Postanowienia Deklaracji Bolońskiej oraz stosowne zapisy w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) nakładają na wyższe uczelnie obowiązek zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz obowiązek wprowadzenia mechanizmów monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie standardami europejskimi. Realizując powyższe wprowadza się w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK), którego zadaniem jest zintegrowanie obowiązujących w Uczelni procedur kontroli i doskonalenia jakości kształcenia.

Podstawowymi celami Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są:

1. Stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i formach edukacji.
2. Zapewnienie właściwych warunków realizacji procesu kształcenia wraz z ciągłym ich doskonaleniem.
3. Opracowywanie i doskonalenie procedur oceny metod i warunków kształcenia.
4. Zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju kadry dydaktycznej.
5. Powiązanie obszarów kształcenia z lokalnymi, regionalnymi oraz krajowymi potrzebami społecznymi i gospodarczymi, a także misją i strategią Uczelni.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia reguluje:

1. Zasady monitorowania wywiązywania się z obowiązków dydaktycznych kadry akademickiej.
2. Zasady oceny procesu kształcenia w zakresie osiąganych przez studentów efektów uczenia się i procesu dyplomowania (ocenia się wyniki zaliczeń i egzaminów, realizację praktyk zawodowych, jakość prac dyplomowych, oceny promotorów i recenzentów, wyniki egzaminów dyplomowych).
3. Zasady monitorowania jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych (ocenia się karty przedmiotów, zgodność merytoryczną treści poszczególnych przedmiotów z programem nauczania, kompetencje i dobór kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia, postawę i komunikatywność prowadzącego).
4. Zasady oceny jakości oferty dydaktycznej (ocenia się programy studiów, wymagania związane z pracami dyplomowymi).
5. Zasady oceny warunków prowadzenia procesu kształcenia (ocenia się infrastrukturę dydaktyczną, liczebność grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć, pomoce dydaktyczne, wyposażenie bibliotek oraz wielkość i dostęp do zbiorów, obsługę studentów przez dziekanaty oraz infrastrukturę wykorzystywaną w kształceniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).
6. Zasady tworzenia, modyfikowania oraz wycofywania programu lub kierunku studiów.

Monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni odbywa się w obszarach opisanych poniższymi procedurami. Narzędziami wykonawczymi procedur są adekwatne formularze.

1. Procedura oceny kadry dydaktycznej (Załącznik nr 2).
2. Procedura monitorowania (weryfikacji i analizy) zakładanych efektów uczenia się wraz z zasadami archiwizacji prac dokumentujących osiągnięte efekty (Załącznik nr 3).
3. Procedura oceny jakości i warunków prowadzenia procesu kształcenia przez studentów i nauczycieli akademickich (Załącznik nr 4).
4. Procedura dyplomowania i oceny jakości prac dyplomowych (Załącznik nr 5).
5. Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów i oczekiwań pracodawców względem absolwentów (Załącznik nr 6).
6. Procedura potwierdzania efektów uczenia się zdobytych przez studenta poza systemem studiów (Załącznik nr 7).
7. Procedura podnoszenia jakości i oceny procesu umiędzynarodowienia (Załącznik nr 8).
8. Procedura tworzenia, modyfikowania oraz wycofywania programu lub kierunku studiów (Załącznik nr 9).

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonuje na dwóch poziomach:

1. Uczelni – reprezentowany przez powołaną przez Senat Senacką Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia.
2. Wydziałów – reprezentowany przez powoływane przez dziekanów Komisje Wydziałowe ds. Oceny Jakości Kształcenia.

Senat powołuje Senacką Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia, na okres trwania kadencji władz Uczelni. W skład Senackiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia wchodzą:

1. przewodniczący Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia,
2. po dwóch przedstawicieli z grona nauczycieli akademickich każdego z wydziałów Uczelni, z wyłonionym spośród nich zastępcą przewodniczącego
3. przedstawiciel studentów,
4. przedstawiciel doktorantów.

Dziekan Wydziału Uczelni powołuje Wydziałową Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia, na okres trwania kadencji. W skład Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia wchodzą:

1. przewodniczący Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia,
2. czterech nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale, z wyłonionym spośród nich zastępcą przewodniczącego,
3. przedstawiciel doktorantów,
4. przedstawiciel studentów.

Za działalność Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na poszczególnych poziomach odpowiedzialni są odpowiednio: prorektor ds. studiów (poziom Uczelni) oraz dziekani (poziom wydziałów).

Senacka Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia ma następujące zadania:
1. Przygotowywanie i stałe doskonalenie procedur dotyczących działalności dydaktycznej Uczelni i poprawy jakości kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.
2. Ocenę zgodności kierunku i profilu studiów z misją i strategią Uczelni.
3. Wspieranie i monitorowanie działalności Wydziałowych Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.
4. Analizę jakości kształcenia w Uczelni na podstawie oceny raportów Wydziałowych Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.
5. Ocenę funkcjonowania informatycznych systemów wspierania procesu dydaktycznego.
6. Nadzór nad zapewnieniem odpowiednich warunków efektywnego kształcenia studentów w obiektach uczelnianych.
7. Przedstawianie rektorowi projektów działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia w Uczelni.
8. Przygotowanie corocznego sprawozdania dla senatu Uczelni z funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w poprzednim roku akademickim.
9. Tworzenie i bieżącą aktualizację Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Komisje Wydziałowe ds. Oceny Jakości Kształcenia mają następujące zadania:

1. Ocenę poprawności powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych zgodnie z ich kwalifikacjami naukowymi (specjalność naukowa, dorobek naukowy), dydaktycznymi i praktycznymi (doświadczenie zawodowe).
2. Analizę realizowanych programów studiów w aspekcie ich zgodności ze strategią rozwoju Uczelni, Polską Ramą Kwalifikacji, standardami kształcenia oraz oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.
3. Sprawdzanie dokumentacji procesu kształcenia i analiza sposobów weryfikacji osiąganych przez studentów założonych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
4. Analizę wyników ankiet studenckich na wszystkich poziomach kształcenia, dotyczących oceny jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyciąganie na ich podstawie wniosków mających na celu poprawę jakości kształcenia.
5. Ocenę organizacji i warunków kształcenia studentów na wydziałach, w tym rozkładu zajęć dydaktycznych oraz jakości infrastruktury dydaktycznej (sale dydaktyczne, ich wyposażenie, wyposażenie bibliotek, itp.).
6. Przedstawianie Senackiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia i władzom wydziałów propozycji działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia na wydziałach oraz monitorowanie ich wdrażania.
7. Zasięganie opinii absolwentów na temat przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w danym programie studiów.
8. Zasięganie opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej, istniejących programów studiów oraz zasadności i poprawności przygotowania nowych programów kształcenia.
9. Przygotowanie corocznej informacji o funkcjonowaniu WSJK oraz raportu z działalności Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia i przedłożenie ich Senackiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.
10. Tworzenie i bieżąca aktualizacja Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 2 – Procedura oceny kadry dydaktycznej: [pdf, 0.42 MB] Formularz 2.1 – Arkusz dorobku naukowego i dydaktycznego dla celów oceny okresowej pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych [pdf, 0.89 MB] Formularz 2.2 – Arkusz dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i naukowego dla celów oceny okresowej pracowników dydaktycznych AWF w Poznaniu [pdf, 0.77 MB] Formularz 2.3 – Ankieta dotycząca opinii studentów i doktorantów na temat wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego [pdf, 1.01 MB] Formularz 2.4 – Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych [pdf, 0.71 MB] Załącznik nr 3 – Procedura monitorowania zakładanych efektów uczenia się wraz z zasadami archiwizacji prac dokumentujących osiągnięte efekty: [pdf, 0.42 MB] Formularz 3.1 – Protokół egzaminacyjny i zaliczeniowy [pdf, 0.5 MB] Formularz 3.2 – Program naprawczy [pdf, 0.64 MB] Załącznik nr 4 – Procedura oceny jakości i warunków prowadzenia procesu kształcenia przez studentów i nauczycieli akademickich: [pdf, 0.38 MB] Formularz 4.1 – Ankieta dotycząca opinii nauczycieli na temat warunków i jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych [pdf, 0.47 MB] Formularz 4.2 – Ankieta dotycząca opinii studentów i doktorantów na temat warunków studiowania i jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych [pdf, 0.49 MB] Formularz 4.3 – Ankieta dotycząca opinii studentów na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji studiów podyplomowych [pdf, 0.25 MB] Formularz 4.4 – Ankieta dotycząca opinii studentów na temat funkcjonowania Działu Obsługi Studenta [pdf, 0.42 MB] Załącznik nr 5 – Procedura dyplomowania i oceny jakości prac dyplomowych: [pdf, 0.4 MB] Formularz 5.1 – Podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej [pdf, 0.27 MB] Formularz 5.2 – Wykaz studentów przyjętych na proseminarium dyplomowe [pdf, 0.41 MB] Formularz 5.3 – Wykaz studentów przyjętych na seminarium magisterskie [pdf, 0.41 MB] Formularz 5.4 – Zalecenia edytorskie dotyczące przygotowania pracy dyplomowej [pdf, 0.39 MB] Formularz 5.5 – Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej [pdf, 0.36 MB] Formularz 5.6 – Oświadczenie dotyczące praw autorskich [pdf, 0.45 MB] Formularz 5.7 – Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej [pdf, 0.49 MB] Formularz 5.8 – Procedura dyplomowania [pdf, 0.19 MB] Formularz 5.9 – Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej [pdf, 0.3 MB] Formularz 5.10 – Arkusz oceny pracy dyplomowej [pdf, 0.9 MB] Formularz 5.11 – Wniosek o egzamin dyplomowy w formie zdalnej [pdf, 0.66 MB] Formularz 5.12 – Protokół egzaminacyjny [pdf, 0.5 MB] Formularz 5.13 – Ocena jakości pracy dyplomowej [pdf, 0.62 MB] Załącznik nr 6 – Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów i oczekiwań pracodawców względem absolwentów: [pdf, 0.56 MB] Formularz 6.1 – Elektroniczna ankieta monitorowania karier absolwentów [Filia Akademii w Gorzowie Wlkp.] [pdf, 0.34 MB] Formularz 6.1 – Elektroniczna ankieta monitorowania karier absolwentów [AWF w Poznaniu] [pdf, 0.35 MB] Formularz 6.2 – Elektroniczna ankieta dla pracodawców [pdf, 0.72 MB] Załącznik nr 7 – Procedura potwierdzania efektów uczenia się zdobytych przez studenta poza systemem studiów: [pdf, 0.22 MB] Formularz 7.1 – Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów [pdf, 0.42 MB] Formularz 7.2 – Lista certyfikatów językowych honorowanych w AWF w Poznaniu [pdf, 0.23 MB] Formularz 7.3 – Decyzja [pdf, 0.4 MB] Załącznik nr 8 – Procedura podnoszenia jakości i oceny procesu umiędzynarodowienia [pdf, 0.4 MB] Załącznik nr 9 – Procedura tworzenia, modyfikowania oraz wycofywania programu lub kierunku studiów [pdf, 0.47 MB]