Dziekan ZWKF (2020–2023)
Prodziekan ds. Studiów (2019–2020)
prof. AWF dr hab. Piotr Żurek

Urodził się w 1967 r. w Żninie. Studia magisterskie w zakresie wychowania fizycznego ukończył w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. (1994), a studia trenerskie w AWF Poznań (1997). W 1994 r. rozpoczął pracę zawodową w uczelni. Pracę doktorską z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego obronił w AWF Poznań (2005), zaś stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2016 r.

W swoim dorobku posiadał liczne publikacje naukowe, których tematyka dotyczyła wybranych aspektów wysiłku fizycznego w różnych dyscyplinach sportowych. Wyniki jego prac dotyczyły głównie oceny przejawiania zdolności motorycznych oraz  uwarunkowań aktywności fizycznej u osób zróżnicowanych pod względem wieku, płci oraz rodzaju aktywności. Był dyrektorem ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów oraz egzaminatorem w Polskim Związku Tenisowym. Wchodził w skład Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT. W ZWKF pełnił następujące funkcje: Wydziałowego Koordynatora ds. Studiów Zagranicznych, kierownika zakładu oraz Prodziekana ds. Studiów (2019–2020). W latach 2020–2023 był Dziekanem gorzowskiej Filii, kierował także Zakładem Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zmarł 13 kwietnia 2023 r.

Pełnomocnik Rektora ds. Filii (1971–1972)
Prorektor ds. Filii (1972–1974)
doc. dr Lech Erdmann

Urodził się w 1931 r. w Bydgoszczy. Kształcił się i pracował w Poznaniu. Ukończył Liceum Spółdzielcze (1951), a potem w latach 1951–1954 studiował w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego (obecna AWF Poznań), magisterium obronił w 1957. W 1965 r. uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Wychowania Fizycznego w AWF w Warszawie.

W latach 1971–1974 kierował Filią WSWF w Gorzowie Wlkp., jako pełnomocnik Rektora ds. Filii, a od 1 stycznia 1972 r. jako prorektor ds. Filii.

Zajmował się rekreacją ruchową, badaniami wydolności pracowników różnych zawodów oraz szkoleniem animatorów rekreacji w zakładach pracy. Jego wielką pasją – obok rekreacji – była gimnastyka, którą uprawiał w Ogniwie Poznań. Był prezesem Okręgowego Związku Gimnastyki. Od 1971 r., przez 28 lat, prowadził popularną audycję radiową Gimnastyka poranna przy radiu, którą ćwierć wieku wcześniej zapoczątkował Karol Hoffmann.

Zmarł 5 września 2021 r.

Prorektor ds. Kształcenia Zamiejscowego
(1999–2003)
Dziekan ZWWF (1987–1990)
dr hab. Bogdan J. Kunicki

Urodził się w 1946 r. w Raszkowie. W 1965 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Sandomierzu, następnie studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Po skończeniu studiów w 1970 r. zamieszkał w Gorzowie.

W 1973 r. został asystentem w Filii poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Prowadził zajęcia ze studentami z filozofii, socjologii, etyki, metodologii badań naukowych oraz w ramach seminarium magisterskiego. Pracę doktorską obronił w 1978 r. W 1985 r. w AWF w Warszawie uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej z zakresu socjologii sportu.

W uczelni pełnił kilka ważnych funkcji: prorektora ds. kształcenia zamiejscowego (1999–2003), dziekana Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego (1987–1990), kierownika Katedry Nauk Humanistycznych, kierownika Zakładu Nauk Społecznych, kierownika Pracowni Filozofii i Socjologii.

Zmarł 11 lutego 2017 r.

Prorektor ds. Filii (1976–1984)
Prorektor ds. ZWWF (1984–1987)
prof. dr hab. Jerzy Gaj

Urodził się w 1929 r. w Lesznie Wlkp. W latach 1950–1953 studiował w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu, w której uzyskał w 1954 r. stopień magistra wychowania fizycznego.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w macierzystej Uczelni. Początkowo był asystentem w Zakładzie Historii i Organizacji Kultury Fizycznej, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Zdzisława Grota. W 1963 r. obronił pracę doktorską w UAM w Poznaniu. Zajmował się problematyką historii kultury fizycznej w organizacjach młodzieżowych oraz w Wielkopolsce. W 1972 r. uzyskał habilitację w AWF w Warszawie. W 1978 r. uzyskał tytuł profesora.

W 1976 r. został prorektorem ds. Filii poznańskiej AWF (1976–1984), a następnie prorektorem (1984–1987) ds. Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. Był także kierownikiem zakładu, katedry, które to funkcje pełnił do 2000 r. Opublikował ponad 160 prac naukowych, w tym 11 monografii naukowych oraz 11 opracowań współautorskich.

Zmarł 30 grudnia 2016 r.

Prorektor ds. ZWWF (1987–1990)
Prorektor ds. Kształcenia Zamiejscowego
(1993–1999)
Dyrektor Instytutu (1999–2003)
prof. dr hab. Bernard Woltmann

Urodził się w 1932 r. w Szamocinie. W latach 1951-1954 był studentem Wyższej szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Równolegle zajmował się sportem, początkowo w rodzinnym Szamocinie, a następnie uprawił lekkoatletykę w KKS „Lech” Poznań. Po ukończeniu studiów z nakazu pracy został nauczycielem w Liceum Pedagogicznym w Szczecinku (1954-1960). Następnie wykładał w Studium Nauczycielskim w Kołobrzegu (1960-1971), gdzie w latach 1968-1971 pełnił funkcję zastępcy dyrektora tej placówki. Pracę w AWF rozpoczął w 1971 r.

Po uzyskaniu doktoratu w macierzystej uczelni w 1970 r. osiągnął habilitację w AWF Warszawa w 1981 r., a następnie uzyskał tytuł profesorski w 1993 r.  Jego twórczość dotyczyła początkowo kultury fizycznej na dawnym pograniczu polsko-niemieckim, a następnie objęła tematykę rozwoju wychowania fizycznego i sportu w zachodnio-północnej części Polski, na tzw. ziemiach odzyskanych.

W latach 1971–1984 był jego Prodziekanem, w latach 1984–1987 Dziekanem, a następnie Prorektorem ds. Filii.

Pełnił funkcje m.in. Dziekana Zamiejscowego Wydziału WF (1984–1987), Prorektora ds. Zamiejscowego Wydziału WF (1987–1990), Prorektora ds. kształcenia zamiejscowego (1993–1999), Dyrektora Instytutu WF (1999–2003).

Zmarł 2 października 2013 r.