Studia w języku polskim

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię, na zasadach
 3. określonych w tych umowach;
 4. decyzji ministra;
 5. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 6. decyzji administracyjnej rektora

Cudzoziemcy mogą podejmować studia w języku polskim jeżeli:

 1. ukończą kurs przygotowawczy do podjecia kształcenia w jezyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW, lub
 2. posiadają cetryfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość jezyka polskiego co najmniej na poziomie biegłosci jezykowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 3. posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 4. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajecia były prowadzone w języku polskim

W Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu studia dla obcokrajowców są prowadzone tylko w języku polskim.

Terminy rekrutacji

Studia pierwszego stopnia / jednolite magisterskie

DataCzynność
od 01.05.2024
 • dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej;
 • wprowadzenie ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości do systemu;
 • dołączenie skanu świadectwa dojrzałości do systemu.
udostępnienie list rankingowych kandydatom
złożenie oświadczenia o chęci podjęcia studiów w Filii w Gorzowie Wielkopolskim
wpis na studia – osobiste dostarczenie wymaganych dokumentów do Dziekanatu Filii
29.09.2024publikacja ostatecznych list osób przyjętych na studia

Studia drugiego stopnia

DataCzynność
od 01.06.2023
do 14.09.2023
 • dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej;
 • wprowadzenie średniej ocen ze studiów do systemu;
 • dołączenie skanu zaświadczenia o średniej ocen ze studiów do systemu;
 • dołączenie zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej do systemu
15.09.2023udostępnienie list rankingowych kandydatom
19–21.09.2023wpis na studia – osobiste dostarczenie wymaganych dokumentów do Dziekanatu Filii
29.09.2023publikacja ostatecznych list osób przyjętych na studia drugiego stopnia

Dodatkowe informacje

Rozwiń wszystko

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Konkurs świadectw

Wymagamy wprowadzenia wszystkich wyników do Systemu IRK z egzaminu maturalnego części pisemnej z:

 • język ojczysty,
 • język obcy,
 • jeden z przedmiotów dodatkowych: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka.

Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.

 • klasa mistrzowska – 50pkt
 • I klasa sportowa – 30 pkt
 • II klasa sportowa – 10 pkt

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

Studia II stopnia

Na wszystkich kierunkach studiów drugiego stopnia podstawowym kryterium przyjęć jest ranking na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Decyzję administracyjną o przyjęciu cudzoziemca na studia wydaje Rektor.

Wymagane dokumenty na studia I stopnia/jednolite magisterskie

 1. Ankieta osobowa – wydrukowana z konta rejestracyjnego kandydata i podpisana;
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów – oryginał do wglądu;
 3. Apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski;
 4. Tłumaczenie dokumentów sporządzonych w innym języku niż w języku polskim przez tłumacza przysięgłego;
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 wydany na terenie Polski;
 6. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wydane na terenie Polski;
 7. W przypadku kandydatów kierowanych na studia decyzją ministra – imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę wyznaczoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 8. Osoby zakwalifikowane na kierunek dietetyka są zobowiązane dostarczyć kserokopię wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

Wymagane dokumenty na studia II stopnia

 1. Ankieta osobowa – wydrukowana z konta rejestracyjnego kandydata i podpisana
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu zalegalizowane lub opatrzone apostille – oryginały do wglądu;
 3. Tłumaczenie dokumentów sporządzonych w innym języku niż w języku polskim przez tłumacza przysięgłego;
 4. Zaświadczenie o średniej ocen studiów I stopnia;
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 wydany na terenie Polski.
 6. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wydane na terenie Polski;
 7. W przypadku kandydatów kierowanych na studia decyzją ministra – imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę wyznaczoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kandydat niepełnoletni

Kandydat niepełnoletni, to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ma ukończonych 18 lat. W trakcie wpisu na studia (przy składania kompletu dokumentów), kandydat niepełnoletni musi dostarczyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic, w wyjątkowych przypadkach inny opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego. Na podstawie tego dokumentu niepełnoletni kandydat może podpisać ankietę osobową, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia, a na kolejnych etapach starać się o miejsce w Domu Studenckim lub o przyznanie pomocy materialnej.

Do wpisu na studia kandydat niepełnoletni powinien przyjść z rodzicem/opiekunem prawnym, który osobiście podpisze oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów. Rodzic/opiekun prawny może wpisać niepełnoletniego kandydata bez jego obecności.

