Postanowienia Deklaracji Bolońskiej oraz stosowne zapisy w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) nakładają na wyższe uczelnie obowiązek zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz obowiązek wprowadzenia mechanizmów monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia, które byłyby zgodne z obowiązującymi w tym zakresie standardami europejskimi. Realizując powyższe założenia, wprowadza się Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK), którego zadaniem jest zintegrowanie obowiązujących w Uczelni procedur kontroli i doskonalenia jakości kształcenia.

Podstawowymi celami Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są:

1. Stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i formach edukacji.

2. Zapewnienie właściwych warunków realizacji procesu kształcenia wraz z ciągłym ich doskonaleniem.

3. Opracowywanie i doskonalenie procedur oceny metod i warunków kształcenia.

4. Zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju kadry dydaktycznej.

5. Powiązanie obszarów kształcenia z lokalnymi, regionalnymi oraz krajowymi potrzebami społecznymi i gospodarczymi, a także misją i strategią Uczelni.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje:

1. Zasady monitorowania wywiązywania się z obowiązków dydaktycznych kadry akademickiej.

2. Zasady oceny procesu kształcenia w zakresie osiąganych przez studentów efektów uczenia się i procesu dyplomowania (ocenia się wyniki zaliczeń i egzaminów, realizację praktyk zawodowych, jakość prac dyplomowych, oceny promotorów i recenzentów, wyniki egzaminów dyplomowych).

3. Zasady monitorowania jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych (ocenia się karty przedmiotów, zgodność merytoryczną treści poszczególnych przedmiotów z programem nauczania, kompetencje i dobór kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia, postawę i komunikatywność prowadzącego).

4. Zasady oceny jakości oferty dydaktycznej (ocenia się programy studiów, wymagania związane z pracami dyplomowymi).

5. Zasady oceny warunków prowadzenia procesu kształcenia (ocenia się infrastrukturę dydaktyczną, liczebność grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć, pomoce dydaktyczne, wyposażenie bibliotek oraz wielkość i dostęp do zbiorów, obsługę studentów przez dziekanaty oraz infrastrukturę wykorzystywaną w kształceniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

6. Zasady monitorowania karier zawodowych absolwentów i oczekiwań pracodawców względem absolwentów.

7. Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych przez studenta poza systemem studiów.

8. Zasady podnoszenia jakości i oceny procesu umiędzynarodowienia.

9. Zasady tworzenia, modyfikowania oraz wycofywania programu lub kierunku studiów.

10. Zasady monitorowania, przeglądu i doskonalenia programów studiów.

11. Zasady współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

12. Zasady upublicznienia informacji o organizacji procesu kształcenia w Uczelni.

Monitorowanie i ocena jakości kształcenia w Uczelni odbywa się w obszarach opisanych poniższymi procedurami. Narzędziami wykonawczymi procedur są właściwe formularze.

1. Procedura oceny kadry dydaktycznej (Załącznik nr 2).

2. Procedura weryfikacji i analizy osiągania przez studentów założonych efektów uczenia się wraz z zasadami archiwizacji prac dokumentujących osiągnięte efekty (Załącznik nr 3).

3. Procedura oceny warunków i jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 4).

4. Procedura procesu dyplomowania (Załącznik nr 5).

5. Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów i oczekiwań pracodawców względem absolwentów (Załącznik nr 6).

6. Procedura potwierdzania efektów uczenia się zdobytych przez studenta poza systemem studiów (Załącznik nr 7).

7. Procedura podnoszenia jakości i oceny procesu umiędzynarodowienia (Załącznik nr 8).

8. Procedura tworzenia oraz likwidacji kierunku studiów lub specjalności w ramach kierunku studiów (Załącznik nr 9).

9. Procedura monitorowania, przeglądu i doskonalenia programów studiów (Załącznik nr 10).

10. Procedura upublicznienia informacji o organizacji procesu kształcenia w Uczelni (Załącznik nr 11).

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonuje na dwóch poziomach:

1. Uczelni – reprezentowany przez powołaną przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Senacką Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia.

2. Wydziałów – reprezentowany przez powoływane przez dziekanów odpowiednich wydziałów Komisje Wydziałowe ds. Oceny Jakości Kształcenia.

Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu powołuje Senacką Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia, na okres trwania kadencji, w składzie:

1. Przewodniczący Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.

2. Dwóch przedstawicieli z grona nauczycieli akademickich każdego z wydziałów Uczelni.

3. Przedstawiciel studentów i/lub przedstawiciel doktorantów.

4. Sekretarz.

Dziekan odpowiedniego wydziału powołuje Wydziałową Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia, na okres trwania kadencji, w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.

2. Po jednym przedstawicielu z grona nauczycieli akademickich dla każdego z kierunków studiów.

3. Przedstawiciel studentów i/lub przedstawiciel doktorantów.

4. Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego.

5. Sekretarz.

Za działalność Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na poszczególnych poziomach odpowiedzialni są odpowiednio: prorektor ds. studiów (poziom Uczelni) oraz dziekani (poziom wydziałów).

Senacka Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia ma następujące zadania:

1. Tworzenie i bieżąca aktualizacja Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w konsultacji z Wydziałowymi Komisjami ds. Oceny Jakości Kształcenia.

2. Przygotowywanie i stałe doskonalenie procedur dotyczących działalności dydaktycznej Uczelni w celu poprawy jakości kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

3. Wspieranie działalności Wydziałowych Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.

4. Analizowanie jakości kształcenia w Uczelni na podstawie oceny raportów Wydziałowych Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.

5. Monitorowanie warunków kształcenia studentów w obiektach uczelnianych.

6. Przygotowanie corocznego sprawozdania dla Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu z funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w poprzednim roku akademickim i przedstawianie rektorowi propozycji działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia w Uczelni.

Wydziałowe Komisje ds. Oceny Jakości Kształcenia mają następujące zadania:

1. Analizowanie realizowanych programów studiów w aspekcie ich zgodności ze strategią rozwoju Uczelni, Polską Ramą Kwalifikacji, standardami kształcenia oraz oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

2. Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej procesu oceny jakości kształcenia na Uczelni, które zostały zawarte w dokumentach przygotowanych przez Radę Programową, zarządzeniach dziekanów wydziałów studiów, zarządzeniach rektora i uchwałach Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, w sytuacji wystąpienia nieprawidłowości analizowanie sposobów weryfikacji osiąganych przez studentów założonych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. Analizowanie wyników ankiet uzyskanych od nauczycieli akademickich, studentów i absolwentów, oceniających jakość prowadzenia zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych, w tym organizacji i warunków kształcenia studentów na wydziałach, rozkładu zajęć dydaktycznych oraz jakości infrastruktury dydaktycznej (sale dydaktyczne, ich wyposażenie, wyposażenie bibliotek, itp.). Wyciąganie na ich podstawie wniosków mających na celu poprawę jakości kształcenia.

4. Weryfikację zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów, ocenę jakości tych prac oraz ocenę wyników egzaminów magisterskich.

5. Do dnia 15 listopada każdego roku przygotowanie dla Senackiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia corocznego sprawozdania z funkcjonowania WSJK w poprzednim roku akademickim na temat jakości kształcenia na wydziale.

6. Przedstawianie władzom wydziałów, Senackiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia i kierunkowym komisjom propozycji działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia w zakresie realizacji obowiązujących na wydziale programów studiów oraz monitorowanie ich wdrażania.

Udział studentów, pracowników administracji, uczelnianych komisji i władz Uczelni w procesie zapewniania jakości kształcenia oraz zintegrowanie obowiązujących w Uczelni procedur kontroli i doskonalenia jakości kształcenia zostało określone w diagramach przepływu procesów WSZJK (ZBIÓR nr 2).

Każdy projekt wniesiony przez interesariuszy wewnętrznych lub zewnętrznych zmierzający do poprawy jakości kształcenia, powinien być skierowany, wraz z uzasadnieniem, do dziekana Wydziału, który poddaje go dalszemu procedowaniu, w uzasadnionych przypadkach kierując do przewodniczącego Rady Programowej.

Wprowadzenie lub odrzucenie projektu wymaga pisemnego uzasadnienia przez przewodniczącego Rady Programowej lub dziekana.

W przypadku odrzucenia projektu przez dziekana, pomysłodawcy przysługuje prawo do odwołania się od decyzji i ponownego rozpatrzenia sprawy przez Radę Programową.