Wymiana międzyuczelniana w kręgu poznańskich uczelni w ramach programu PoMost umożliwia studentom realizację wybranego przedmiotu (z pewnymi wyjątkami) na innej uczelni w Poznaniu.  Porozumienie zawarły partnerskie uczelnie Miasta Poznania. To wyjątkowa szansa na rozwój nowych perspektyw naukowych i eksplorację obszarów niedostępnych na macierzystych uczelniach.

W programie uczestniczą następujące uczelnie miasta Poznania:

 1. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 3. Politechnika Poznańska
 4. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
 5. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 7. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 8. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostki odpowiedzialne za sprawy formalne i organizacyjne studentów biorących udział w programie.

Istota kształcenia studentów w ramach programu PoMost

 1. Program PoMost, zwany dalej również Programem, ma wspierać mechanizmy doskonalenia jakości i poszerzania zakresu kształcenia studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.
 2. Program jest ofertą kształcenia adresowaną do studentów, którzy chcą realizować wybrane przedmioty poza macierzystą uczelnią w oparciu o istniejące programy studiów w wybranej przez siebie Uczelni.
 3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta.
 4. W czasie realizacji przedmiotu w uczelni przyjmującej, student zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu studiów obowiązującego w tej uczelni.
 5. Brak możliwości pogodzenia realizacji programu studiów w uczelni macierzystej
  z uczestniczeniem w zajęciach przedmiotu wybranego w uczelni przyjmującej jest jednoznaczny z rezygnacją studenta z udziału w Programie.