Niepełnoletni kandydat może do wpisu na studia przyjść sam. Musi mieć wtedy przy sobie oświadczenie podpisane przez jednego z rodziców, a podpis musi być poświadczony przez notariusza. Jeżeli nie jest to notariusz polski, klauzula notarialna musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

Ważne! W przypadku rekrutacji na więcej niż jedne studia do każdego wpisu wymagane jest osobne oświadczenie.

Gdy do wpisu na studia nie może przyjść ani kandydat, ani rodzic/opiekun prawny, to rodzic/opiekun prawny może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dostarczy oświadczenie (z podpisem rodzica poświadczonym przez notariusza). Pełnomocnik musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego, z podpisem potwierdzonym przez notariusza. Na podstawie tego dokumentu pełnomocnik może podpisać ankietę osobową oraz oświadczenie o warunkach odpłatności.

Ważne! W przypadku rekrutacji na więcej niż jedne studia do każdego wpisu wymagane jest osobne oświadczenie.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną tutaj);
 • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
 • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. Jeśli aplikujesz na studia prowadzone w językach obcych, twoje dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać:

 • paszport,

 • dowód tożsamości w przypadku obywateli Unii Europejskiej.

Badanie lekarskie można wykonać u dowolnego lekarza, uprawnionego do badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy). Jednocześnie informujemy, że bezpłatne badania (ze skierowaniem) wykonać można w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, przy ul. Fabrycznej 71 w Gorzowie Wielkopolskim. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie WOMP.

Studia pierwszego stopnia/jednolite magisterskie oraz studia drugiego stopnia

 • Wychowanie Fizyczne – 6149,56 zł/semestr
 • Fizjoterapia – 7170,26 zł/semestr
 • Dietetyka – 7170,26 zł/semestr

Powyższych opłat nie przyjmuje się od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego UE, Konferencji Szwajcarskiej lub państw członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego UE;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną i przebywa na terytorium RP lub jeżeli posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE lub jest członkiem rodziny rezydenta długoterminowego UE, z którym przebywał na terytorium państwa członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć;
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w RP albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydanego przez  Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne

Wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2023/2024 wynosi 85 złotych.

Po wybraniu kierunku w Systemie IRK, kandydat otrzyma informację zwrotną o wysokości opłaty oraz numer konta.

Bez zaksięgowanej opłaty kandydat nie może brać udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w całości w przypadkach:

 • nieuruchomienia kierunku studiów;
 • nieważnej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku;
 • podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek realizowany na określonym poziomie i formie studiów;
 • wniesienia opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałową komisję rekrutacyjną;
 • wykrycia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przez lekarza medycyny pracy.

Zwrot opłaty następuje na pisemną prośbę kandydata wysłaną tradycyjną pocztą z własnoręcznym podpisem kandydata, na konto wskazane przez kandydata.

Prośby o zwrot opłaty należy składać w terminie do 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczął się rok akademicki, na który kandydat dokonał rejestracji w systemie IRK.

Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej

Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej przysługuje:

 • kandydatom z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • wychowankom domów dziecka;
 • na wniosek kandydata w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

Wniosek o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej należy dostarczyć do Punktu Rekrutacyjnego do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej na danym kierunku studiów.

W związku z sytuacją na Ukrainie, obywatele tego kraju, którzy przekroczyli granicę ukraińską w terminie od 24 lutego 2022 r. i uzyskali w Polsce status ochrony czasowej na podstawie art. 1 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwanej dalej specustawą) (Dz.U. 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w trakcie rekrutacji.

Kandydaci z Ukrainy objęci ochroną czasową są zwolnieni:

 • z opłaty rekrutacyjnej,
 • z obowiązku dostarczenia apostille,
 • z obowiązku dostarczenia tłumaczenia przysięgłego dokumentów sporządzonych w innym języku niż język polski. Ww. dokumenty mogą zostać przetłumaczone przez tłumacza zwykłego.
 • studia stacjonarne w języku polskim są bezpłatne w okresie objęcia ochroną czasową (obecnie do końca sierpnia 2023 r.).

Potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie przez kandydatów z Ukrainy, którzy nie dysponują dyplomem ukończenia studiów, może być potwierdzone w drodze postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Akty prawne