W zmienionej formie rusza VI edycja projektu „Legia Akademicka”!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową formułą projektu!

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022.655), od bieżącego roku akademickiego, nastąpiły istotne zmiany w realizacji programu ochotniczego wojskowego szkolenia studentów „Legia Akademicka”. Kandydatów na oficerów i podoficerów aktywnej i pasywnej rezerwy kształcić będą Szkoły Legii Akademickiej (art. 94.1 ustawy).

Kształcenie w Szkołach Legii Akademickiej będzie obejmowało następujące okresy szkoleniowe:

➢ w pierwszym roku szkolenia ochotnik będzie realizował szkolenie podstawowe, zakończone złożeniem przysięgi wojskowej i wydaniem książeczki wojskowej;
➢ w drugim roku szkolenia będzie realizowane szkolenie w module podoficerskim, zakończone zaliczeniem i wydaniem przez rektora uczelni zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia teoretycznego, zaś po ukończeniu szkolenia praktycznego – egzaminem na podoficera przeprowadzonym przez komendanta szkoły podoficerskiej;

➢ w trzecim roku szkolenia będzie realizowane szkolenie w module oficerskim, zakończone egzaminem na oficera, przeprowadzonym przez rektora-komendanta uczelni wojskowej;
CO TO OZNACZA?
  • Jeśli NIE POSIADASZ PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO, zakończonego przysięgą wojskową –  swoje szkolenie rozpoczynasz od Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej – DZSW (do 28 dni).

W tym celu musisz wybrać się do Wojskowego Centrum Rekrutacji- WCR (dawne WKU) i tam złożyć wniosek o powołanie na DZSW.

Dopiero po odbyciu szkolenia zakończonego przysięgą wojskową możesz złożyć wniosek na moduł podoficerski Legii Akademickiej.

Jakie dokumenty potrzebujesz, aby zgłosić się do DZSW?

By starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:

– kopię dokumentu tożsamości;

– kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

– kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Do wglądu należy również posiadać oryginały powyższych dokumentów.

  • Jeśli POSIADASZ PRZESZKOLENIE WOJSKOWE (zakończone przysięgą wojskową!) – czyli np. ukończyłeś/-aś Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową, ukończyłeś „16” w Wojskach Obrony Terytorialnej, uczestniczyłeś w poprzednich edycjach Legii Akademickiej i ukończyłeś/-aś część praktyczną modułu podstawowego lub ukończyłeś inne szkolenie i jesteś żołnierzem rezerwy możesz wziąć udział w module podoficerskim projektu Legia Akademicka!

W module podoficerskim udział mogą wziąć osoby, które zgodnie z powyższym, ukończyły szkolenie wojskowe oraz złożyły przysięgę wojskową.

Kształcenie w module podoficerskim obejmuje:

– szkolenie teoretyczne w Szkole Legii Akademickiej (czyli szkolenie realizowane przez Uczelnię) – zakończone egzaminem teoretycznym,

– e-learning,

– szkolenie praktyczne trwające 21 dni – realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych w przerwie wakacyjnej, zakończone egzaminem podoficerskim oraz mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Student biorący udział w ćwiczeniach wojskowych w module podoficerskim otrzyma ponad 2700 zł.

Dodatkowo student, który chciałby w ramach posiadanego już stopnia kaprala kształcić się na szkoleniu specjalistycznym może zgłosić się 15-21 dni ćwiczeń wojskowych.

Aby wziąć udział w Legii Akademickiej trzeba jednak spełnić następujące wymogi:

– posiadać status studenta dowolnej Uczelni Wyższej w Polsce – studia I i II stopnia lub Jednolite Studia Magisterskie

lub

– być absolwentem Uczelni Wyższej, który w trakcie studiów w latach 2021 lub 2022 rozpoczął szkolenie Legii Akademickiej.

Jeśli jesteś zainteresowany MODUŁEM PODOFICERSKIM „Legii Akademickiej” w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu wypełnij poniższy formularz. Gdy tylko rozpoczniemy rekrutację niezwłocznie Cię o tym poinformujemy.

link do formularza

  • POSIADASZ STOPIEŃ PODOFICERA REZERWY – możesz wziąć udział w module oficerskim „Legii Akademickiej”

Trzeci etap to kształcenie na oficera w module oficerskim realizowanym przez studenta w akademiach wojskowych – to szkolenie teoretyczne i praktyczne realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych – które trwa 62 dni. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na oficera zostanie mianowany do stopnia podporucznika.

Student biorący udział w ćwiczeniach wojskowych w module oficerskim otrzyma ponad 9100 zł.

Dodatkowo student, który chciałby w ramach posiadanego już stopnia podporucznika kształcić się na szkoleniu specjalistycznym, może zgłosić się na 15 dni ćwiczeń wojskowych, za które otrzyma ponad 2200 zł.

Wnioski ochotników o przystąpienie do realizacji  ochotniczego szkolenia wojskowego w „module oficerskim”  składać należy do szefów Wojskowych Centrów Rekrutacji (WCR).

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów oraz ich wzory, jakie kandydat powinien przesłać lub złożyć (wersja papierowa) w wojskowym centrum rekrutacji (najlepiej właściwym terytorialnie do miejsca zameldowania lecz nie jest to warunkiem), aby wziąć udział w kwalifikacji do „modułu oficerskiego” w roku akademickim 2022/2023:

·        wniosek w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej (załącznik nr 1 do decyzji nr 178/MON);

·        wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w module oficerskim ochotniczego szkolenia wojskowego w Szkołach Legii Akademickiej (załącznik nr 3 do decyzji nr 178/MON);

·        potwierdzenie posiadania stopnia podoficera rezerwy (kopia stron książeczki wojskowej lub dyplomu mianowania na podoficera);

·        potwierdzenie przeniesienia żołnierza do rezerwy (kopia stron książeczki wojskowej z wpisem dotyczącym przeniesienia do rezerwy);

·        potwierdzenie posiadania statusu studenta (nie dotyczy absolwentów – uczestników IV-V edycji LA);

·        kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (kopie dyplomów, świadectw, certyfikatów, kursów itp.).

W celu złożenia wniosku sugerujemy wcześniejsze umówienie się telefonicznie z wybranym WCR.

W razie jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Koordynator projektu Legia Akademicka – mgr Anna Gomołysek, tel. 61 835 53 80, gomolysek@awf.poznan.pl