Kierunek Dietetyka o specjalności: Profilaktyka żywieniowa w aktywności fizycznej.

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym. W trakcie studiów do wyboru są dwie specjalności: Dietetyka i suplementacja w sporcie oraz Psychodietetyka.

Dietetyka i suplementacja w sporcie

Student w trakcie studiów II stopnia na kierunku Dietetyka w ramach specjalności Dietetyka i suplementacja w sporcie zdobędzie zaawansowaną i kompleksową wiedzę z zakresu wpływu poszczególnych składników odżywczych na stan odżywienia, wydolność fizyczną, zdolności wysiłkowe oraz mechanizmy adaptacji do wysiłku fizycznego i regeneracji powysiłkowej w różnych grupach ludności. Student pozna znaczenie zindywidualizowanej, speriodyzowanej, optymalnej podaży energii i składników odżywczych oraz nieodżywczych składników biologicznie aktywnych we wspomaganiu osobniczego rozwoju biologicznego młodych zawodników oraz osiąganiu maksymalnego potencjału fizycznego przez zawodników w różnym wieku. Student zdobędzie aktualną wiedzę na temat efektywnych i bezpiecznych strategii suplementacyjnych implementowanych jako komplementarna część procesu wsparcia żywieniowego osób aktywnych fizycznie i uprawiających sport wyczynowo.

Psychodietetyka

Student w trakcie studiów II stopnia na kierunku Dietetyka w ramach specjalności Psychodietetyka zdobędzie zaawansowaną i kompleksową wiedzę w obszarze psychologicznych uwarunkowań zdrowych zachowań żywieniowych oraz ryzyka rozwoju niewłaściwych i zaburzonych mechanizmów związanych z odżywianiem osób w różnym wieku i różnym stanie ogólnie ujmowanego zdrowia. Program studiów uwzględnia treści i efekty nakierowane na nabycie przez studenta umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z pacjentem/klientem oraz jego rodziną z uwzględnieniem przeszkód stojących na drodze do zmiany sposobu odżywiania, wzmocnienia samoregulacji pacjenta.

Absolwenci

Absolwent otrzymuje dyplom magistra dietetyki. Posiada umiejętność profesjonalnego przygotowania programu żywieniowego dla potrzeb człowieka zdrowego i chorego oraz człowieka aktywnego fizycznie, nie tylko na poziomie rekreacyjnym, ale również wyczynowym. Absolwent jest kompleksowo przygotowany do prowadzenia edukacji żywieniowej oraz posiada wiedzę na temat uregulowań prawnych związanych z wykonywaniem zawodu. Uzyskanie tytułu magistra dietetyki łączy się również z możliwością wykorzystania podstaw wiedzy psychologicznej dotyczącej zarówno pracy z pacjentem/klientem, jak i wybranych obszarów psychodietetyki.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w instytucjach sportowych, w ośrodkach medycznych, w szpitalach, w poradniach specjalistycznych oraz zakładach żywienia zbiorowego w tym w ośrodkach spa i gabinetach odnowy biologicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.