ROKNUMERDATAW SPRAWIE
2021 27 19 stycznia o nadaniu dr Magdalenie Król-Zielińskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej 
2021 28 19 stycznia Regulaminu Studiów
-
Załącznik
2021 29 19 stycznia trybu i zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej na rok akademicki 2021/2022
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załączniki nr 1-4 [doc]
2021 30 16 lutego zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydawanych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załączniki nr 1-8
2021 31 16 marca o nadaniu mgr Annie Marii Boruckiej-Konopce stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu
2021 32 16 marca o nadaniu mgr Michałowi Janowskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 33 16 marca o wyróżnieniu przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu rozprawy doktorskiej Pana dr Michała Janowskiego
2021 34 16 marca "Regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich"
-
Załącznik nr 1 - Regulamin
Załącznik nr 2 - wniosek
2021 35 16 marca wymiaru praktyk zawodowych w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni
2021 36 16 marca ustalenia planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, nabór na rok akademicki 2021/2022
-
Załączniki nr 1-5
2021 37 30 marca określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Dokument nr 1 do załącznika nr 1
2021 38 30 marca określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych realizowanych w Akademii w roku akademickim 2021/2022
-
Załącznik
2021 39 30 marca ustalenia programów i planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, nabór na rok akademicki 2021/2022
-
Załączniki nr 1-10
2021 40 30 marca zmieniająca Uchwałę nr 194/2020 Senatu Akademii z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2021 41 30 marca zmieniająca Uchwałę nr 8/2020 Senatu Akademii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2020-2024 oraz określenia ich zadań
2021 42 30 marca zmieniająca Uchwałę nr 166/2019 Senatu Akademii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2020-2024
2021 43 27 kwietnia zmieniająca Uchwałę nr 112/2019 Senatu Akademii z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik

Uchylone Uchwałą nr 94/2022 Senatu Akademii
2021 44 27 kwietnia zmieniająca Uchwałę nr 37/2021 Senatu Akademii z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022
2021 45 27 kwietnia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie w Uczelni postępowania w sprawie nadania dr Ewie Malchrowicz-Mośko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 46 27 kwietnia zmieniająca Uchwałę nr 7/2020 Senatu Akademii z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wskazania recenzentów dorobku naukowego Pana Profesora Roberta M. Maliny - kandydata do tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 47 27 kwietnia zmieniająca Uchwałę nr 153/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. wprowadzającą zasady postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 48 27 kwietnia nagród za wysoko punktowane publikacje naukowe opublikowane w roku 2021
-
Załącznik - wniosek w formacie .docx
Załącznik - wniosek w formacie .pdf
2021 49 25 maja o nadaniu mgr Mariuszowi Kuberskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 50 25 maja o nadaniu mgr Oldze Bugaj stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 51 25 maja o wyróżnieniu przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu rozprawy doktorskiej Pani dr Olgi Bugaj
2021 52 25 maja o nadaniu mgr Monice Kolendowicz stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 53 25 maja zmieniająca Uchwałę nr 151/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów awansu zawodowego pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Dokument nr 1

Uchylona Uchwałą nr 82/2021 Senatu
2021 54 25 maja określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Dokument nr 1 do załącznika nr 1
2021 55 25 maja zmieniająca Uchwałę nr 39/2021 Senatu Akademii z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programów i planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, nabór na rok akademicki 2021/2022
-
Załączniki nr 1-8
2021 56 25 maja ustalenia programu studiów dla kierunku Taniec i fitness w aktywności fizycznej, studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1b
2021 57 25 maja stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni
2021 58 17 czerwca zmieniająca Uchwałę nr 30/2021 Senatu Akademii w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydawanych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 59 22 czerwca zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2020 rok
2021 60 22 czerwca uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2021 rok
-
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2021 61 22 czerwca prolongaty kredytu obrotowego na bieżące finansowanie działalności Uczelni
2021 62 29 czerwca wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
-
Załącznik
2021 63 29 czerwca wprowadzająca dokument pn. "Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik
2021 64 29 czerwca zmieniająca Uchwałę nr 36/2021 Senatu Akademii z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, nabór na rok akademicki 2021/2022
-
Dokument nr 1
2021 65 29 czerwca zmiany Uchwały nr 55/2021 Senatu Akademii z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającej Uchwałę nr 39/2021 Senatu Akademii z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programów i planów studiów dla kierunków prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, nabór na rok akademicki 2021/2022
-
Dokument nr 1
Dokument nr 2
Dokument nr 3
2021 66 20 lipca zmieniająca Uchwałę nr 8/2020 Senatu Akademii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2020-2024 oraz określenia ich zadań
2021 67 20 lipca zmieniająca Uchwałę nr 24/2020 Senatu Akademii z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Uczelni AWF w Poznaniu na kadencję w latach 2021-2024
2021 68 20 lipca zmieniająca Uchwałę nr 2/2020 Senatu Akademii z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Rady Naukowej i Rady Programowej
2021 69 21 września o nadaniu mgr Magdalenie Cyma-Wejchenig stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 70 21 września o nadaniu mgr Joannie Kamińskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu
2021 71 21 września o nadaniu mgr Danielowi Choszczewskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu
2021 72 21 września o nadaniu mgr Szymonowi Galasowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 73 21 września realizacji programów studiów obowiązujących w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 74 21 września stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu Uczelni
2021 75 21 września ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2021/2022 oraz zasad i rodzaju zajęć rozliczanych w ramach tego pensum
2021 76 21 września regulaminu konkursu o nagrodę dla młodych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Załącznik
2021 77 21 września o nadaniu prof. Robertowi M. Malinie tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2021 78 21 września powołująca komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania dr Ewie Malchrowicz-Mośko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 79 21 września zasad przeprowadzania posiedzeń i głosowań przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
-
Załącznik
2021 80 19 października o nadaniu mgr Joannie Rakoczy stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu
2021 81 19 października o nadaniu mgr Michałowi Posłusznemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu
2021 82 19 października zmieniająca Uchwałę nr 151/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów awansu zawodowego pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Dokument nr 1
2021 83 19 października zmieniająca Uchwałę nr 166/2019 Senatu Akademii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2020-2024
2021 84 19 października o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie w Uczelni postępowania w sprawie nadania dr Joannie Gorwie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 85 10 listopada zmieniająca Uchwałę nr 189/2020 Senatu Akademii z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunków studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
-
Dokument nr 1
2021 86 23 listopada o nadaniu mgr Marcie Kamel stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
2021 87 23 listopada "Regulaminu zagranicznych wyjazdów stypendialnych na studia i praktyki finansowane ze środków UE (program ERASMUS+), środków ministerialnych (DAAD, NAWA) lub na podstawie innych podpisanych umów bilateralnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu"
-
Załącznik
2021 88 23 listopada zmieniająca Uchwałę nr 2/2020 Senatu Akademii z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Rady Naukowej i Rady Programowej
2021 89 23 listopada ustanowienia na rzecz PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim służebności przesyłu dla sieci cieplnej zlokalizowanej na działce nr 1246/1 obręb 1 Chwalęcice w Gorzowie Wlkp.
2021 90 21 grudnia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2021 rok
2021 91 21 grudnia uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2022
-
Załącznik
2021 92 21 grudnia zmieniająca Uchwałę nr 8/2020 Senatu Akademii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2020-2024 oraz określenia ich zadań
2021 93 21 grudnia nadania Hali Dydaktyczno-Sportowej przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 imienia Profesora Andrzeja Wieczorka
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl