Zgodnie z Artykułem 6 umowy finansowej każdy Uczestnik wymiany stypendialnej oświadcza, że został poinformowany o zasadach związanych z ubezpieczeniem. Obowiązkowe ubezpieczenie to KL, OC, NNW.
Za zapewnienie ubezpieczenia obowiązkowego jest odpowiedzialny Uczestnik wymiany stypendialnej.

1. Ubezpieczenie zdrowotne
Uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie kosztów leczenia oraz zna zakres tego ubezpieczenia np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w przypadku wyjazdu do kraju UE i/lub prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju nie będącego członkiem UE. Zaleca się wykupienie przez Uczestnika dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych ( dotyczy również zdarzeń związanych z COVID-19, ratownictwa medycznego bądź transportu do kraju. Kopię karty lub/i polisy należy dostarczyć w dniu podpisywania umowy.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (dotyczy szkód spowodowanych przez Uczestnika w czasie odbywania studiów/praktyki).
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez Uczestnika podczas pobytu na studiach/praktyce (w czasie i poza godzinami). Za zapewnienie ubezpieczenia obowiązkowego OC jest odpowiedzialny Uczestnik. Kopie polisy należy dostarczyć w dniu podpisywania umowy.
Studenci wyjeżdżający na praktykę mają obowiązek wykupić ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanej praktyki (jako pierwszej pracy). Karta Euro 26 dotyczy OC tylko  w życiu prywatnym.
     
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  
Ubezpieczenie obejmuje koszty szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu studiów Uczestnika.  Uczestnik jest zobowiązany do wykupienia  obowiązkowego ubezpieczenia w razie wypadku w miejscu studiów zgodnie z podpisanym Learning Agreement. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków musi obejmować koszty szkód jakich może doznać Uczestnik wskutek wypadku w instytucji przyjmującej. Kopię polisy należy dostarczyć w dniu podpisywania umowy.

Zgodnie z powyższymi zapisami należy wykupić następujące ubezpieczenia w zależności od rodzaju wyjazdu stypendialnego:

Wyjazd na studia
Karta Euro26 Sport lub Sport Extra (obejmuje NNW i OC w życiu prywatnym) 
Uwaga: studenci kierunku Fizjoterapia realizujący praktyki kliniczne obowiązkowo muszą wykupić OC, tak jak przy wyjeździe na praktykę.
Wyjazd na praktykę
Karta Euro 26 Sport lub Sport Extra (obejmuje NNW i OC w życiu prywatnym)
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl