Poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje związane z programem Erasmus+. Dokąd można jechać? Kiedy? O czym musisz pamiętać? Co warto zrobić przed wyjazdem? Jak się ubezpieczyć i dostać stypendium? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz tutaj!

Rozwiń wszystko

1. Studenci ubiegający się o wyjazd stypendialny na kolejny rok akademicki podlegają procedurze rekrutacyjnej, która odbywa się na AWF-ie w Poznaniu w ramach dwóch naborów: pierwszym na przełomie marca i kwietnia na następny rok oraz we wrześniu na sem. wiosenny następnego roku akademickiego. W razie wolnych miejsc może zostać ogłoszony kolejny nabór aż do wyczerpania miejsc.

2. O wyjazd na stypendium ubiegać się może osoba, spełniająca następujące warunki:
a) jest studentem AWF w Poznaniu. Absolwent AWF-u może ubiegać się o wyjazd stypendialny (zgodnie z zasadami programu Erasmus+ tylko na praktykę) dopiero po wyczerpaniu się listy studentów rezerwowych w ostatnim naborze,
b) w momencie wyjazdu i pobytu na stypendium student nie może przebywać na urlopie dziekańskim,
c) wypełnił i złożył w wyznaczonym terminie formularz rekrutacyjny, potwierdzony przez Dział Obsługi Studenta wraz z wymaganymi załącznikami,
d) student ma zaliczony semestr (osoby wyjeżdżające w semestrze letnim) lub rok akademicki (osoby wyjeżdżające w semestrze zimowym), poprzedzający termin wyjazdu,
e) na wyjazd stypendialny preferowani są studenci ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich,
f) studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą ubiegać się o wyjazd na następny rok akademicki jedynie na semestr wiosenny,
g) studenci ubiegający się o wyjazd do formularza rekrutacyjnego powinni dołączyć ewentualne zaświadczenia potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia związane z profilem studiów,
h) formularze rekrutacyjne złożone po wyznaczonym terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane,
i) nieuprawniony jest wyjazd studenta z warunkowym zaliczeniem roku.

3. Kwalifikacji dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: dziekan/prodziekan danego wydziału, Koordynator Uczelniany, Koordynator Wydziałowy.

4. Oceny studentów dokonuje się na podstawie złożonych dokumentów:
a) formularza zgłoszeniowego z potwierdzoną przez Dział Obsługi Studenta średnią ocen z dotychczas zaliczonych semestrów + suplement do dyplomu dla studentów SUM-u,
b) potwierdzonej znajomości języka wykładowego uczelni partnerskiej (średnia ocen, certyfikat państwowy), o wyjazd do której student ubiega się.
c) testu z weryfikacji kompetencji językowych dla osób bez możliwości potwierdzenia znajomości danego języka lub z niską średnią (decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
d) minimalny poziom kompetencji językowych, uprawniających do zagranicznego wyjazdu stypendialnego jest B1,
e) zaświadczeń potwierdzających dodatkowe umiejętności związane z kierunkiem studiów oraz potwierdzających kreatywność studenta. W wyjątkowych sytuacjach rekrutacja studenta zostaje uzupełniona o rozmowę z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną .

5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje studentów na wyjazd w ramach zaplanowanego i zatwierdzonego w Kontrakcie Uczelnianym limitu miejsc i okresu pobytu za granicą. Studenci o wynikach rekrutacji zostają poinformowani drogą e-mailową najpóźniej do jednego tygodnia od terminu posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

6. Wynikiem procesu rekrutacji jest sporządzony protokół z prac Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej obejmujący:
a. listę studentów zakwalifikowanych na wyjazdy,
b. listę studentów rezerwowych mających szansę na wyjazdy w wymienionych w protokole okolicznościach,
c. listę studentów niezakwalifikowanych na wyjazdy z uzasadnieniem,
d. zasady rekrutacji, proces oceny i selekcji kandydatów.

7. Studentom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od dnia opublikowania listy osób zakwalifikowanych na stypendium.

Każdy stypendysta zobowiązany jest:

Sprawdzić na stronie uczelni partnerskiej (przyjmującej) ostateczny termin rejestracji on-line oraz przesłania dokumentów aplikacyjnych (deadline).

Wypełniony komputerowo formularz aplikacyjny przygotowany w formie elektronicznej (z wklejonym zdjęciem oraz podpisem) należy przesłać na adres: lub
Spotkanie informacyjne odbywa w kwietniu dla stypendystów semestru jesiennego oraz w październiku dla stypendystów semestru wiosennego.

Ustalić z koordynatorem wydziałowym swój indywidualny program studiów/praktyki w uczelni partnerskiej.
Student przygotowuje w porozumieniu z koordynatorem wydziałowym Learning Agreement w systemie online korzystając z:
On-line Learning Agreement – OLA (należy założyć swoje konto w Google)
Erasmus+ App – mobilnej aplikacji z Google Play lub AppStore

wersja papierowa:

 

 

Wykupić ubezpieczenie NNW (karta Euro26) oraz posiadać kartę EKUZ (formularz NFZ). Oba dokumenty wymagane są do podpisania umowy finansowej na wyjazd studenta do uczelni partnerskiej. Student ma obowiązek dostarczyć kopię obydwu kart w momencie podpisania umowy finansowej (dodatkowo – kserokopia polisy Euro26).

Uzyskać w Dziale Obsługi Studenta zaświadczenie o zaliczeniu programu z dotychczas realizowanych semestrów (formularz zaświadczenia znajduje się w dokumentach do pobrania).

Podpisać umowę finansową przed wyjazdem na stypendium w biurze Programu w obecności uczelnianego koordynatora programu (na 7 dni przed wyjazdem).

Wypełnić druk „Oświadczenie Studenta”, które dotyczy danych konta bankowego, na które będzie przelewane stypendium (stypendium wypłacane jest w dwóch ratach w walucie euro tylko w formie przelewu).

Po przyjeździe do uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej na praktykę, podjąć starania o przyznanie pozwolenia na pobyt tymczasowy, zgodnie z informacjami uzyskanymi na spotkaniu informacyjnym.

Procedura przedłużenia pobytu na studia:
1. Wniosek o przedłużenie okresu pobytu powinien być zgłoszony do Uczelni macierzystej przynajmniej
na miesiąc przed końcem okresu mobilności. Jeżeli uczelnia wysyłająca wyrazi zgodę na przedłużenie
okresu mobilności, pierwotna umowa musi być aneksowana.
2. O przedłużenie stypendium można ubiegać się jedynie w ciągu tego samego roku akademickiego.
3. Student ma prawo przedłużyć pobyt na studiach pod warunkiem uzyskania zaliczenia z pierwszego semestru.
4. Zgodę na przedłużenie wraz z nowym Learning Agreement na semestr drugi należy przesłać do SWZ najpóźniej do 15 grudnia br.
5. Brak rozliczenia pierwszego semestru (patrz umowa finansowa) lub uzyskanie oceny niedostatecznej z przedmiotu realizowanego w uczelni partnerskiej spowoduje cofnięcie zgody o przedłużenie wyjazdu stypendialnego na kolejny semestr.
6. Formularz przedłużenia wyjazdu stypendialnego (dokumenty do pobrania).
7. Aneks do umowy należy osobiście podpisać w SWZ przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Formularze aplikacyjne:
Dokumenty do pobrania

1. Akceptacja. Podstawą wyjazdu na stypendium zagraniczne jest otrzymanie przez studenta od uczelni partnerskiej potwierdzenia/akceptacji (w formie e-maila, listu akceptacyjnego lub potwierdzonego OLA). W tym celu każdy stypendysta ma obowiązek bezpośredniego kontaktu z uczelnią, do której wyjeżdża, aby taką informację otrzymać i przekierować/dostarczyć do SWZ.

W sprawie szczegółów dot. okresu pobytu, zakwaterowania, terminu rozpoczęcia semestru itp. student sam kontaktuje się z uczelnią partnerską.

2. Umowa finansowa. Przed terminem wyjazdem (najlepiej na 7 dni) student podpisuje w SWZ umowę finansową, która bardzo precyzyjnie określa obowiązki i prawa obu stron. Wzór umowy finansowej zamieszczony jest na stronie SWZ do zapoznania się jeszcze przed podpisaniem jej w SWZ. Nie ma możliwości podpisania umowy przez osoby trzecie.

