Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.awf.poznan.pl/

Data publikacji strony internetowej:  2023-01-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-01-01.

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,

Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:

  • multimedia nadawane na żywo
  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
  • mapy
  • treści, które nie zostały wytworzone przez  Akademie Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-11-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-12-23.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej https://www.awf.poznan.pl/ można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Michał Popławski. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Działem Marketingu i Multimediów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

e-mail: marketing@awf.poznan.pl, telefon 61 835 52 90

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dział Marketingu i Multimediów winien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, powinien niezwłocznie poinformować o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dział Marketingu i Multimediów może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy uczelnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej na adres:

BIURO REKTORA

Budynek Rektoratu, pok. 210
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (+48) 61 835 51 01
tel.: (+48) 61 835 51 11
fax: (+48) 61 835 51 03

e-mail: rektor@awf.poznan.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zgodnie z dokumentem