Termin składania dokumentów: 31.08.2022 r.

Status: rozstrzygnięty

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Nauk Biologicznych w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Opis stanowiska i zadań:

 • Działalność badawczo-dydaktyczna w zakresie nauk o kulturze fizycznej.

Określenie wymagań stawianych kandydatom:

 1. Tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 2. Od osoby ubiegającej się o stanowisko asystenta oczekuje się zamiennie:
  • opublikowania przynajmniej jednej oryginalnej publikacji autorskiej w czasopiśmie posiadającym wskaźnik Impact Factor,
  • przedłożenia dokumentu potwierdzającego uzyskanie grantu badawczego w trybie konkursowym,
  • przedłożenia dokumentu potwierdzającego przyjęcie na przynajmniej 3-miesięczny zagraniczny staż naukowy.
 3. Doświadczenie praktyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, preferowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie fizjologii i anatomii, gotowość do kształcenia studentów.
 4. Gotowości do podjęcia pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz AWF w Poznaniu.
 5. Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz obcego (preferowany język angielski).
 6. Ze względu na bezpośredni kontakt ze studentami i pracownikami uczelni, preferowani będą kandydaci z zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko Covid-19.

Wykaz wymaganych dokumentów

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu magisterskiego,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • ankieta dorobku naukowego w związku z ubieganiem się o zatrudnienie stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały nr 151/2019 Senatu Akademii z dnia 29.10.2019 r.,
 • oświadczenie stwierdzające, że AWF będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko Covid-19.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 31.08.2022 r., Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej – Filia w Gorzowie Wlkp., Sekretariat Dziekana, ul. Estkowskiego 13, 66-400 Gorzów Wlkp., z dopiskiem „konkurs na stanowisko asystenta”

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 30.09.2022 r

Wymagane oświadczenia

Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • możliwość uzyskiwania nagród za efekty w pracy badawczej.