Rekrutacja krok po kroku

I krok

Utwórz konto w systemie IRK

II krok

Wybierz kierunek studiów

III krok

Opłać zapis na wybrany kierunek

IV krok

Prześlij skan świadectwa dojrzałości

V krok

Weź udział w egzaminie wstępnym – dotyczy tylko kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej

VI krok

Prześlij oświadczenie o chęci podjęcia studiów na AWF Poznań

VII krok

Dostarcz komplet wymaganych dokumentów

VIII krok

Witaj na AWF Poznań!

Dowiedz się więcej

Rozwiń wszystko

Terminy naboru dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich w Poznaniu

DataCzynność
20.05.2024 r.rozpoczęcie rejestracji elektronicznej kandydatów
do 15.07.2024 r.

 • koniec elektronicznej rejestracji kandydatów

 • ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

 • ostateczny termin wpisania wyników maturalnych do elektronicznego systemu rekrutacji

 • ostateczny termin przesłania przez elektroniczny system rekrutacji świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej/tanecznej/licencji sportowej

 • ostateczny termin nadsyłania nagrań na egzamin artystyczny z tańca

22.07.2024 r.
godz. 14:00
udostępnienie list rankingowych
od 23 do 25.07.2024 r.złożenie oświadczenia chęci podjęcia studiów na AWF Poznań
27, 29-31.07.2024 r.wpis na studia – osobiste dostarczenie wymaganych dokumentów w procesie rekrutacyjnym do Punktu Rekrutacyjnego
2.08.2024 r.publikacja list osób przyjętych na studia

Terminy naboru dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia w Poznaniu

DataCzynność
20.05.2024 r.rozpoczęcie rejestracji elektronicznej kandydatów
9.09.2024 r.

 • koniec elektronicznej rejestracji kandydatów

 • ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

 • ostateczny termin wpisania średniej ocen ze studiów I stopnia do elektronicznego systemu rekrutacji

 • ostateczny termin przesłania przez elektroniczny system rekrutacji zaświadczenia o średniej ocen ze studiów I stopnia oraz zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej/tanecznej/licencji sportowej

12.09.2024 r.
godz. 14:00
udostępnienie list rankingowych
13, 14, 16.09.2024 r.wpis na studia – osobiste dostarczenie wymaganych dokumentów w procesie rekrutacyjnym do Punktu Rekrutacyjnego
27.09.2027 r.publikacja list osób przyjętych na studia

 

Na studia pierwszego stopnia/jednolite magisterskie przyjmowani są kandydaci w liczbie odpowiadającej limitowi miejsc na poszczególnych kierunkach, według kolejności na liście rankingowej utworzonej z zastosowaniem wzoru:

W=JP+JON+M+2PDP+E+KU lub
W=JP+JON+M+1,2PD+E+KU

gdzie:
JP – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka ojczystego na poziomie podstawowym;
JON – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
M – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym;
PD – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego innego niż pokrewny z kierunkiem studiów;
PDP – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego pokrewnego z kierunkiem studiów  lub wynik z preferowanego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obliczany według wzoru:

W = 0,3 x Wp + 0,7 x Wpr

gdzie:
W – wynik z egzaminu zawodowego,
Wp – wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego,
Wpr – wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego lub dla wszystkich, którzy zdali egzamin zawodowy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie

Wk=sumaKn/n

gdzie:
Wk – wynik końcowy z egzaminów zawodowych,
Kn – wynik z egzaminu zawodowego z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
n – liczba kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
E – liczba punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego, na kierunkach, których dotyczy (szczegóły poniżej)
KU – liczba punktów uzyskanych z kryterium uzupełniającego – w przypadku nie posiadania
kryterium uzupełniającego – 0 pkt. (szczegóły poniżej)

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi – 555

E

Egzamin artystyczny na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej – od 1 do 25 pkt. Egzamin obejmuje 1,5 minuty tańca solo bez muzyki przesłane na nagraniu. Film powinien być przesłany w formie linku do dysku google lub na youtube, na wskazany przez Punkt Rekrutacyjny adres e-mail.

KU

 • Kryterium Uzupełniające na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja:
 • klasę Międzynarodową Mistrzowską lub Mistrzowską – uzyskuje maksymalną liczbę punktów
 • I klasa sportowa – 30 pkt,
 • II klasa sportowa – 15 pkt
 • aktualny nr licencji sportowej – 5 pkt.

Kryterium Uzupełniające na kierunkach Fizjoterapia oraz Dietetyka:

 • klasę Międzynarodową Mistrzowską– 15 pkt.,
 • klasę Mistrzowska – 10 pkt.
 • I klasę sportową – 5 pkt,

Kryterium Uzupełniające na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej:

 • klasę taneczną S lub A, a także za dyplom tancerza zawodowego – 30 pkt
 • klasę taneczną B oraz poświadczenie zdobytych pierwszych miejsc (solo lub w parze/duecie) na turniejach, konkursach tanecznych – 15 pkt.

