1. Akceptacja. Podstawą wyjazdu na stypendium zagraniczne jest otrzymanie przez studenta od uczelni partnerskiej potwierdzenia/akceptacji (w formie e-maila, kopii listu akceptacyjnego oraz  kopii potwierdzonego Learning Agreement). W tym celu każdy stypendysta ma obowiązek bezpośredniego kontaktu z uczelnią, do której wyjeżdża, aby taką informację otrzymać i przekierować/dostarczyć do SWZ.
 
W sprawie szczegółów dot. okresu pobytu, zakwaterowania, terminu rozpoczęcia semestru itp. student sam kontaktuje się z uczelnią partnerską. W sytuacji kiedy po wielokrotnie przesłanych e-mailach student nadal pozostaje bez odpowiedzi SWZ w oparciu o przekierowaną korespondencję e-mailową podejmuje próbę wyjasnienia/reklamacji.
SWZ może pomóc ale nie wyręcza studenta w jego obowiązku kontaktowania się z uczelnią partnerską w sprawie doprecyzowania szczegółów swojego pobytu na stypendium.
 
2. Umowa finansowa. Przed wyjazdem (najlepiej na 7 dni przed rzeczywistym terminem wyjazdu) student podpisuje w SWZ umowę finansową, która bardzo precyzyjnie określa obowiązki i prawa obu stron. Wzór umowy finansowej zamieszczony jest na stronie SWZ do zapoznania się jeszcze przed podpisaniem jej w SWZ. Nie ma możliwości podpisania umowy przez osoby trzecie.
 
3. Dokumenty wymagane przy podpisaniu umowy finansowej.
- ksero karty EKUZ
- ksero karty Euro 26 Sport lub Sport Extra  (wymagane ksero certyfikatu ubezpieczenia)
- ksero polisy ubezpieczeniowej dla studentów fizjoterapii, którzy na wyjeździe będą realizować praktyki kliniczne
  Studenci wyjeżdżający na praktykę mają obowiązek wykupić ubezpieczenie OC z tytułu     
  wykonywanej praktyki (jako pierwszej pracy) - patrz zakładka ubezpieczenia
- oświadczenie o rachunku bankowym (właścicielem konta musi być student - oświadczenie w dokumentach do pobrania).
- zaświadczenie o braku zaległości potwierdzone przez pracownika DOS (zaświadczenie w dokumentach do pobrania)
- wynik testu językowego w systemie OLS. Minimalny wymagany poziom kompetencji językowych to B1.
- licencja na test językowy jest przyznawana po umówieniu się na podpisanie umowy.
- uczestnik jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo
  Spraw Zagranicznych (dotyczy uczestników mających polskie obywatelstwo - patrz umowa finansowa).
Szczegóły dot. ubezpieczenia są dokładnie wyjaśnione w zakładce studenci OUTGOING/ubezpieczenia.
Oświadczenie o rachunku bankowych i zaświadczenie do DOS są do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania".
 
Zaświadczenie DOS - dotyczy braku zaległości z semestru poprzedzającego wyjazd na stypendium zagraniczne. W przypadku kiedy pojawiają się pojedyncze zaległości student ma obowiązek dołączyć do ww. zaświadczenia kopię pisma ze zgodą odpowiedniego dziekana/prodziekana wydzialu na wyjazd stypendialny pomimo powstałych zaległości.
 
Stypendium Erasmus+ przelewane jest w walucie EURO. Poleca się aby student wskazał w oświadczeniu rachunek w tej walucie (aby uniknąć przewalutowań).
 
4. Stypendium. Zgodnie z warunkami umowy finansowej stypendium przelewane jest na konto studenta w 3 ratach (70% kwoty grantu w ciągu 3 dni po przyjeździe do uczelni partnerskiej, po dostarczeniu scanu Registration Letter, 20% po 30 dniach od przesłania LA during, 10% po zakończeniu i poprawnym rozliczeniu wyjazdu stypendialnego).
 
5. Zaświadczenie do karty EKUZ. Zaświadczenie do karty EKUZ przygotowywane jest w SWZ i przesyłane drogą mailową do wszystkich studentów.

Formularze aplikacyjne:
Dokumenty do pobrania

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl