Informacje ogólne

Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat w wysokości oraz na zasadach zgodnych z odpowiednim Zarządzeniem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne czynności związane ze studiami pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitymi studiami magisterskimi w Akademii, wydanym na dany rok akademicki, jak również w sposób zgodny z obowiązującą Uchwałą nr 124/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, zmienioną Uchwałą nr 149/2019 Senatu Akademii z dnia 24 września 2019 r.

Student zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na nią/niego Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 661), Statut Uczelni oraz Regulamin Studiów, a także do przestrzegania aktów wewnętrznych Uczelni.

Rozwiń wszystko

Wnioski należy kierować odpowiednio do Jego Magnificencji Rektora AWF prof. AWF dra hab. Dariusza Wielińskiego lub Prorektora ds. Studiów prof. dra hab. Jacka Zielińskiego.

Wnioski należy składać przez system USOSweb wchodząc w zakładkę DLA STUDENTÓW / WNIOSKI. Należy zwrócić uwagę na wymogi formalne dokumentu.

 

 1. ROZŁOŻENIA NALEŻNOŚCI NA RATY, ODRACZANIE TERMINÓW PŁATNOŚCI

Wnioski należy kierować  do Prorektora ds. Studiów prof. dra hab. Jacka Zielińskiego.

Treść wniosku powinna zawierać:

 • tytuł zadłużenia,
 • ogólną kwotę zadłużenia
 • umotywowanie trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej przez opisanie okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej, (wyczerpujące, nie ogólnikowe) oraz dokumenty potwierdzające przyczyny trudności w spłacie zobowiązania (np. mail od pracodawcy o wstrzymaniu świadczenia pracy lub o rozwiązania umowy, oświadczenie o wysokości dochodu, które student osiąga, inne). Dokumenty powinny być załączone do wniosku.

Do wniosku należy załączyć wypełnione oświadczenie (patrz poniżej, sekcja „PLIKI DO POBRANIA”).

 

 1. UMARZANIE OPŁAT, ZWALNIANIE Z OPŁAT, ANULOWANIE OPŁAT W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH (NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW)

Wnioski należy kierować  do Prorektora ds. Studiów prof. dra hab. Jacka Zielińskiego.

Treść wniosku powinna zawierać:

 • tytuł zadłużenia,
 • ogólną kwotę zadłużenia
 • umotywowanie trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej potwierdzone kopiami dokumentów potwierdzających opisywaną sytuację (np. mail od pracodawcy o wstrzymaniu świadczenia pracy lub o rozwiązania umowy) a także oświadczenie o wysokości dochodu, które student osiąga. W przypadku pobierania aktualnie stypendium socjalnego na Uczelni potwierdzenie tego faktu wraz z informacją o jego wysokości. Dokumenty powinny być załączone do wniosku.

 

 1. UMARZANIE OPŁAT, ZWALNIANIE Z OPŁAT, ANULOWANIE OPŁAT, W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH (DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW)

Wnioski należy kierować  do Jego Magnificencji Rektora AWF prof. AWF dra hab. Dariusza Wielińskiego.

Treść wniosku powinna zawierać:

 • tytuł zadłużenia,
 • ogólną kwotę zadłużenia
 • umotywowanie trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej potwierdzone kopiami dokumentów potwierdzających opisywaną sytuację. Dokumenty powinny być załączone do wniosku.

 

 1. ZWROTY OPŁAT

Wnioski dotyczące zwrotów opłat należy kierować do Prorektora ds. Studiów prof. dra hab. Jacka Zielińskiego.

Treść wniosku powinna zawierać:

 • nazwę przedmiotu stanowiącego zwrot opłaty,
 • kwotę do zwrotu,
 • uzasadnienie prośby,
 • nr konta do zwrotu (jeżeli posiadaczem konta jest inna osoba należy wpisać imię i nazwisko tej osoby)

 

 1. PRZEKSIEGOWYWANIE OPŁAT

Wnioski należy kierować  do Prorektora ds. Studiów prof. dra hab. Jacka Zielińskiego.

Treść wniosku powinna zawierać:

 • tytuł wpłaty,
 • kwotę wpłaty,
 • prośbę o przeksięgowanie opłaty z umotywowaniem przyczyny przeksięgowania.

 

 1. ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI WNOSZONYCH OPŁAT ZA STUDIA

Wnioski należy kierować  do Prorektora ds. Studiów prof. dra hab. Jacka Zielińskiego.

Treść wniosku powinna zawierać:

 • dokładną informację jakie dane ma zawierać zaświadczenie tj. np. za jaki okres, jaka kwota.

 

 1. PLIKI DO POBRANIAFaktury są wystawiane na wniosek studenta/słuchacza

W przypadku konieczności otrzymania faktury vat prosimy wystąpić z wnioskiem w maksymalnym terminie do 7 dni od dokonania wpłaty. Podpisany wniosek należy złożyć w Dziale Nauczania pokój nr 107 lub zeskanowany, przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy kaczmarek.m@awf.poznan.pl w formie załącznika (PDF) lub przesłać drogą pocztową na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, z dopiskiem Dział Nauczania – Sprawy finansowe studenta.

PLIKI DO POBRANIA

Kontakt

Magdalena Kaczmarek

Dział Nauczania
Budynek Dydaktyczny, pok. 107
tel. 61 835 51 22

e-mail: kaczmarek.m@awf.poznan.pl

Dyżur dla studentów:

Poniedziałek: 9.00 – 14.00
Wtorek: 9.00 – 14.00
Środa: 9.00 – 14.00
Czwartek: 9.00 – 14.00
Piątek: 9.00 – 14.00

Poza wyżej określonymi godzinami, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.