Władze Uczelni pozyskały 4 mln zł na rozwój badawczo-dydaktyczny Akademii – zwycięstwo w konkursie w ramach programu ministerialnego Regionalnej Inicjatywy Doskonałości. Projekt uzyskał maksymalną liczbę punktów!

Dzięki temu zakupimy innowacyjną aparaturę badawczą, a także sfinansujemy projekty młodych pracowników nauki, zagraniczne staże naukowe, udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, publikacje, rozbudowę Trends in Sport Sciences, doposażenie Biblioteki Głównej.

Pozyskane pieniądze pomogą także podnieść kompetencje pracowników Akademii w zakresie prawa własności intelektualnej, komercjalizacji wyników B+R, zwiększania ochrony wyników B+R oraz efektywności współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Planowane jest także premiowanie aktywności w zakresie udziału w konkursach na projekty naukowe – nagrody finansowe dla pracowników za opracowanie i złożenie projektu badawczego.

Dzięki pieniądzom z Regionalnej Inicjatywy Doskonałości uruchomimy program studiów kierunku „Sport” w języku angielskim.

RID jest to program ministerialny dla Uczelni akademickich, które w sposób zrównoważony traktują misję dydaktyczną i badawczą. Przez prowadzenie badań naukowych w obszarach budujących ich rozpoznawalność w skali krajowej i międzynarodowej oraz tych uwzględniających specyfikę regionalną, stanowią swoiste centra innowacji, wiedzy i kompetencji. Rolą tych uczelni jest m. in. kształcenie wykwalifikowanych kadr niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa, gospodarki oraz administracji publicznej.

Projekt został oceniony według kryteriów:

1.      Poziom merytoryczny wniosku

Konkretność i weryfikowalność celów założonych w planie (od 0 do 10) – ocena 10

Merytoryczne uzasadnienie realizacji planu (od 0 do 15) – ocena 15

Zasadność planowanych kosztów w odniesieniu do przedmiotu i zakresu planu (od 0 do 15) – ocena 15

2.      Istotność założonych celów dla umocnienia znaczenia działalności uprawnionej uczelni w danej dyscyplinie albo dyscyplinach objętych planem

Oczekiwane efekty realizacji planu związane z umocnieniem działalności uprawnionej uczelni w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych służących realizacji celów polityki naukowej państwa, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) lub regionalnych inteligentnych specjalizacji dla województwa wchodzącego w skład regionu, w którym uprawniona uczelnia ma siedzibę, albo w zakresie twórczości artystycznej prowadzonej przez uprawnioną uczelnię (od 0 do 30) – ocena 30

3.      Adekwatność opisanych działań do założonych celów

Adekwatność planowanych działań i kosztów ich realizacji z punktu widzenia możliwości osiągnięcia celów założonych w planie (od 0 do 15) – ocena 15

Poprawność wskaźników stopnia realizacji celów założonych w planie, w szczególności ich adekwatność do pomiaru realizacji tych celów oraz mierzalność i możliwość sprawozdania w końcowej ewaluacji realizacji planu, o której mowa w art. 399 ustawy (od 0 do 15) – ocena 15

4.      Potencjał uprawnionej uczelni w danej dyscyplinie

Znaczenie realizacji planu dla rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej prowadzonej przez uprawnioną uczelnię (od 0 do 20) – ocena 20

Projekt uzyskał maksymalną ocenę 120 punktów.

Uzasadnienie Ministra:

Plan projektu w ramach programu Ministra „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu jest kompleksowym dokumentem definiującym syntetycznie cel główny oraz cele szczegółowe. Cel główny ma charakter ogólny, odnoszący się do założenia projektu, którym jest rozwój badań o prozdrowotnym oddziaływaniu aktywności ruchowej i żywienia dla społeczeństwa w regionie jako całości. Zakładane cele zwiększą potencjał uprawnionej uczelni w danej dyscyplinie. Realizacja planu ma istotne znaczenie dla rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej prowadzonej przez Uczelnię.