Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań (AWF). Biuro Współpracy z Zagranicy (BWZ) jest integralną jednostką organizacyjną AWF.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:

3. AWF posiada Państwa dane osobowe (Dane), które zostały pozyskane w związku jednym lub kilkoma z poniższych Zdarzeń (okoliczności):
a. Zawarcie umowy (porozumienia) z AWF,
b. Wyrażenie zgody w określonym zakresie dla AWF,
c. Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez AWF i trwających,
d. Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez i już zakończonych.
AWF będzie przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane w efekcie Zdarzeń, o których mowa w pkt. 3 w celach niezbędnych do wykonywania obowiązków lub uprawnień AWF, jakie wynikają z treści oświadczeń złożonych przez Państwa (w tym dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a. upoważnieni pracownicy BWZ,
b. upoważnieni pracownicy Fundacji Rozwoju Szkolnictwa i Edukacji,
c. administratorzy systemu Mobility Tool Komisji Europejskiej.
w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach zawartej z Panią/Panem umowy.

5. Ponadto AWF może przetwarzać Państwa Dane, w dobrej wierze, w następujących celach, które nie są ściśle związane ze Zdarzeniami opisanymi w pkt. 3 powyżej tzw. cele dodatkowe:
- przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez BWZ,
- przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem BWZ,
- przekazywanie informacji marketingowych (marketingowych bezpośrednich) opracowanych przez BWZ,
- przekazywanie informacji w postaci okresowych i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje,
- przekazywanie informacji na temat programów prowadzonych przez BWZ, które mogą Państwa zainteresować.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. AWF może być zobowiązana do przekazania (udostępnienia miejsca przechowywania) Danych do organów Fundacji Rozwoju Szkolnictwa i Edukacji, Unii Europejskiej, a także do Państw niebędących członkami Unii Europejskiej ani członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z regulacjami dotyczącymi programów i projektów prowadzonych przez FRSE. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć lub uniemożliwić zakres świadczonych przez BWZ usług.

10. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 3, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania umowy, a także po ustaniu jej bytu prawnego przez czas nie dłuższy niż 8 lat od ustania umowy, a jeżeli po ustaniu umowy zostały podjęte w stosunku do Państwa inne czynności prawne (w szczególności dochodzenie należności), to okres 8 lat biegnie od dnia zakończenia tych czynności.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl