Termin składania dokumentów: 30.11.2023 r.

Status: w trakcie

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Dietetyki w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Opis stanowiska i zadań:

 • Działalność badawczo-dydaktyczna w zakresie nauk o kulturze fizycznej.

Określenie wymagań stawianych kandydatom:

 1. Od osoby ubiegającej się o stanowisko adiunkta oczekuje się łącznie:
  • legitymowania się co najmniej stopniem naukowym doktora,
  • dorobku naukowego składającego się z przynajmniej z trzech publikacji (z autorstwem pierwszym lub ostatnim) w czasopismach z Impact Factor (pod uwagę będę brane również publikacje sprzed doktoratu),
  • przedstawienie dokument potwierdzającego udział w realizacji grantu badawczego lub dokumentu potwierdzającego udział w zagranicznym lub krajowym stażu naukowym.
 2. Udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie związanej z działalnością w Uczelni oraz predyspozycje dydaktyczne.
 3. Stałe zainteresowanie badawcze i gotowość dalszego rozwoju naukowego.
 4. Doświadczenie zawodowe i dydaktyczne m. in. w zakresie Dietetyki pediatrycznej, Poradnictwa dietetycznego, Dietoprofilaktyki i dietoterapii.
 5. Gotowość do podjęcia pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz AWF w Poznaniu.
 6. Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz obcego (preferowany język angielski).

Wykaz wymaganych dokumentów

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy dyplomów,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • ankieta dorobku naukowego w związku z ubieganiem się o zatrudnienie stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały nr 151/2019 Senatu Akademii z dnia 29.10.2019 r.,
 • oświadczenie stwierdzające, że AWF będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30.11.2023 r., Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej – Filia w Gorzowie Wlkp., Sekretariat Dziekana, ul. Estkowskiego 13, 66-400 Gorzów Wlkp., z dopiskiem „konkurs na stanowisko adiunkta”

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 31.12.2023 r.

Wymagane oświadczenia

Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • możliwość uzyskiwania nagród za efekty w pracy badawczej.