Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rosnąca świadomość społeczeństwa oraz potrzeba dbania o zdrowie i kondycję fizyczną dają coraz większe szanse na zatrudnienie i rozwój specjalistów tej branży.

W programie studiów uwzględniono wiedzę dotyczącą dietoprofilaktyki i dietoterapii, żywienia w sporcie, technologii ogólnej żywności, technologii przygotowywania potraw i posiłków, w tym wegetariańskich i dietetycznych.

Studia I stopnia trwają 3 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym. W trakcie studiów do wyboru są dwie specjalności:

Dietetyka sportowa

Celem jest:
• wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na współodpowiedzialność za sposób żywienia i stan odżywienia człowieka zdrowego i chorego oraz różnych grup osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób aktywnych fizycznie, w tym potrzeb zawodników różnych dyscyplin sportu,
• nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą umożliwiającą bilansowanie diet dla każdego człowieka, w zależności od jego potrzeb, w każdym wieku, w każdym stanie zdrowia i na każdym poziomie aktywności fizycznej, w różnych okresach cyklu treningowego, w wybranych dyscyplinach sportu,
• ukształtowanie pozytywnej postawy do poszanowania zasad etyki zawodowej oraz uregulowań prawnych obowiązujących zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i innych instytucji społecznych,
• przygotowanie zarówno do działalności samodzielnej, jak i do współpracy z lekarzem, trenerem, fizjoterapeutą, pielęgniarką, w zakresie korygowania sposobu żywienia, utrzymania właściwego stanu odżywienia, poprawy zdrowia i poprawy wyników sportowych,
• nabycie umiejętności oceny stanu odżywienia.

Dietoprofilaktyka i dietoterapia

Celem jest:
• wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na współodpowiedzialność za sposób żywienia i stan odżywienia człowieka zdrowego i chorego oraz różnych grup osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób aktywnych fizycznie,
• ukształtowanie pozytywnej postawy do poszanowania zasad etyki zawodowej oraz uregulowań prawnych obowiązujących zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i innych instytucji społecznych,
• nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą umożliwiającą bilansowanie diet dla każdego człowieka, w zależności od jego potrzeb, w każdym wieku, w każdym stanie zdrowia i na każdym poziomie aktywności fizycznej, przygotowanie zarówno do działalności samodzielnej, jak i do współpracy z lekarzem, trenerem, fizjoterapeutą, pielęgniarką, w zakresie korygowania sposobu żywienia, utrzymania właściwego stanu odżywienia, poprawy zdrowia i poprawy wyników sportowych,
• nabycie umiejętności oceny stanu odżywienia.

Absolwenci

Po zakończeniu kształcenia absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie dietetyki i nabywa kwalifikacje do oceny, skorygowania i układania diety dla człowieka zdrowego i chorego oraz aktywnego fizycznie, zarówno na poziomie rekreacyjnym, jak i wysoce profesjonalnym. Posiada kompetencje obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności z zakresu zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz leczenia i wspomagania leczenia różnych jednostek chorobowych, a także prowadzenia edukacji żywieniowej, dysponuje szczegółową wiedzą o żywieniu osób aktywnych fizycznie na różnych poziomach zaawansowania sportowego, a w ramach specjalności dietetyka sportowa – także w różnych okresach cyklu treningowego, w wybranych dyscyplinach sportowych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej lub pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach gastronomicznych działających na terenie ośrodków i klubów sportowych, szpitali, hoteli, przedszkoli i szkół, domów pomocy społecznej, sanatoriów oraz w ośrodkach SPA i w gabinetach odnowy biologicznej, a także w centrach rekreacyjnych, hotelach, zielonych szkołach.