PRZELICZNIK OCEN NA PUNKTY STUDIA I STOPNIA/JEDNOLITE MAGISTERSKIE

UkrainaPolska
12100
1185
1075
970
865
755
650
540
435
330
KazachstanPolska
5100
475
355
230
Białoruś/LitwaPolska
10100
990
880
770
660
550
440
330
Wielka BrytaniaPolska
A+100
A95
A-85
B+75
B65
B-55
C+45
C35
C-30

Wyłącznie poziom HL (Higher Level)

IrlandiaPolska
A1100
A290
B185
B280
B375
C170
C265
C360
D155
D250
D345
E30

Wymagane dokumenty na studia I stopnia/jednolite magisterskie

 1. ankieta osobowa – wydrukowana z konta rejestracyjnego kandydata i podpisana;
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów – oryginał do wglądu;
 3. apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski;
 4. tłumaczenie dokumentów sporządzonych w innym języku niż w języku polskim przez tłumacza przysiegłego;
 5. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 wydany na terenie Polski;
 6. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wydane na terenie Polski
 7. w przypadku kandydatów kierowanych na studia decyzją ministra – imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę wyznaczoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

Wymagane dokumenty na studia II stopnia

 1. ankieta osobowa – wydrukowana z konta rejestracyjnego kandydata i podpisana
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu zalegalizowane lub opatrzone apostille – oryginały do wglądu;
 3. tłumaczenie dokumentów sporządzonych w innym języku niż w języku polskim przez tłumacza przysiegłego;
 4. zaświadczenie o średniej ocen studiów I stopnia
 5. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 wydany na terenie Polski;
 6. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wydane na terenie Polski;
 7. w przypadku kandydatów kierowanych na studia decyzją ministra – imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę wyznaczoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

Kandydat niepełnoletni

Kandydat niepełnoletni, to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ma ukończonych 18 lat. W trakcie wpisu na studia (przy składania kompletu dokumentów), kandydat niepełnoletni musi dostarczyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic, w wyjątkowych przypadkach inny opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego. Na podstawie tego dokumentu niepełnoletni kandydat może podpisać ankietę osobową, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia, a na kolejnych etapach starać się o miejsce w Domu Studenckim lub o przyznanie pomocy materialnej.

Do wpisu na studia kandydat niepełnoletni powinien przyjść z rodzicem/opiekunem prawnym, który osobiście podpisze oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów. Rodzic/opiekun prawny może wpisać niepełnoletniego kandydata bez jego obecności.

Niepełnoletni kandydat może do wpisu na studia przyjść sam. Musi mieć wtedy przy sobie oświadczenie podpisane przez jednego z rodziców, a podpis musi być poświadczony przez notariusza. Jeżeli nie jest to notariusz polski, klauzula notarialna musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

Ważne! W przypadku rekrutacji na więcej niż jedne studia do każdego wpisu wymagane jest osobne oświadczenie.

Gdy do wpisu na studia nie może przyjść ani kandydat, ani rodzic/opiekun prawny, to rodzic/opiekun prawny może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dostarczy oświadczenie (z podpisem rodzica poświadczonym przez notariusza). Pełnomocnik musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego, z podpisem potwierdzonym przez notariusza. Na podstawie tego dokumentu pełnomocnik może podpisać ankietę osobową oraz oświadczenie o warunkach odpłatności.

Ważne! W przypadku rekrutacji na więcej niż jedne studia do każdego wpisu wymagane jest osobne oświadczenie.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

 • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępną tutaj);
 • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
 • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
 • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. Jeśli aplikujesz na studia prowadzone w językach obcych, twoje dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać:

 • paszport,
 • dowód tożsamości w przypadku obywateli Unii Europejskiej.

Studia pierwszego stopnia/jednolite magisterskie oraz studia drugiego stopnia

 • Wychowanie Fizyczne – 6149,53 zł/semestr
 • Sport – 6149,56 zł/semestr
 • Fizjoterapia – 7170,26 zł/semestr
 • Dietetyka – 7170,26 zł/semestr
 • Taniec w Kulturze Fizycznej – 7170,26 zł/semestr
 • Turystyka i Rekreacja – 7309,73 zł/semestr

Powyższych opłat nie przyjmuje się od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego UE, Konferencji Szwajcarskiej lub państw członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego UE;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną i przebywa na terytorium RP lub jeżeli posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE lub jest członkiem rodziny rezydenta długoterminowego UE, z którym przebywał na terytorium państwa członkowskiego UE i towarzyszy mu lub chce sie z nim połączyć;
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w RP albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydanego przez  Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano deyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne

Na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej:

 1. studia pierwszego stopnia:
  • kierunek wychowanie fizyczne – 85zł
  • kierunek sport – 85zł
  • kierunek taniec w kulturze fizycznej – 150zł
  • kierunek turystyka i rekreacja – 85zł
 2. studia drugiego stopnia:
  • kierunek wychowanie fizyczne – 85zł
  • kierunek sport – 85zł
  • kierunek turystyka i rekreacja – 85zł

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 1. studia pierwszego stopnia:
  • kierunek dietetyka – 85 zł
 2. studia jednolite magisterskie:
  • kierunek fizjoterapia – 85zł
 3. studia drugiego stopnia:
  • kierunek dietetyka – 85zł
  • kierunek neurobiologia – 85 zł.

Po wybraniu kierunku w Systemie IRK, kandydat otrzyma informację zwrotną o wysokości opłaty, nr konta oraz tytuł przelewu.

Prosimy o dokładne wpisanie wymaganego tytułu przelewu, ponieważ tylko tak możemy zidentyfikować kandydata w Systemie do zaksięgowania opłaty. System rejestracyjny nie jest połączony z systemem bankowym, opłaty są księgowane z opóźnieniem, po otrzymaniu wyciągów z kwestury Uczelni.

Bez zaksięgowanej opłaty kandydat nie może brać udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w całości w przypadkach:

 • nieuruchomienia kierunku studiów;
 • nieważnej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku;
 • podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek realizowany na określonym poziomie i formie studiów;
 • umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym, jeżeli wynik egzaminu jest podstawowym kryterium kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • wniesienia opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałową komisję rekrutacyjną;
 • wykrycia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przez lekarza medycyny pracy.

Zwrot opłaty następuje na pisemną prośbę kandydata wysłaną tradycyjną pocztą z własnoręcznym podpisem kandydata, na konto wskazane przez kandydata.

Prośby o zwrot opłaty należy składać w terminie do 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczął się rok akademicki, na który kandydat dokonał rejestracji w systemie IRK.

Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej przysługuje:

 • kandydatom z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • wychowankom domów dziecka;
 • na wniosek kandydata w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

Wniosek o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej należy dostarczyć do Punktu Rekrutacyjnego do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej na danym kierunku studiów.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
Odpowiedź: Taniec w Kulturze Fizycznej, studia I stopnia – 150,00 zł
pozostałe kierunki – 85,00 zł


 

Na jaki numer konta wnosić opłatę rekrutacyjną?
Odpowiedź: Kandydaci otrzymują indywidualny nr konta


 

Jak wpisać przedmioty maturalne do systemu?
Odpowiedź: Wyniki ze świadectwa maturalnego zagranicznego wpisywane są do systemu IRK przez pracownika Punktu Rekrutacyjnego. Obowiązkiem  kandydata jest w terminie przesłać skan świadectwa wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Gdzie zrobić badania u lekarza medycyny pracy?
Odpowiedź: Badania bezpłatne w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 55 A lub odpłatnie w swojej miejscowości


 

Czy badania mogę zrobić u lekarza w swoim kraju?
Odpowiedź: Nie. Badania należy zrobić u lekarza medycyny pracy w RP.


 

Na jakim kierunku wymagane są badania u lekarza medycyny pracy?
Odpowiedź: Badania wymagane są na każdym kierunku studiów


 

Skąd pobrać skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy?
Odpowiedź: Druki skierowań na badania oraz wzór zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania z konta kandydata IRK


 

Czy prowadzone będą studia w trybie niestacjonarnym?
Odpowiedź: Nie. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu realizuje studia tylko w formie stacjonarnej, od poniedziałku do piątku


 

Czy są egzaminy wstępne?
Odpowiedź: Tak – egzamin artystyczny z tańca na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej w formie online (należy przesłać film – 1,5 minuty tańca solo bez muzyki)


 

Ile wynosi opłata za legitymację?
Odpowiedź: 22,00 zł


 

Na jaki numer konta wnosić opłatę za legitymacje?
Odpowiedź: Na otrzymany indywidualny nr konta (inny niż do opłaty rekrutacyjnej).


 

Kiedy należy uiścić opłatę za legitymację?
Odpowiedź: Kandydaci zakwalifikowani otrzymają informację na początku września w jakim terminie i na jaki nr konta należy wnieść opłatę za legitymację

Kontakt

Punkt Rekrutacyjny
Budynek Dydaktyczny
I piętro, pok. 118

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8:00-13:00

Informacje kontaktowe
Adres: ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Tel: (61) 835 50 80
rekrutacja@awf.poznan.pl