Władze Uczelni

Jego Magnificencja Rektor AWFprof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunku Biologia (spec. antropologia), od 1988 r. zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego w Katedrze Antropologii i Biometrii – od 1993 r. jako adiunkt, a od 2005 r. jako profesor nadzwyczajny. W latach 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich, w latach 2008-2012 był prorektorem ds. studiów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Zainteresowania skupione głównie wokół badania znaczenia czynnika morfologicznego w sporcie i wychowaniu fizycznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli komponentów ciała.

Prorektor ds. Naukiprof. dr hab. Jan Celichowski

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, w 2001 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk biologicznych, nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Neurobiologii w AWF w Poznaniu. Członek Komitetu Neurobiologii PAN, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, wiceprezes Fundacji Poznań-Ille-et-Vilaine, członek International Brain Research Organization, European College of Sport Siences. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół neurofizjologii, jednostek ruchowych, receptorów mięśniowych i sterowania ruchem.

Prorektor ds. Studiówprof. dr hab. Jacek Zieliński

Profesor nauk o kulturze fizycznej, kierownik Katedry Kinezjologii Sportu. W 1996 r. uzyskał dyplom magistra na Wydziale Wychowania Fizycznego w AWF w Poznaniu i rozpoczął pracę w Zakładzie Lekkiej Atletyki. Stopień naukowy doktora uzyskał z wyróżnieniem w 2004 r., a doktora habilitowanego w 2013 r. Jest trenerem I klasy w tenisie, II klasy w lekkiej atletyce oraz instruktorem narciarstwa. Od ponad 20 lat współpracuje z trenerami i zawodnikami kadr narodowych różnych dyscyplin sportu, stawiając na kompleksową diagnozę i wspomaganie treningu. Jako współtwórca Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka stosuje nowoczesne metody pomiarowe, ułatwiające precyzyjną ocenę potencjału fizycznego i planowanie treningu. Jego artykuły są publikowane w najlepszych międzynarodowych czasopismach z dziedziny „sport science”.


Władze Dziekańskie

Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznejprof. dr hab. Tomasz Tasiemski

Prof. dr hab. Tomasz Tasiemski pełni funkcję kierownika Katedry Teorii i Metodyki Sportu, a także Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej AWF w Poznaniu. W roku 1990 uległ urazowi rdzenia kręgowego (URK) i od tego czasu, zarówno jego praca naukowa, jak i zainteresowania pozazawodowe, związane są z zagadnieniami sportu i aktywnej rehabilitacji osób po URK. Jako zawodnik uczestniczył w VI Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich w Lillehammer (1994). Był laureatem stypendium naukowego The British Council w Wielkiej Brytanii i dwóch stypendiów naukowych Komisji Europejskiej.

Wolny czas poświęca na działalność w zagranicznych organizacjach charytatywnych zajmujących się podnoszeniem poziomu rehabilitacji osób po URK. Do tej pory miał przyjemność współpracować we wdrażaniu aktywnej rehabilitacji dla osób po URK w 16 krajach: Rumunia, Albania, Rosja, Gruzja, Anglia, Irlandia Północna, Wietnam, Nepal, Indie, Bangladesz, Tajlandia, Malezja, Zimbabwe, Uganda, Botswana, Maroko. Nadal rekreacyjnie uprawia sport: narciarstwo alpejskie na mono-ski, nurkowanie, szybownictwo.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiuprof. AWF dr hab. Urszula Czerniak

Absolwentka dwóch kierunków: Wychowanie Fizyczne i Rehabilitacja Ruchowa AWF w Poznaniu. Pracę zawodową na macierzystej Uczelni rozpoczęła w 1994 r. w Katedrze Antropologii i Biometrii. Członek Senatu AWF Poznań. W latach 2016-2020 Prodziekan ds. studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, a następnie na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. W swojej pracy naukowej zaangażowała się głównie w badania czynników determinujących aktywność fizyczną kobiet po leczeniu onkologicznym z powodu raka piersi.

p.o. Dziekana ZWKF w Gorzowie Wlkp.dr hab. Leszek Zguczyński

W 1985 r. ukończył studia magisterskie z wychowania fizycznego w gorzowskiej Filii AWF w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął na macierzystej Uczelni jako asystent w Zakładzie Anatomii.

W swojej pracy naukowej zaangażował się w nowatorskie na gorzowskim wydziale badania Centralnego Układu Nerwowego pod kierownictwem prof. Romana Zimnego. Badania dotyczyły połączeń neuronalnych pomiędzy ośrodkami pnia mózgu a móżdżkiem i ich wpływem na koordynację ruchów. W roku 1996 z powyższej tematyki obronił doktorat na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, na podstawie których w roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Fizykoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Żonaty, ma córkę, interesuje się sportem, muzyką, w wolnych chwilach maluje i rzeźbi.