Składanie pracy dyplomowej

Po pozytywnej weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym należy złożyć w Dziekanacie:

 • 1 egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie i oprawiony w miękką oprawę z grzbietem zgrzewanym (nie bindowanym),
 • wersję elektroniczną pracy dyplomowej zapisaną na płycie CD-ROM w formacie .PDF. Płyta powinna być wklejona na tylnej okładce pracy i odpowiednio opisana na płycie (imię i nazwisko, numer albumu).
Rozwiń wszystko

Każdy student na stronie tytułowej pracy magisterskiej wpisuje pełną nazwę swojej specjalności!

WF II STOPNIA

 1. Specjalność nauczycielska z menedżerem sportu
 2. Specjalność nauczycielsko-trenerska

Nienumerowaną stronę z tematem pracy w języku angielskim należy umieścić za stroną tytułową w języku polskim.

Na końcu zgrzane razem z pracą należy dołączyć:

 • Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych;
 • Zgodę na udostępnienie pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych.

Ponadto należy dołączyć wydruk raportu z badania antyplagiatowego (osobno, nieumieszczony w pracy).

 • Czcionka rodzaj: Times New Roman, Arial, Calibri
 • Rozmiar czcionki: tekst – 12 pkt. , tytuły rozdziałów pogrubione – 14-16 pkt.
 • Odstępy między wierszami – 1,5 wiersza
 • Marginesy: górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm
 • Tekst pracy wyjustowany
 • Numeracja stron wyrównanie do prawej, w stopce. Tytułowa strona bez numeru.
 • Tabele i ryciny powinny być umieszczone w tekście pracy; tytuł tabeli powinien znajdować się nad tabelą, opis ryciny – pod ryciną
 • Piśmiennictwo powinno zawierać spis książek i publikacji cytowanych w tekście pracy. Układ piśmiennictwa – alfabetyczny lub według pozycji cytowania w tekście pracy.
 • Piśmiennictwo powinno zawierać:
  • w przypadku publikacji w czasopiśmie naukowym – nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł pracy, tytuł czasopisma, rok publikacji, wolumin (numer), pierwszą i ostatnią stronę publikacji;
  • w przypadku książki lub monografii – nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania; numer monografii;
  • w przypadku wiarygodnych źródeł internetowych – adres strony, datę korzystania ze źródła (źródła internetowe nie powinny przekraczać 10% piśmiennictwa pracy!), np. www.izz.waw.pl – 11.11.2011 r.

 • Praca dyplomowa powinna być opracowaniem o charakterze aplikacyjnym lub poznawczym, przedstawionym w formie pisemnej. Dopuszcza się przygotowanie pracy dyplomowej oryginalnej (w oparciu o materiał empiryczny) lub teoretycznej.
 • Za pracę dyplomową może być uznany artykuł naukowy ujęty na liście ministerialnej napisany w ramach działalności naukowej. Jeśli student jest współautorem artykułu, to jego indywidualny wkład w przygotowanie tej publikacji musi wynosić co najmniej 60%. Wkład określony zostanie na podstawie oświadczeń współautorów.
 • Temat pracy jest ustalany przez promotora w porozumieniu ze studentem. Studentowi przysługuje prawo wyboru tematu pracy. Przy ustalaniu tematu pracy magisterskiej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, a także plan badań naukowych katedry lub zakładu. Charakter oraz treść pracy dyplomowej powinny potwierdzać założone kierunkowe efekty uczenia się.
 • Praca dyplomowa powinna być znormalizowana pod względem edytorskim (patrz wyżej).
 • Za poprawność merytoryczną, redakcyjną, edytorską, językową i stylistyczną pracy, a także za poprawność cytowania i przestrzegania praw autorskich odpowiada student (dyplomant).
 • W pracy, w której podejmuje się oryginalne badania empiryczne należy uwzględnić poniższy układ pracy::
  1. Strona tytułowa (wzór w plikach do pobrania).
  2. Spis treści.
  3. Streszczenie pracy – krótkie (do 300 słów) zawierające krótki opis tematyki i zakresu pracy.
  4. Wprowadzenie– przegląd piśmiennictwa z zakresu tematyki pracy.
  5. Cel badań (w zależności od rodzaju badań: pytania badawcze/hipotezy badawcze).
  6. Metody.
  7. Wyniki badań.
  8. Dyskusja.
  9. Wnioski.
  10. Piśmiennictwo.
  11. Aneks (w przypadku załączenia dodatkowej dokumentacji z przeprowadzonych badań np. treść ankiety itp.).
 • W pracy teoretycznej należy uwzględnić poniższy układ pracy:
  1. Strona tytułowa (wzór w plikach do pobrania).
  2. Spis treści.
  3. Streszczenie pracy – krótkie (do 300 słów) zawierające krótki opis tematyki i zakresu pracy.
  4. Wprowadzenie – przegląd piśmiennictwa z zakresu tematyki pracy.
  5. Cel pracy.
  6. Metody.
  7. Rozdziały według własnego pomysłu w ustaleniu z promotorem.
  8. Dyskusja.
  9. Wnioski.
  10. Piśmiennictwo.
 • Na końcu każdej pracy dyplomowej należy zamieścić dwa oświadczenia:
  • oświadczenie autora pracy dyplomowej, że praca została napisana samodzielnie,
  • oświadczenie na udostępnieniu pracy dyplomowej.

