Prof. AWF dr hab. inż. Krzysztof Durkalec-Michalski – kierownik Zakładu Dietetyki Sportowej AWF Poznań został wybrany Przewodniczącym Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych (PTNŻ) na kadencję 2024-2027.

Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych powstało w 1980 roku, a główną ideą jego utworzenia było zintegrowanie środowiska naukowego z obszaru nauk medycznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych i przyrodniczych, działających w zakresie dyscypliny żywienie człowieka.

Podstawowym zadaniem PTNŻ od początku działalności jest organizowanie i popieranie aktywności zmierzającej do rozwoju nauk żywieniowych w kraju oraz upowszechnianie i propagowanie osiągnięć naukowych z zakresu żywienia na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Zadania te realizowane są m.in. poprzez organizowanie konferencji, zebrań, sympozjów i kongresów naukowych; współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami zajmującymi się problematyką żywienia oraz społeczne doradztwo naukowe w dziedzinie żywienia człowieka.

Swoje cele PTNŻ realizuje dzięki Członkom zrzeszonym w pięciu oddziałach – Poznańskim, Warszawskim, Krakowskim, Gdańsko-Olsztyńskim i Białostockim. Zgodnie ze statutem PTNŻ, członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel Polski, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych i legitymujący się dorobkiem naukowym i popularyzatorskim z dziedziny żywienia człowieka lub podstaw żywienia zwierząt.

Prof. AWF dr hab. inż. K. Durkalec-Michalski jest aktywnie zaangażowany w działalność PTNŻ już od wielu lat, czego wyrazem jest m.in. członkostwo w Zarządzie Poznańskiego Oddziału PTNŻ (funkcja z wyboru) w dwóch ostatnich kadencjach i pełnienie funkcji skarbnika; udział w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji organizowanych przez PTNŻ; czy wygłaszanie wykładów eksperckich w ramach lokalnych spotkań naukowych Oddziału Poznańskiego PTNŻ, jak i w trakcie dorocznej konferencji dyskusyjnej PTNŻ pt. „Fakty i fikcje w żywieniu człowieka” . Warto wspomnieć, że wykładowca AWF w 2019 roku otrzymał, przyznawaną przez Zarząd Główny PTNŻ, Nagrodę im. Profesora Aleksandra Szczygła za indywidualne osiągnięcia naukowe, tj. za cykl publikacji.

Nowe Przewodniczącemu życzymy sukcesów i satysfakcji w realizacji dotychczasowych, jak i nowo wytyczanych celów i obszarów działalności Towarzystwa. Pracowników i doktorantów AWF Poznań prowadzących działalność naukową z zakresu szeroko rozumianych nauk żywieniowych zachęcamy do aktywnego członkostwa w Poznańskim Oddziale PTNŻ. Informacje o spotkaniach naukowych i innych wydarzeniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych przekazywane będą społeczności akademickiej za pośrednictwem sieci Intranet oraz strony internetowej Akademii.