Rekrutacja krok po kroku

I krok

Utwórz konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

II krok

Wybierz kierunek studiów

III krok

Opłać zapis na wybrany kierunek

IV krok

Wprowadź średnią ocen ze studiów I stopnia

V krok

Prześlij oświadczenie o chęci podjęcia studiów na AWF Poznań

VI krok

Dostarcz komplet wymaganych dokumentów

VII krok

Witaj na AWF Poznań!

Dowiedz się więcej

Rozwiń wszystko

Terminy zostaną opublikowane do końca marca 2024r.

 

Na studia drugiego stopnia przyjmowani są kandydaci w liczbie odpowiadającej limitowi miejsc na poszczególnych kierunkach, według kolejności na liście rankingowej utworzonej z zastosowaniem wzoru:

W=ŚrO+KU

gdzie:

ŚrO – liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej ocen z całego toku nauczania studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich;

KU – liczba punktów uzyskanych z kryterium uzupełniającego – 0 pkt. w przypadku nie posiadania kryterium uzupełniającego.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi – 9.

KU

Na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja, Dietetyka kandydaci posiadający:

  • klasę Międzynarodową Mistrzowską – 4 pkt.,
  • klasę Mistrzowska – 3 pkt.
  • I klasę sportową – 2 pkt,

Dodatkowe kryteria:

Na kierunek Wychowanie Fizyczne przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku Wychowanie Fizyczne

Na kierunek Dietetyka przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata lub inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka oraz żywienie człowieka i ocena żywności.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
Odpowiedź: 85 zł za każdy wybrany kierunek


Na jaki numer konta wnosić opłatę rekrutacyjną?
Odpowiedź: Kandydaci otrzymują indywidualny nr konta


Czy muszę wyrobić nową legitymację?
Odpowiedź: Nie. Jeżeli posiadasz legitymację ze studiów I stopnia, możesz ją przedłużyć w dziekanacie na początku roku akademickiego


Na jaki numer konta wnosić opłatę za legitymacje?
Odpowiedź: Na otrzymany indywidualny numer konta bankowego (inny niż do opłaty rekrutacyjnej)


W jaki sposób uzyskać zaświadczenie lekarskie?
Odpowiedź: Zaświadczenie lekarskie wydaje lekarz medycyny pracy (badania bezpłatne w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy)


Czy prowadzone będą studia niestacjonarne?
Odpowiedź: Nie


Czy są egzaminy wstępne?
Odpowiedź: Nie

Kontakt

Punkt Rekrutacyjny
Budynek Dydaktyczny
I piętro, pok. 118

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8:00-15:00

Informacje kontaktowe
Adres: ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Tel: (61) 835 50 80
rekrutacja@awf.poznan.pl