Legia Akademicka to szkolenie dla studentów, którzy fakultatywnie, w ramach studiów, przechodzą szkolenie teoretyczne wsparte samokształceniem na platformie e- learningowej, a podczas wakacji odbywają szkolenie praktyczne. Szkolenie kończy się egzaminem i uroczystą przysięgą wojskową. Absolwenci programu zasilają korpus szeregowych lub podoficerów rezerwy, a od roku 2021 oficerów – w zależności od tego, jaki moduł szkolenia wybiorą.

Pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” powstał w 2017 roku na mocy porozumienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje zajęcia w formie wykładowej w Uczelni, jednostkach wojskowych oraz w formie e-learningu.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia.

  • moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi;
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

HISTORIA LEGII AKADEMICKIEJ

Idea Legii Akademickiej narodziła się 12 grudnia 1918 roku. Decyzja o utworzeniu Legii została podjęta 6 listopada 1918 podczas wiecu akademickiego na Politechnice Warszawskiej. Tworzyła ją młodzież, która wstąpiła do niej w ramach poboru lub ochotniczego zaciągu. W pierwszych dniach po utworzeniu Legii Akademickiej jej członkowie pełnili służbę wartowniczą budynkach instytucji państwowych i wojskowych oraz składach i magazynach przejętych od wojsk niemieckich. 

Zgodę na wstępowanie studentów do Legii Akademickiej wyraziły senaty akademickie trzech warszawskich uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Poza Warszawą legie akademickie zostały także utworzone w ośrodkach naukowych w Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Wilnie i Lwowie.

17 listopada Legia w Warszawie została przeorganizowana z zamiarem przydziału do 5 Pułku Piechoty Legionów. 26 listopada mjr Zygmunt Bobrowski został wyznaczony na dowódcę pułku piechoty, który 3 grudnia 1918 roku otrzymał numer „36”, na stałe wpisując się w księgę chwały oręża polskiego. 7 stycznia 1919 bataliony akademickie przeszły chrzest bojowy, walcząc w wojnie polsko-ukraińskiej. Józef Piłsudski dokonując przeglądu batalionu i przemawiając do żołnierzy, za wyjątkową brawurę i odwagę, jeden z batalionów nazwał batalionem śmierci.

„Chłopcy! ...Dumny jestem z tego, że mam taki Żelazny Batalion, który można nazwać śmiało Batalionem Śmierci, bo rzeczywiście w dotychczasowych bojach daliście dowody pogardy dla niebezpieczeństwa i śmierci"

Od samego początku pułk walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, odpierając natarcie przeciwnika na pierwszej linii. Jednym z dowódców pułku był gen. Karol Ziemski, który na jego czele walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku. Sam Ziemski w 1944 roku był legendarnym dowódcą oddziałów powstańczych na Starym Mieście.

Poza pułkiem, od 1929 roku, szkolenia wojskowe w ramach Legii  Akademickiej odbywało się na wszystkich uczelniach - wprowadzono z  tytułu obowiązku odbycia szkolenia z przysposobienia do wojskowej służby  pomocniczej dla studentów szkół wyższych państwowych oraz prywatnych.  Wtedy też po raz pierwszy usankcjonowano ochotniczy udział kobiet w  powszechnym obowiązku wojskowym.

Początkowo przysposobieniem wojskowym  objęto studentów czterech pierwszych semestrów. Później  szkolono  także starszych studentów powoływanych na stanowiska dla oficerów  rezerwy, to jest dowódców, instruktorów i referentów Legii Akademickiej.

Działalność Legii Akademickiej polegać miała na ćwiczeniach wojskowych prowadzonych w warunkach koszarowych, wykładach w salach uniwersyteckich oraz wychowaniu fizycznym na boiskach i innych obiektach sportowych. Głównym celem było upowszechnianie wiedzy wojskowej i wychowanie w duchu militaryzmu.

Legia Akademicka wyszkoliła wielu patriotów i wielkich Polaków. Żołnierzem kompanii LA na Uniwersytecie Jagiellońskim był m.in. Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II. Legionistą był też kpt. Witold Stefan Strumpf, późniejszy „Cichociemny”. W PRL działalność Legii Akademickiej została zawieszona, po to by odrodzić się jako jedno ze stowarzyszeń proobronnych oraz w 2017 r. jako program wojskowego szkolenia studentów, który jest kontynuowany do dzisiaj.

Historia opracowana przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”

Więcej informacji na stronach: 

-https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/

https://www.wojsko-polskie.pl/biuro-zostan-zolnierzem/

https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON/

https://sway.office.com/bmYpPadA6DIBZIRi

 

 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl