Informacje ogólne

Uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

  • ukończył 26 rok życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
  • nie ukończył 26 roku życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w szczególności gdy nie posiada rodziców, opiekunów prawnych lub małżonka albo osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz gdy student nie pobiera renty rodzinnej.
Rozwiń wszystko

Podstawą zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez Akademię Wychowania Fizycznego jest złożenie przez studenta, w Dziale Nauczania, wniosku o objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym.

W przypadku:

  • skreślenia z listy studentów,
  • zakończenia studiów,
  • podjęcia pracy

student zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego.

Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Dział Nauczania o powstaniu innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) oraz o zmianie danych swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.

W przypadku powstania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć oświadczenie dotyczące wyrejestrowania z ubezpieczenia.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 4 miesiącach od zakończenia studiów (data ukończenia studiów / skreślenia z listy studentów / podjęcia pracy).

Kontakt

mgr Angelika Głowacka

Dział Nauczania
Budynek Dydaktyczny, pok. 108

tel.: 61 835 50 81
e-mail: aglowacka@awf.poznan.pl