3. Dokumenty wymagane do podpisania umowy finansowej.
– skan karty EKUZ
– skan karty Euro 26 Sport lub Sport Extra (wymagane ksero certyfikatu ubezpieczenia)
– skan polisy ubezpieczeniowej dla studentów fizjoterapii, którzy na wyjeździe będą realizować praktyki kliniczne
Studenci wyjeżdżający na praktykę mają obowiązek wykupić ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanej praktyki (jako pierwszej pracy) – patrz zakładka ubezpieczenia
– wynik testu językowego w systemie OLS. Minimalny wymagany poziom kompetencji językowych to B1.
– licencja na test językowy jest przyznawana po umówieniu się na podpisanie umowy.
– uczestnik jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych (dotyczy uczestników mających polskie obywatelstwo – patrz umowa finansowa).
Szczegóły dot. ubezpieczenia są dokładnie wyjaśnione w zakładce „ubezpieczenia”.

Zaświadczenie DOS – dotyczy braku zaległości z semestru poprzedzającego wyjazd na stypendium zagraniczne. W przypadku zaległości student ma obowiązek dostarczyć „Zgodę na wyjazd pomimo zaległości” z akceptacją odpowiedniego dziekana/prodziekana.

4. Stypendium. Zgodnie z warunkami umowy finansowej stypendium przelewane jest na konto studenta w 3 ratach (70% kwoty grantu w ciągu 3 dni po przyjeździe do uczelni partnerskiej, po dostarczeniu scanu Registration Letter, 20% po 30 dniach od przesłania LA during, 10% po zakończeniu i poprawnym rozliczeniu wyjazdu stypendialnego).

Stypendium Erasmus+ przelewane jest w walucie EURO. Poleca się aby student wskazał w oświadczeniu rachunek w tej walucie (aby uniknąć przewalutowań).

5. Zaświadczenie do karty EKUZ. Zaświadczenie do karty EKUZ przygotowywane jest w SWZ i przesyłane drogą mailową do wszystkich studentów.

6. Przedłużenie pobytu – formularz Request for extension potwierdzony przez uczelnię przyjmującą oraz nowy OLA należy przesłać do SWZ w terminie deadline na dany semestr (15 listopada).

Zgodnie z Artykułem 6 umowy finansowej każdy Uczestnik wymiany stypendialnej oświadcza, że został poinformowany o zasadach związanych z ubezpieczeniem. Obowiązkowe ubezpieczenie to KL, OC, NNW.
Za zapewnienie ubezpieczenia obowiązkowego jest odpowiedzialny Uczestnik wymiany stypendialnej.

1. Ubezpieczenie zdrowotne
Uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie kosztów leczenia oraz zna zakres tego ubezpieczenia np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w przypadku wyjazdu do kraju UE i/lub prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju nie będącego członkiem UE. Zaleca się wykupienie przez Uczestnika dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych (dotyczy również zdarzeń związanych z COVID-19, ratownictwa medycznego i transportu zwłok do kraju). Kopię karty lub/i polisy należy dostarczyć w dniu podpisywania umowy.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (dotyczy szkód spowodowanych przez Uczestnika w czasie odbywania studiów/praktyki).
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez Uczestnika podczas pobytu na studiach/praktyce (w czasie i poza godzinami). Za zapewnienie ubezpieczenia obowiązkowego OC jest odpowiedzialny Uczestnik. Kopie polisy należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisywania umowy.
Studenci wyjeżdżający na praktykę mają obowiązek wykupić dodatkowo ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanej praktyki (jako pierwszej pracy). Karta Euro 26 dotyczy OC tylko w życiu prywatnym.

3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie obejmuje koszty szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu studiów Uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia w razie wypadku w miejscu studiów zgodnie z podpisanym Learning Agreement. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków musi obejmować koszty szkód jakich może doznać Uczestnik wskutek wypadku w instytucji przyjmującej. Kopię polisy należy dostarczyć w dniu podpisywania umowy.

Zgodnie z powyższymi zapisami należy wykupić następujące ubezpieczenia w zależności od rodzaju wyjazdu stypendialnego:

Wyjazd na studia
Karta Euro26 Sport lub Sport Extra (obejmuje NNW i OC w życiu prywatnym) lub inne równorzędne.
Uwaga: studenci kierunku Fizjoterapia realizujący praktyki kliniczne obowiązkowo muszą wykupić OC, tak jak przy wyjeździe na praktykę.

Wyjazd na praktykę
Karta Euro 26 Sport lub Sport Extra (obejmuje NNW i OC w życiu prywatnym) lub inne równorzędne.
Uwaga: studenci wszystkich kierunków wyjeżdżający na praktykę zobowiązani są do wykupienia OC na praktykę.

Online Linguistic Support (OLS) – wsparcie językowe online
Testy biegłości językowej i kursy językowe

EU Academy OLS

https://academy.europa.eu

Wszyscy uczestnicy programu wyjeżdżający na zagraniczne studia/praktykę w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed wyjazdem w ramach Online Linguistic Support (OLS). Wymóg ten dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym(praktyki) jest: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki lub włoski.

OLS dla wyjeżdżającego studenta oznacza:
– wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej w terminie określonym przez uczelnię po otrzymaniu informacji z OLS;
– udział w kursie językowym on-line w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej lub języku kraju pobytu; dostęp do kursu językowego będzie możliwy przez taki czas jaki został podany przez uczelnię w OLS jako czas trwania stypendium licząc od pierwszego logowania, np. pobyt 6 miesięczny: pierwsze logowanie się studenta 10.10.N, dostęp do kursu do 10.04.N+1;

Test biegłości językowej:
– jest obowiązkowy do wypełnienia przed mobilnością;
– minimalny poziom językowy wymagany do wyjazdu: B1
– student otrzyma mail z wynikami testu biegłości językowej;

Funkcje systemu OLS dotyczące kursów językowych on-line:
– language courses: z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
– tutoring: klasa wirtualna, zajęcia z nauczycielami odbywają się co drugi tydzień i trwają 0,5 h w godzinach od 9:00 do 16:00, na zajęcia słuchacze się zapisują;
– forum: nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników;
– news;
– level test: test na zakończenie kursu on-line.

Źródło: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

 

Uchwały i Zarządzenia:

 

Rozliczenie wyjazdu:

Rozliczenie wyjazdu — studia

Zgodnie z podpisywaną na wyjazd stypendialny umową finansową każdy student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest:

1. Przesłać do Sekcji Współpracy z Zagranicą (SWZ) w ciągu 3 dni od daty przyjazdu do uczelni partnerskiej skan formularza „Registration Letter” potwierdzony przez uczelnie przyjmującą (pkt 4.1. umowy)

2. Dostarczyć do SWZ w terminie do 30 dni od oficjalnej daty zakończenia studiów oryginały/kopie następujących dokumentów:
a) Certyfikat, potwierdzający rzeczywisty okres pobytu w uczelni partnerskiej,
b) Learning Agreement for Study (wszystkie części : before, during and after mobility), potwierdzający, że zaplanowany program studiów został zrealizowany w czasie określonym w pkt. 2.2 umowy finansowej,
c) informację o realizowanych przedmiotach, zdanych egzaminach i uzyskanych ocenach („Wykaz zaliczeń” – TOR – Transcript of Records).
Wszystkie dokumenty rozliczeniowe muszą być potwierdzone przez uczelnię partnerską (podpis koordynatora oraz pieczęć uczelni partnerskiej).
d) wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa+ według wzoru i w formie wymaganej przez Uczelnię oraz końcowy test językowy. Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu.

Rozliczenie wyjazdu — praktyka

Zgodnie z podpisywaną na wyjazd stypendialny umową finansową każdy student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest:

1.Przesłać do SWZ w ciągu 3 dni od daty przyjazdu do instytucji przyjmującej scan formularza „Registration Letter” potwierdzony przez instytucję przyjmującą (pkt 4.1. umowy).

2.Dostarczyć do uczelni macierzystej (SWZ) w terminie do 30 dni od oficjalnego terminu ukończenia praktyki, oryginały/kopie następujących dokumentów:
a) zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji przyjmującej, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki – Traineeship Certificate – After the mobility,
b) zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej – Student Placement Evaluation Form,
c) sprawozdanie z praktyki
d) dzienniczek praktyk.

3. Wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa+ według wzoru i w formie wymaganej przez Uczelnię oraz końcowy test językowy . Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu.

