaniu dokumentów dotyczy studentów wyjeżdżających na studia. Studenci wyjeżdżający na praktykę będą zobowiązani do przedstawienia tłumaczenia polisy ubezpieczeniowej na język turecki, poświadczonego notarialnie w Turcji.

W załączeniu przesyłamy informacje z tureckiej Narodowej Agencji o legalizacji pobytu w Turcji.
10 Things to Do for Erasmus+ Exchange Students in Turkey
Online Linguistic Support (OLS) – wsparcie językowe online
Testy biegłości językowej i kursy językowe

Od 01.01.2015 zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestnicy programu wyjeżdżający na  studia za granicą lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed i po mobilności  w ramach Online Linguistic Support (OLS). Wymóg ten dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym(praktyki) jest: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki lub włoski.

OLS dla wyjeżdżającego studenta oznacza:
- wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej w terminie określonym przez uczelnię po otrzymaniu informacji z OLS;
- udział w kursie językowym on-line wyłącznie w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej; dostęp do kursu językowego będzie możliwy przez taki czas jaki został podany przez uczelnię w OLS jako czas trwania stypendium licząc od pierwszego logowiania, np. pobyt 6 miesięczny: pierwsze logowanie się studenta 10.10.N, dostęp do kursu do 10.04.N+1;
- na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu do wypełnienia w terminie określonym przez uczelnię (z wypełnienia drugiego testu językowego zwolnieni są studenci, którzy z pierwszego testu uzyskali wynik C2).

Test biegłości językowej:
- jest obowiązkowy do wypełnienia przed i po mobilności;
- minimalny poziom językowy wymagany do wyjazdu: B1
- student otrzyma mail z wynikami testu biegłości językowej;

Funkcje systemu OLS dotyczące kursów językowych on-line:
- language courses: z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
- tutoring: klasa wirtualna, zajęcia z nauczycielami odbywają się co drugi tydzień i trwają 0,5 h w godzinach od 9:00 do 16:00, na zajęcia słuchacze się zapisują;
- forum: nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników;
- news;
- level test: test na zakończenie kursu on-line.

Źródło: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Szczegółowe informacje:

http://erasmusplusols.eu/pl
Praktyczne wskazówki dla studentów
Zgodnie z Artykułem 6 umowy finansowej każdy Uczestnik wymiany stypendialnej oświadcza, że został poinformowany o zasadach związanych z ubezpieczeniem. Obowiązkowe ubezpieczenie to KL, OC, NNW.
Za zapewnienie ubezpieczenia obowiązkowego jest odpowiedzialny Uczestnik wymiany stypendialnej.

1. Ubezpieczenie zdrowotne
Uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie kosztów leczenia oraz zna zakres tego ubezpieczenia np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w przypadku wyjazdu do kraju UE i/lub prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju nie będącego członkiem UE. Zaleca się wykupienie przez Uczestnika dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych ( dotyczy również zdarzeń związanych z COVID-19, ratownictwa medycznego bądź transportu do kraju. Kopię karty lub/i polisy należy dostarczyć w dniu podpisywania umowy.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (dotyczy szkód spowodowanych przez Uczestnika w czasie odbywania studiów/praktyki).
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez Uczestnika podczas pobytu na studiach/praktyce (w czasie i poza godzinami). Za zapewnienie ubezpieczenia obowiązkowego OC jest odpowiedzialny Uczestnik. Kopie polisy należy dostarczyć w dniu podpisywania umowy.
Studenci wyjeżdżający na praktykę mają obowiązek wykupić ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanej praktyki (jako pierwszej pracy). Karta Euro 26 dotyczy OC tylko  w życiu prywatnym.
     
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  
Ubezpieczenie obejmuje koszty szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu studiów Uczestnika.  Uczestnik jest zobowiązany do wykupienia  obowiązkowego ubezpieczenia w razie wypadku w miejscu studiów zgodnie z podpisanym Learning Agreement. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków musi obejmować koszty szkód jakich może doznać Uczestnik wskutek wypadku w instytucji przyjmującej. Kopię polisy należy dostarczyć w dniu podpisywania umowy.

Zgodnie z powyższymi zapisami należy wykupić następujące ubezpieczenia w zależności od rodzaju wyjazdu stypendialnego:

Wyjazd na studia
Karta Euro26 Sport lub Sport Extra (obejmuje NNW i OC w życiu prywatnym) 
Uwaga: studenci kierunku Fizjoterapia realizujący praktyki kliniczne obowiązkowo muszą wykupić OC, tak jak przy wyjeździe na praktykę.
Wyjazd na praktykę
Karta Euro 26 Sport lub Sport Extra (obejmuje NNW i OC w życiu prywatnym)


W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl