Celem studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja jest wykształcenie i przygotowanie absolwentów do pracy w dynamicznie zmieniającym się i coraz bardziej zróżnicowanym sektorze turystyki i rekreacji.

Studenci Turystyki i Rekreacji zdobędą wszechstronną wiedzę humanistyczną, przyrodniczą, ekonomiczną i prawną, a interdyscyplinarny charakter studiów da im możliwość poszerzenia horyzontów oraz elastycznego i twórczego działania w sferze zawodowej.

Studia I stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i trwają 3 lata. Oferowane są cztery specjalności*:

Rekreacja

Na specjalności studenci zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi sfery czasu wolnego i sposobów jego wykorzystania w różnych środowiskach społecznych. Kształcenie na specjalności Rekreacja wiąże się z ciekawą ofertą zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzonych w ramach przedmiotu „Rekreacja ruchowa”. Dla tej specjalności planowany jest obóz zimowy oraz ciekawe ćwiczenia terenowe z Rekreacji plenerowej. Ponadto studenci, którzy wybiorą tę specjalność mogą bezpłatnie uzyskać stopień instruktora rekreacji ruchowej w wybranych formach aktywności ruchowej w ramach zajęć z Kwalifikacji specjalistycznych.

Program nauczania dla specjalności Rekreacja przygotowuje przyszłego absolwenta do programowania i prowadzenia zajęć rekreacyjnych, zarówno w ramach rekreacji fizycznej, jak i socjokulturowych jej form, dla osób w różnym wieku, o różnych potrzebach i możliwościach. Szczególnie istotne jest przygotowanie przyszłych absolwentów do prowadzenia prozdrowotnych zajęć ruchowych dla osób dorosłych i starszych.

Po ukończeniu specjalności absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w centrach rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku wczasowego, hotelach, domach kultury, domach seniora, a także podjąć się samodzielnej działalności w ramach świadczenia usług rekreacyjnych.

Menedżer hotelarstwa i gastronomii

Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie profesjonalnych kadr do pracy w branży hotelarsko-gastronomicznej, w tym menedżerów do kierowania zespołem pracowniczym w przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych.

Studenci mają możliwość pozyskania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania zakładem hotelarskim i gastronomicznym oraz nabycia umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania, organizowania pracy i promocji obiektów hotelarskich i gastronomicznych.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich, w mikro, małych oraz średnich obiektach świadczących usługi hotelarskie i gastronomiczne.

Turystyka przygodowa

Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry do obsługi rozwijającego się dynamicznie rynku turystyki przygodowej i podjęcia pracy w firmach zajmujących się organizacją i prowadzeniem wyjazdów „przygodowych” oraz do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie. Program obejmuje tworzenie i realizację projektów, planowanie wypraw, strategie i projektowanie ofert turystyki przygodowej, zajęcia terenowe i wyprawy outdoorowe (obóz wędrowny).

Absolwenci specjalności będą mogli wykorzystać: pracując w biurze turystyki przygodowej, prowadząc własne biuro turystyki aktywnej/przygodowej, przy opracowywaniu, przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu wybranych imprez turystyki aktywnej i przygodowej, przygotowując imprezy w różnych dyscyplinach turystyki przygodowej, pracując w stowarzyszeniach, samorządach, firmach eventowych, zarządzając projektami outdoorowymi.

Specjalność daje możliwość uzyskania kwalifikacji przodownika turystki PTTK lub instruktora w wybranej specjalności.

* – uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.

Absolwenci

Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelach, pensjonatach i obiektach turystyczno-noclegowych, a także w kadrze zarządzającej, administracji rządowej i samorządowej.