 • Egzamin licencjacki odbywa się w wyznaczonym przez Dziekana terminie, zgodnie z podziałem roku akademickiego.
 • W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzą Przewodniczący Komisji oraz dwóch specjalistów z zakresu dyscypliny związanej z egzaminem dyplomowym posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym.
 • W trakcie egzaminu dyplomowego student odpowiada na trzy pytania związane z kierunkiem studiów. Wykaz zagadnień dostępny jest tutaj.
 • Odpowiedź studenta oceniana jest przez każdego członka komisji niezależnie, zgodnie
  ze skalą ocen wskazaną w § 26 ust. 7 Regulaminu Studiów. Ocena końcowa za odpowiedź na każde z omawianych zagadnień stanowi wartość średnią z trzech podanych przez egzaminatorów ocen.
 • Ocenę końcową z egzaminu stanowi średnia z trzech odpowiedzi na wylosowane zagadnienia (zgodnie ze skalą wskazaną w § 26 ust. 7 Regulaminu Studiów), przy czym z żadnej odpowiedzi nie można otrzymać oceny niedostatecznej. Otrzymanie oceny niedostatecznej z co najmniej jednej odpowiedzi oznacza ocenę niedostateczną z egzaminu dyplomowego.

Terminy sesji dyplomowej w roku akademickim 2023/2024

Dietetyka
I stopnia
Wychowanie fizyczne
I stopnia
Wychowanie fizyczne
II stopnia
Fizjoterapia
jednolite magisterskie
Termin złożenia pracy dyplomowej--13.05.2024 r.13.05.2024 r.
Sesja dyplomowa20.06.2024 r.19.06.2024 r.19.06.2024 r.18.06.2024 r.
Terminy złożenia pracy dyplomowej
(sesja jesienna)
--01.09.2024 r.01.09.2024 r.
Jesienna sesja dyplomowa09–10.09.202409–10.09.2024 r.09–10.09.2024 r.09–10.09.2024 r.

Fotografie

Dotyczy tylko kierunku Wychowanie fizyczne. Wymagana jest:

 • dla studiów II stopnia – 1 fotografia w wymiarach 4,5 x 6,5 cm,
 • dla studiów I stopnia – 1 fotografia w wersji elektronicznej o wymiarach 236×295 px i 300 DPI (przesłana mailem na adres m.witkowiak@awf-gorzow.edu.pl)

Dowód wpłaty

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student musi mieć uregulowane wszelkie zaległości finansowe wobec Uczelni. W innym przypadku nie zostanie dopuszczony do obrony.

Z uwagi na zmianę przepisów wysokość odpłatności za dyplom i odpisy wynosi:

 • dla studentów z naborów 2018/19 i wcześniejszych:
  • 60 złotych za wydanie dyplomu ukończenia studiów,
  • 40 złotych za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (wniosek złożony do 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego).
 • dla studentów z naborów 2019/20:
  • bezpłatnie za dyplom wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta odpis dyplomu w języku obcym oraz suplementu do dyplomu w języku angielskim (wniosek złożony do 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego),
  • odpłatnie w wysokości 20,00 zł za odpis dyplomu w języku obcym (wniosek złożony po upływie 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego),
  • odpłatnie w wysokości 20,00 zł za odpis suplementu w języku angielskim (wniosek złożony po upływie 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego).

Opłaty za dyplom należy wnosić na indywidualne konto studenta. Numer konta można sprawdzić, logując się do panelu studenta w Wirtualnym Dziekanacie. Należy pamiętać, że numery kont na każdym kierunku i stopniu studiów są inne. Przy regulowaniu należności w tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię, nr albumu, kierunek i rok studiów oraz opis, czego dotyczy wpłata, np. „opłata za odpis dyplomu w języku angielskim”.

Karta obiegowa

 • Student dostarcza uzupełnioną kartę obiegową