Termin składania dokumentów: 23.07.2023 r.

Status: rozstrzygnięty

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko instruktora w Zakładzie Fizjoterapii w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Opis stanowiska i zadań:

 • Działalność dydaktyczna w zakresie fizjoterapii.

Określenie wymagań stawianych kandydatom:

 1. Tytuł zawodowy magistra fizjoterapii lub równorzędny.
 2. Osoba ubiegająca się o stanowisko instruktora powinna posiadać udokumentowane specjalistyczne uprawnienia w dyscyplinie związanej z działalnością w Uczelni.
 3. Kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych z poniższych zakresów:
  • medycyny fizykalnej,
  • biomechaniki,
  • fizjoterapii w geriatrii.
 4. Posiadane uprawnienia oraz predyspozycje dydaktyczne.
 5. Deklaracja zaangażowania w pracę organizacyjną oraz naukową na rzecz Uczelni.
 6. Mile widziany posiadany dorobek naukowy.
 7. Dyspozycyjność do pracy.
 8. Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz obcego (preferowany język angielski).

Wykaz wymaganych dokumentów

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu magisterskiego,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie stwierdzające, że AWF będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 23.07.2023 r., Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej – Filia w Gorzowie Wlkp., Sekretariat Dziekana, ul. Estkowskiego 13, 66-400 Gorzów Wlkp., z dopiskiem „konkurs na stanowisko instruktora”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 30.09.2023 r.

Wymagane oświadczenia

Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oferujemy

 • zatrudnienie na co najmniej jeden rok,
 • możliwość rozwoju naukowego.