Każdy stypendysta zobowiązany jest:

Sprawdzić na stronie uczelni partnerskiej (przyjmującej) ostateczny termin rejestracji on-line oraz przesłania dokumentów aplikacyjnych (deadline).

Wypełniony komputerowo formularz aplikacyjny przygotowany w formie elektronicznej (z wklejonym zdjęciem oraz podpisem) należy przesłać na adres: lub
Spotkanie informacyjne odbywa w kwietniu dla stypendystów semestru jesiennego oraz w październiku dla stypendystów semestru wiosennego. 

Ustalić z koordynatorem wydziałowym swój indywidualny program studiów/praktyki w uczelni partnerskiej.
Student przygotowuje w porozumieniu z koordynatorem wydziałowym Learning Agreement w systemie online korzystając z:
On-line Learning Agreement - OLA (należy założyć swoje konto w Google)
Erasmus+ App - mobilnej aplikacji z Google Play lub AppStore

Instrukcja wypełniania on-line Learning Agreement
Instrukcja wypełniania on-line Learning Agreement - film

wersja papierowa:
LA_studia_formularz
LA_studia_formularz_przyklad
LA_studia_INSTRUKCJA 

Wykupić ubezpieczenie NNW (karta Euro26) oraz posiadać kartę EKUZ (formularz NFZ). Oba dokumenty wymagane są do podpisania umowy finansowej na wyjazd studenta do uczelni partnerskiej. Student ma obowiązek dostarczyć kopię obydwu kart w momencie podpisania umowy finansowej (dodatkowo - kserokopia polisy Euro26).

Uzyskać w Dziale Obsługi Studenta zaświadczenie o zaliczeniu programu z dotychczas realizowanych semestrów (formularz zaświadczenia znajduje się w dokumentach do pobrania).

Podpisać umowę finansową przed wyjazdem na stypendium w biurze Programu  w obecności uczelnianego koordynatora programu (na 7 dni przed wyjazdem).

Wypełnić druk "Oświadczenie Studenta", które dotyczy danych konta bankowego, na które będzie przelewane stypendium (stypendium wypłacane jest w dwóch ratach w walucie euro tylko w formie przelewu).

Po przyjeździe do uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej na praktykę, podjąć starania o przyznanie pozwolenia na pobyt tymczasowy, zgodnie z informacjami uzyskanymi na spotkaniu informacyjnym.

Procedura przedłużenia pobytu na studia:
1. Wniosek o przedłużenie okresu pobytu powinien być zgłoszony do Uczelni macierzystej przynajmniej
na miesiąc przed końcem okresu mobilności. Jeżeli uczelnia wysyłająca wyrazi zgodę na przedłużenie
okresu mobilności, pierwotna umowa musi być aneksowana.
2. O  przedłużenie stypendium można ubiegać się  jedynie w ciągu tego samego roku akademickiego.
3. Student ma prawo przedłużyć pobyt na studiach  pod warunkiem uzyskania zaliczenia z pierwszego semestru.
4. Zgodę na przedłużenie wraz z nowym Learning Agreement na semestr drugi  należy przesłać do SWZ najpóźniej do 15 grudnia br.
5. Brak rozliczenia pierwszego semestru (patrz umowa finansowa)  lub uzyskanie oceny niedostatecznej z przedmiotu realizowanego w uczelni partnerskiej spowoduje cofnięcie zgody o przedłużenie wyjazdu stypendialnego na kolejny semestr.
6. Formularz przedłużenia wyjazdu stypendialnego (dokumenty do pobrania).
7. Aneks do umowy należy osobiście podpisać w SWZ przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Formularze aplikacyjne:
Dokumenty do pobrania
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl