Kierunek Wychowanie Fizyczne obejmuje wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych oraz nauk o kulturze fizycznej.
To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią wysiłek fizyczny, doskonalenie własnej sprawności oraz pracę z młodzieżą. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego. Po ukończeniu licencjatu absolwent otrzymuje legitymację instruktora wybranej dyscypliny sportu. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Na I stopniu do wyboru są dwie specjalności:

Edukacja przygodowa

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego oraz pracy w charakterze trenera edukacji przygodowej, innowacyjnego nurtu edukacji opartego na aktywnościach sportowych na łonie natury. Program specjalności umożliwi zdobycie kompetencji planowania, organizacji i przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć i szkoleń outdoorowych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Realizacja programu zakłada poszerzenie kompetencji społecznych oraz aktywny udział studenta w zajęciach prowadzonych w zróżnicowanych formach zajęciowych (gry miejskie, terenowe oraz fabularne w lesie i nad jeziorem, wyprawa i szkolenie w warunkach górskich).

Absolwent edukacji przygodowej zyskuje praktykę i wiedzę teoretyczną dotyczącą pracy trenersko-szkoleniowej w nurcie pedagogiki przygody, stosowanej już w innych krajach i wysoce cenioną wśród instytucji i firm zajmujących się szeroko pojętą działalnością outdoorową. Mimo stale rosnącego zapotrzebowania na profesjonalnych szkoleniowców zaledwie kilka uczelni w całej Polsce oferuje kierunek o specjalności edukacja przygodowa. Ukończenie specjalności umacnia zatem pozycję absolwenta na rynku pracy pozwalając na pracę w placówkach edukacyjno-wychowawczych firmach eventowych, stowarzyszeniach oraz w sektorze samorządowym.

Wychowanie fizyczne w szkołach specjalnych i integracyjnych

Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego osób pełnosprawnych i osób z ograniczeniami (fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi, psychicznymi). Student zapozna się z metodami diagnozy, planowania, nauczania i weryfikacji efektów adaptowanej aktywności fizycznej (ang. adapted physical activity, APA); opanuje umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej; będzie wyposażony w specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli trenera/instruktora sportu osób niepełnosprawnych.

Uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

Absolwenci

Absolwent będzie dysponować niezbędną wiedzą z zakresu kompetentnego oddziaływania adaptowanymi środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość jednostki z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z niepełnosprawności, problemów zdrowotnych, wieku lub warunków życia. Absolwent będzie posiadał kwalifikacje pozwalające mu na pracę m.in.: w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełno- i pełnosprawnych, placówkach wychowawczych, domach pomocy społecznej, uzdrowiskach, warsztatach terapii zajęciowej, fitness-klubach, organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani także do rozwinięcia działalności gospodarczej (np. trener personalny osoby niepełnosprawnej, instruktor adaptowanej aktywności fizycznej, instruktor sportu osób niepełnosprawnych itp.).