Strona turecka wprowadziła nowe zasady dotyczące ubezpieczeń medycznych dla uczestników programu Erasmus+. Dotychczas w praktyce wymuszano na naszych stypendystach zakup miejscowych, drogich (ok. 300 euro) ubezpieczeń medycznych. Według nowych zasad (wprowadzonych m. in. dzięki działaniom tureckiej Narodowej Agencji), zagraniczne polisy mają być akceptowane, pod warunkiem, że ich zgodność z wymaganymi prawem miejscowym kwotami minimalnymi zostanie potwierdzona przez uniwersytet przyjmujący. Mamy nadzieję, że położy to kres dotychczasowym kosztownym praktykom, ale ostateczną ocenę będziemy mogli przedstawić dopiero po kilku miesiącach funkcjonowania nowych reguł. Informacja o tej zmianie została opublikowana na stronie internetowej

Potwierdzone informacje o zasadach legalizacji pobytu uczestników oraz inne informacje związane z funkcjonowaniem w Turcji programu Erasmus+ znajdują się na podstronie:
http://ankara.msz.gov.pl

Studenci muszą zalegalizować swój pobyt w Turcji bezzwłocznie po przyjeździe. Niedotrzymanie obowiązującego terminu grozi sankcjami karnymi.

Zwracamy uwagę, że pomoc uczelni tureckiej w poświadczaniu dokumentów dotyczy studentów wyjeżdżających na studia. Studenci wyjeżdżający na praktykę będą zobowiązani do przedstawienia tłumaczenia polisy ubezpieczeniowej na język turecki, poświadczonego notarialnie w Turcji.

W załączeniu przesyłamy informacje z tureckiej Narodowej Agencji o legalizacji pobytu w Turcji.
10 Things to Do for Erasmus+ Exchange Students in Turkey

Program Erasmus+ to nie tylko wyjazdy na studia. W ramach tego programu można wyjechać również na praktyki umożliwiające zdobycie pierwszych zawodowych doświadczeń za granicą.
Na praktykę można wyjechać do przedsiębiorstwa zagranicznego lub innej organizacji, a także do uczelni wyższej posiadającej Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).
Praktyk nie można odbywać w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą, w instytucjach Unii Europejskiej oraz w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

W ramach programu Erasmus+ mogą wyjeżdżać studenci i absolwenci. Absolwent aby wyjechać na praktykę musi dopełnić formalności na wyjazd przed formalnym zakończeniem studiów (obrona dyplomowa/magisterska). Praktyka musi się rozpocząć w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów (obrony).
Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące.
Rekrutacja kandydatów na praktyki ma charakter ciągły i trwa do momentu wyczerpania środków.
Miejsca praktyki można szukać samodzielnie lub skorzystać z propozycji otrzymanej w Sekcji Współpracy z Zagranicą.

Portale internetowe pomocne przy wyszukiwaniu potencjalnych miejsc odbywania praktyk:
a) http://www.praxisnetwork.eu/ – może służyć jako wsparcie w poszukiwaniu przez studentów miejsc odbywania praktyk zagranicznych w Portugalii.

b) „JOE+” – the Job Offer Exchange platform;
Jest to inicjatywa sieci LEO-NET, znanej uczelniom, które były beneficjentami zakończonego już programu Leonardo da Vinci, a który jest kontynuowany jako program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Więcej informacji – bezpośrednio na stronie JOE+ https://leonet.joeplus.org/en/

c) http://erasmusintern.org/ – portal umożliwia także poszukiwanie przez studenta praktyki dostosowanej do jego oczekiwań.

Praktyka może być obowiązkowa i będzie ona stanowiła integralną część programu studiów lub mieć charakter nieobowiązkowy i stwarzać możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności.

Zachęcamy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ do pobierania aplikacji Erasmus+ App.
Założeniem nowej Karty Erasmusa jest tzw. Erasmus Without Paper. Projekt dotyczy ograniczenia ilości wykorzystywanego papieru oraz ułatwienia przepływu informacji i dokumentów pomiędzy uczelniami i studentami Erasmusa.
Aplikacja Erasmus+ App jest jednym z podstawowych rezultatów Inicjatywy Europejskiej Karty Studenta Erasmusa, której celem jest ułatwienie studentom wszelkich procedur związanych z wyjazdem na Erasmusa.
Dzięki Erasmus+ App możemy:
– uzyskać dostęp do informacji dotyczących uczelni przyjmującej i miejsca wyjazdu
– podpisać porozumienie o programie zajęć w wersji elektronicznej (Online Learning Agreement –
OLA)
– uzyskać dostęp do systemu wsparcia językowego (On-line Linguistic Support – OLS)
– uzyskać informacje o lokalnych wydarzeniach i działaniach

Erasmus+ App jest już dostępna do pobrania na telefon komórkowy z Google Play i Apple App Store lub online:  https://erasmusapp.eu/

get it on google play get it on apple store