1. Studenci ubiegający się o wyjazd stypendialny na kolejny rok akademicki podlegają procedurze rekrutacyjnej, która odbywa się na AWF-ie w Poznaniu w ramach dwóch naborów: pierwszym na przełomie marca i kwietnia na następny rok oraz we wrześniu na sem. wiosenny następnego roku akademickiego. W razie wolnych miejsc może zostać ogłoszony kolejny nabór aż do wyczerpania miejsc.

2. O wyjazd na stypendium ubiegać się może osoba, spełniająca następujące warunki:
a) jest studentem AWF w Poznaniu. Absolwent AWF-u może ubiegać się o wyjazd stypendialny (zgodnie z zasadami programu Erasmus+ tylko na praktykę) dopiero po wyczerpaniu się listy studentów rezerwowych w ostatnim naborze,
b) w momencie wyjazdu i pobytu na stypendium student nie może przebywać na urlopie dziekańskim,
c) wypełnił i złożył w wyznaczonym terminie formularz rekrutacyjny, potwierdzony przez Dział Obsługi Studenta wraz z wymaganymi załącznikami,
d) student ma zaliczony semestr (osoby wyjeżdżające w semestrze letnim) lub rok akademicki (osoby wyjeżdżające w semestrze zimowym), poprzedzający termin wyjazdu,
e) na wyjazd stypendialny preferowani są studenci ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich,
f) studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą ubiegać się o wyjazd na następny rok akademicki jedynie na semestr wiosenny,
g) studenci ubiegający się o wyjazd na ostatnim semestrze studiów do formularza rekrutacyjnego muszą dołączyć pismo ze zgodą dziekana odpowiedniego wydziału na wyjazd na ostatnim semestrze,
h) formularze aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane,
i) nieuprawniony jest wyjazd studenta z warunkowym zaliczeniem roku.

3. Kwalifikacji dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: dziekan/prodziekan danego wydziału, Koordynator Uczelniany, Koordynator Wydziałowy.

4. Oceny studentów dokonuje się na podstawie złożonych dokumentów:
a) formularza zgłoszeniowego z potwierdzoną przez Dział Obsługi Studenta średnią ocen z dotychczas zaliczonych semestrów + suplement do dyplomu dla studentów SUM-u,
b) potwierdzonej znajomości języka wykładowego uczelni partnerskiej (średnia ocen, certyfikat państwowy), o wyjazd do której student ubiega się.
c) testu z weryfikacji kompetencji językowych dla osób bez możliwości potwierdzenia znajomości danego języka lub z niską średnią (decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
d) minimalny poziom kompetencji językowych, uprawniających do zagranicznego wyjazdu stypendialnego jest B1,
e) zaświadczeń potwierdzających dodatkowe umiejętności związane z kierunkiem studiów oraz potwierdzających kreatywność studenta. W wyjątkowych sytuacjach rekrutacja studenta zostaje uzupełniona o rozmowę z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną .

5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje studentów na wyjazd w ramach zaplanowanego i zatwierdzonego w Kontrakcie Uczelnianym limitu miejsc i okresu pobytu za granicą. Studenci o wynikach rekrutacji zostają poinformowani drogą e-mailową najpóźniej do jednego tygodnia od terminu posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

6. Wynikiem procesu rekrutacji jest sporządzony protokół z prac Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej obejmujący:
a. listę studentów zakwalifikowanych na wyjazdy,
b. listę studentów rezerwowych mających szansę na wyjazdy w wymienionych w protokole okolicznościach,
c. listę studentów niezakwalifikowanych na wyjazdy z uzasadnieniem,
d. zasady rekrutacji, proces oceny i selekcji kandydatów.

7. Studentom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od dnia opublikowania listy osób zakwalifikowanych na stypendium.


FORMULARZ REKRUTACYJNY - dokumenty do pobrania
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl