Rekrutacja krok po kroku

I krok

Utwórz konto w systemie IRK

II krok

Wybierz kierunek studiów

III krok

Opłać zapis na wybrany kierunek

IV krok

Wprowadź wymagane wyniki

V krok

Weź udział w egzaminie wstępnym – dotyczy tylko kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej

VI krok

Prześlij oświadczenie o chęci podjęcia studiów na AWF Poznań

VII krok

Dostarcz komplet wymaganych dokumentów

VIII krok

Witaj na AWF Poznań!

Dowiedz się więcej

Rozwiń wszystko

Terminy zostaną opublikowane do końca marca 2024r.

 

 

 

Na studia pierwszego stopnia/jednolite magisterskie przyjmowani są kandydaci w liczbie odpowiadającej limitowi miejsc na poszczególnych kierunkach, według kolejności na liście rankingowej utworzonej z zastosowaniem wzoru:

W=JP+JON+M+2PDP+E+KU lub
W=JP+JON+M+1,2PD+E+KU

gdzie:
JP – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym;
JON – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
M – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym;
PD – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego innego niż pokrewny z kierunkiem studiów;
PDP – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego pokrewnego z kierunkiem studiów  lub wynik z preferowanego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obliczany według wzoru:

W = 0,3 x Wp + 0,7 x Wpr

gdzie:
W – wynik z egzaminu zawodowego,
Wp – wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego,
Wpr – wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego lub dla wszystkich, którzy zdali egzamin zawodowy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie

Wk=sumaKn/n

gdzie:
Wk – wynik końcowy z egzaminów zawodowych,
Kn – wynik z egzaminu zawodowego z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
n – liczba kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
E – liczba punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego, na kierunkach, których dotyczy (szczegóły poniżej)
KU – liczba punktów uzyskanych z kryterium uzupełniającego – w przypadku nie posiadania
kryterium uzupełniającego – 0 pkt. (szczegóły poniżej)

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi – 555

E

Egzamin artystyczny na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej – od 1 do 25 pkt. Egzamin obejmuje 1,5 minuty tańca solo bez muzyki przesłane na nagraniu. Film powinien być przesłany w formie linku do dysku google lub na youtube, na wskazany przez Punkt Rekrutacyjny adres e-mail.

KU

 • Kryterium Uzupełniające na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka i Rekreacja:
 • klasę Międzynarodową Mistrzowską lub Mistrzowską – uzyskuje maksymalną liczbę punktów
 • I klasa sportowa – 30 pkt,
 • II klasa sportowa – 15 pkt
 • aktualny nr licencji sportowej – 5 pkt.

Kryterium Uzupełniające na kierunkach Fizjoterapia oraz Dietetyka:

 • klasę Międzynarodową Mistrzowską– 15 pkt.,
 • klasę Mistrzowska – 10 pkt.
 • I klasę sportową – 5 pkt,

Kryterium Uzupełniające na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej:

 • klasę taneczną S lub A, a także za dyplom tancerza zawodowego – 30 pkt
 • klasę taneczną B oraz poświadczenie zdobytych pierwszych miejsc (solo lub w parze/duecie) na turniejach, konkursach tanecznych – 15 pkt.

Wykaz pokrewnych przedmiotów maturalnych:

Wychowanie Fizyczne, Sport, Dietetyka, Fizjoterapia

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

Turystyka i Rekreacja

 • historia,
 • historia sztuki,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia,
 • informatyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytni

Taniec w Kulturze Fizycznej – brak przedmiotów pokrewnych

Wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych uprawniających do przyjęcia na studia w AWF Poznań

Turystyka i Rekreacja

 • Technik agrobiznesu
 • Technik ekonomista
 • Technik hotelarstwa
 • Technik organizacji turystyki
 • Technik turystyki na obszarach wiejskich
 • Technik logistyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik informatyk
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych

Dietetyka

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik technologii żywności

Wychowanie Fizyczne, Sport, Taniec w Kulturze Fizycznej, Fizjoterapia – wyniki z egzaminu zawodowego nie są brane pod uwagę

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
Odpowiedź: Taniec w Kulturze Fizycznej, studia I stopnia – 150,00 zł
pozostałe kierunki – 85,00 zł


 

Na jaki numer konta wnosić opłatę rekrutacyjną?
Odpowiedź: Kandydaci otrzymują indywidualny nr konta


 

Jakie przedmioty maturalne trzeba wpisać do systemu?
Odpowiedź: Do systemu należy wpisać wszystkie wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym, czyli wszystkie wyniki uzyskane na poziomie podstawowym i wszystkie wyniki uzyskane na poziomie rozszerzonym.

 

Gdzie zrobić badania u lekarza medycyny pracy?
Odpowiedź: Badania bezpłatne w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 55 A lub odpłatnie w swojej miejscowości


 

Czy badania mogę zrobić u lekarza pierwszego kontaktu?
Odpowiedź: Nie. Badania należy zrobić u lekarza medycyny pracy


 

Na jakim kierunku wymagane są badania u lekarza medycyny pracy?
Odpowiedź: Na każdym kierunku studiów


 

Skąd pobrać skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy?
Odpowiedź: Druki skierowań na badania oraz wzór zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania z konta kandydata IRK


 

Czy prowadzone będą studia niestacjonarne?
Odpowiedź: Nie. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu realizuje studia tylko w formie stacjonarnej od poniedziałku do piątku


 

Czy są egzaminy wstępne?
Odpowiedź: Tak – egzamin artystyczny z tańca na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej w formie online (należy przesłać film – 1,5 minuty tańca solo bez muzyki)


 

Ile wynosi opłata za legitymację?
Odpowiedź: 22,00 zł


 

Na jaki numer konta wnosić opłatę za legitymacje?
Odpowiedź: Na otrzymany indywidualny nr konta (inny niż do opłaty rekrutacyjnej).


 

Kiedy należy uiścić opłatę za legitymację?
Odpowiedź: Kandydaci zakwalifikowani otrzymają informację na początku września w jakim terminie i na jaki nr konta należy wnieść opłatę za legitymację

Kontakt

Punkt Rekrutacyjny
Budynek Dydaktyczny
I piętro, pok. 118

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8:00-13:00

Informacje kontaktowe
Adres: ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Tel: (61) 835 50 80
rekrutacja@awf.poznan.pl