Stan na 14.07.2023 r.

Na podstawie Uchwały Nr 180/2023 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Postanowienia Deklaracji Bolońskiej oraz stosowne zapisy w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) nakładają na wyższe uczelnie obowiązek zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz obowiązek wprowadzenia mechanizmów monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia, które byłyby zgodne z obowiązującymi w tym zakresie standardami europejskimi. Realizując powyższe założenia, wprowadza się Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego zadaniem jest zintegrowanie obowiązujących w Uczelni procedur kontroli i doskonalenia jakości kształcenia.


Podstawowymi celami Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są:

 1. Stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i formach edukacji.
 2. Zapewnienie właściwych warunków realizacji procesu kształcenia wraz z ciągłym ich doskonaleniem.
 3. Opracowywanie i doskonalenie procedur oceny metod i warunków kształcenia.
 4. Zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju kadry dydaktycznej.
 5. Powiązanie obszarów kształcenia z lokalnymi, regionalnymi oraz krajowymi potrzebami społecznymi i gospodarczymi, a także misją i strategią Uczelni.


Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje:

 1. Zasady monitorowania wywiązywania się z obowiązków dydaktycznych kadry akademickiej.
 2. Zasady oceny procesu kształcenia w zakresie osiąganych przez studentów efektów uczenia się i procesu dyplomowania (ocenia się wyniki zaliczeń i egzaminów, realizację praktyk zawodowych, jakość prac dyplomowych, oceny promotorów i recenzentów, wyniki egzaminów dyplomowych).
 3. Zasady monitorowania jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych (ocenia się karty przedmiotów, zgodność merytoryczną treści poszczególnych przedmiotów z programem nauczania, kompetencje i dobór kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia, postawę i komunikatywność prowadzącego).
 4. Zasady oceny jakości oferty dydaktycznej (ocenia się programy studiów, wymagania związane z pracami dyplomowymi).
 5. Zasady oceny warunków prowadzenia procesu kształcenia (ocenia się infrastrukturę dydaktyczną, liczebność grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć, pomoce dydaktyczne, wyposażenie bibliotek oraz wielkość i dostęp do zbiorów, obsługę studentów przez dziekanaty oraz infrastrukturę wykorzystywaną w kształceniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).
 6. Zasady monitorowania karier zawodowych absolwentów i oczekiwań pracodawców względem absolwentów.
 7. Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych przez studenta poza systemem studiów.
 8. Zasady podnoszenia jakości i oceny procesu umiędzynarodowienia.
 9. Zasady tworzenia, modyfikowania oraz wycofywania programu lub kierunku studiów.
 10. Zasady monitorowania, przeglądu i doskonalenia programów studiów.
 11. Zasady współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 12. Zasady upublicznienia informacji o organizacji procesu kształcenia w Uczelni.


Monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni odbywa się w obszarach opisanych poniższymi procedurami. Narzędziami wykonawczymi procedur są właściwe formularze:

 1. Procedura oceny kadry dydaktycznej (Załącznik nr 2).
 2. Procedura weryfikacji i analizy osiągania przez studentów założonych efektów uczenia się wraz z zasadami archiwizacji prac dokumentujących osiągnięte efekty (Załącznik nr 3).
 3. Procedura oceny warunków i jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 4).
 4. Procedura procesu dyplomowania (Załącznik nr 5).
 5. Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów i oczekiwań pracodawców względem absolwentów (Załącznik nr 6).
 6. Procedura potwierdzania efektów uczenia się zdobytych przez studenta poza systemem studiów (Załącznik nr 7).
 7. Procedura podnoszenia jakości i oceny procesu umiędzynarodowienia (Załącznik nr 8).
 8. Procedura tworzenia oraz likwidacji kierunku studiów lub specjalności w ramach kierunku studiów (Załącznik nr 9).
 9. Procedura monitorowania, przeglądu i doskonalenia programów studiów(Załącznik nr 10).
 10. Procedura upublicznienia informacji o organizacji procesu kształcenia w Uczelni (Załącznik nr 11).


Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonuje na dwóch poziomach:

 1. Uczelni – reprezentowany przez powołaną przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Senacką Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia.
 2. Wydziałów – reprezentowany przez powoływane przez dziekanów odpowiednich wydziałów Komisje Wydziałowe ds. Oceny Jakości Kształcenia.


Senat Uczelni powołuje Senacką Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia, na okres trwania kadencji
, w składzie:

 • przewodniczący Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia,
 • dwóch przedstawicieli z grona nauczycieli akademickich każdego z wydziałów Uczelni,
 • przedstawiciel studentów lub przedstawiciel doktorantów,
 • sekretarz.

Dziekan Wydziału Uczelni powołuje Wydziałową Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia, na okres trwania kadencji. W skład Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia wchodzą:

 • przewodniczący Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia,
 • po jednym przedstawicielu z grona nauczycieli akademickich dla każdego z kierunków studiów,
 • przedstawiciel studentów lub przedstawiciel doktorantów,
 • przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • sekretarz.

Za działalność Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na poszczególnych poziomach odpowiedzialni są odpowiednio: prorektor ds. studiów (poziom Uczelni) oraz dziekani (poziom wydziałów).