Jego Magnificencja Rektor AWFprof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunku Biologia (spec. antropologia), od 1988 r. zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego w Katedrze Antropologii i Biometrii – od 1993 r. jako adiunkt, a od 2005 r. jako profesor nadzwyczajny. W latach 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich, w latach 2008-2012 był prorektorem ds. studiów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Zainteresowania skupione głównie wokół badania znaczenia czynnika morfologicznego w sporcie i wychowaniu fizycznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli komponentów ciała.

Prorektor ds. Naukiprof. dr hab. Jan Celichowski

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, w 2001 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk biologicznych, nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Neurobiologii w AWF w Poznaniu. Członek Komitetu Neurobiologii PAN, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, wiceprezes Fundacji Poznań-Ille-et-Vilaine, członek International Brain Research Organization, European College of Sport Siences. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół neurofizjologii, jednostek ruchowych, receptorów mięśniowych i sterowania ruchem.

Prorektor ds. Studiówprof. dr hab. Jacek Zieliński

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, profesor, kierownik Katedry Kinezjologii Sportu.

W 1996 r. uzyskał dyplom magistra na Wydziale Wychowania Fizycznego w AWF w Poznaniu i rozpoczął pracę w Zakładzie Lekkiej Atletyki. Stopień naukowy doktora uzyskał z wyróżnieniem w 2004 r., a doktora habilitowanego w 2013 r. Jest trenerem I klasy w tenisie, II klasy w lekkiej atletyce oraz instruktorem narciarstwa. Od ponad 20 lat współpracuje z trenerami i zawodnikami kadr narodowych różnych dyscyplin sportu, stawiając na kompleksową diagnozę i wspomaganie treningu. Jako współtwórca Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka stosuje nowoczesne metody pomiarowe, ułatwiające precyzyjną ocenę potencjału fizycznego i planowanie treningu. Jego artykuły są publikowane w najlepszych międzynarodowych czasopismach z dziedziny „sport science”.


Władze Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej
w Gorzowie Wielkopolskim
Filia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Dziekan Filiidr hab. Leszek Zguczyński

W 1985 r. ukończył studia magisterskie z wychowania fizycznego w gorzowskiej Filii AWF w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął na macierzystej Uczelni jako asystent w Zakładzie Anatomii.

W swojej pracy naukowej zaangażował się w nowatorskie na gorzowskim wydziale badania Centralnego Układu Nerwowego pod kierownictwem prof. Romana Zimnego. Badania dotyczyły połączeń neuronalnych pomiędzy ośrodkami pnia mózgu a móżdżkiem i ich wpływem na koordynację ruchów. W roku 1996 z powyższej tematyki obronił doktorat na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, na podstawie których w roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Fizykoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Prodziekan ds. Studiówdr Łukasz Lamcha

Studia magisterskie w zakresie wychowania fizycznego ukończył w AWF Poznań – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim w 2008 r. Rok później rozpoczął pracę zawodową na Wydziale. Doktorat obejmujący lateralizację czynnościową obronił w AWF Poznań w 2017 r. pracą pt. „Wpływ stronnego zróżnicowania techniki na skuteczność lewo- i praworęcznych siatkarzy światowej elity”.

W ZWKF od 2017 r. pełni również funkcję Wydziałowego Koordynatora ds. E-learningu.

Prodziekan ds. Studenckichdr Piotr Wójciak

Studia magisterskie w zakresie wychowania fizycznego ukończył w IKF w Gorzowie Wielkopolskim w 1998 r. Pracę zawodową w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu rozpoczął w 2000 r. Doktorat z zakresu nauk o kulturze fizycznej, specjalności metodyka wychowania fizycznego, obronił w 2011 r. pracą nt. wpływu ćwiczeń rozciągających mięśnie stawu biodrowego na postawę ciała dzieci w wieku 10–12 lat.

W ZWKF w Gorzowie Wlkp. pełni funkcje pełnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku wychowanie fizyczne.