Wydawanie dokumentów na wniosek absolwenta

 1. Uczelnia jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na wniosek osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 15 RODO).
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 3. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek o udostępnienie danych osobowych Uczelnia może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 pkt. 6 RODO).

Dokumenty wystawiane absolwentom

 • Zaświadczenie o odbytych studiach (do Rp7 – ZUS).
 • Zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym.
 • Wypis z indeksu.
 • Wypis z kart egzaminacyjnych i zaliczeniowych.
 • Sylabus / karta przedmiotu.

Podania do JM Rektora:

 • Duplikat dyplomu ukończenia studiów.
 • Duplikat suplementu do dyplomu ukończenia studiów (dla studentów, którzy ukończyli studia począwszy od 2006 roku).

Ww. podania należy wysłać na e-mail: a.basta@awf-gorzow.edu.pl

Sporządzenie i wydanie duplikatu dyplomu lub suplementu do dyplomu powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia przez absolwenta wniosku. Za wydanie duplikatu dyplomu lub duplikatu suplementu do dyplomu Uczelnia pobiera opłatę w wysokości 20 złotych. Numer rachunku zostanie przekazany po złożeniu podania.

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Basta

e-mail: a.basta@awf-gorzow.edu.pl

gabinet: pok. BG-107

telefon: (48) 573 337 232

Zasady potwierdzania dyplomów i wykształcenia

 1. Obowiązujące regulacje prawne nie pozwalają udzielać informacji o absolwentach na wniosek dowolnych podmiotów trzecich.
 2. Dowodem posiadania przez osoby kształcące się na naszej Uczelni właściwych kwalifikacji są dyplomy wydawane na podstawie przepisów.
 3. Uczelnia nie weryfikuje informacji na temat osób, które studiowały, nie udziela też informacji, jeśli nie zwraca się o nie sam student lub absolwent. Uczelnia nie wystawia opinii czy referencji itp.
 4. W przypadku wątpliwości co do autentyczności dyplomu lub kwalifikacji studenta lub absolwenta podmiot wnioskujący może wykorzystać odrębne przepisy prawa dotyczące autentyczności dokumentów.
 5. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu udziela swoim studentom oraz absolwentom odpowiednich zaświadczeń o przebiegu i zakończeniu studiów. Zachowuje przy tym prawo do weryfikacji tożsamości osoby występującej o wydanie jej zaświadczenia.