UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Rekrutacja 2017/2018

Wybierz interesujący Cię blok poniżej:
Zasady rekrutacji na studia

 

Na każdym kierunku studiów jest wymagana umiejętność pływania.PRZELICZNIK OCEN NA PUNKTY
 
Tabela 1. Przeliczanie ocen na punkty
4-stopniowa skala ocen 6-stopniowa skala ocena
Ocena Punkty Ocena Punkty
5 100 6 100
4 75 5 75
3 50 4 60
  3 45
2 30
 
 
 
Tabela 2. „Matura  międzynarodowa”
Matura międzynarodowa - punkty Nowa matura - punkty
7 100
6 85
5 70
4 55
3 40
2 30
1 15
 
 
Tabela nr 3. :Wiedza o tańcu”
Wynik egzaminu maturalnego
w %
Liczba punktów
30-49% 5
50-69% 10
70-89% 15
90-100% 20
 

„Nowa matura”
Przyznanie punktów za oceny z egzaminu maturalnego: na poziomie podstawowym –
z przelicznikiem razy 1 (1%=1 pkt); na poziomie rozszerzonym – razy 1,5.
 
„Stara matura”
Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości  „starej matury” – stosuje się zasady przeliczania ocen na punkty według tabeli numer 1.  Limit miejsc na studia dla tych kandydatów określony będzie proporcjonalnie w stosunku do ogólnej liczby kandydatów.
 
„Matura międzynarodowa”
Z języka obcego kandydat uzyskuje maksymalną ilość punktów – 150.


 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

 
Tryb stacjonarny oraz niestacjonarny
Postępowanie rekrutacyjne opiera się na:
1)   Rejestracja elektroniczna.
2)   Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych
dla zdrowia.
3)   Konkurs świadectw:
 • Ocena uzyskana z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – przelicznik według tabeli numer 1 (w przypadku braku oceny z wf, kandydat nie otrzymuje punktów)
 • Wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej:
-    języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)
-    jednego przedmiotu do wyboru spośród:
§  biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)
Kryteria uzupełniające
·         Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.
-    Klasa mistrzowska – 30pkt
-    I klasa sportowa – 20 pkt
-    II klasa sportowa – 10 pkt.
 

 FIZJOTERAPIA

 
Tryb stacjonarny oraz niestacjonarny studia jednolite magisterskie
Postępowanie rekrutacyjne opiera się na:
1)   Rejestracja elektroniczna.
2)   Badania lekarskie wg zasad obowiązujących na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku WF
3)   Konkurs  świadectw maturalnych części pisemnej:
·         języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)
·         jednego przedmiotu do wyboru spośród:
-    biologia, chemia lub fizyka (poziom rozszerzony)
Kandydaci ze „starą maturą”
Test pisemny z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: biologii, chemii lub fizyki. Kandydat
może uzyskać do 100 pkt. Razy 1,5. Limit miejsc dla kandydatów ze starą maturą ustalany
jest proporcjonalnie do ogólnej liczby kandydatów.

SPORT

 
Tryb stacjonarny oraz niestacjonarny
Postępowanie rekrutacyjne opiera się na:
1)     Rejestracja elektroniczna.
2)     Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych
dla zdrowia.
3)     Konkurs świadectw:
 • Ocena uzyskana z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – przelicznik według tabeli numer 1 (w przypadku braku oceny
  z wf, kandydat nie otrzymuje punktów)
 • Wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej:
-    języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)
-    jednego przedmiotu do wyboru spośród:
§  biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)
Kryteria uzupełniające
 • Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.
-    Klasa mistrzowska – 30pkt
-    I klasa sportowa – 20 pkt
-    II klasa sportowa – 10 pkt.
 

DIETETYKA

 
Tryb stacjonarny oraz niestacjonarny
Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe:
1)     Rejestracja elektroniczna.
2)     Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych
dla zdrowia.
3)     Konkurs świadectw maturalnych z części pisemnej:
·         język obcy (poziom podstawowy lub rozszerzony)
·         jeden z przedmiotów do wyboru:
-    biologia, chemia, fizyka lub matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)
 

  TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ

 
Tryb stacjonarny oraz niestacjonarny
Postępowanie rekrutacyjne opiera się na:
1)   Rejestracja elektroniczna.
2)   Badania lekarskie wg zasad obowiązujących na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku WF
3)   Konkurs  świadectw maturalnych części pisemnej:
·         Język obcy (poziom podstawowy lub rozszerzony)
4)     Egzamin z wybranych technik tanecznych, który obejmuje:
·         Etap I – lekcja tańca z naciskiem na ruch a nie na technikę (punktacja 1-50)
·         Etap II – 1,5 minut tańca solo bez muzyki (punktacja 1-50)
Kryteria uzupełniające
Kandydaci, którzy zdali egzamin dojrzałości z przedmiotu „Wiedza o tańcu” uzyskują dodatkowe punkty wg tabeli nr 3.
Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską, wystawioną przez Polski Związek Tańca sportowego lub przez Polską Federację Tańca, mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne
-    Klasa mistrzowska – 30pkt
-    I klasa sportowa – 20 pkt
-    II klasa sportowa – 10 pkt.
O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.
 

  TURYSTYKA I REKREACJA

 
Tryb stacjonarny oraz niestacjonarny
Postępowanie rekrutacyjne opiera się na:
1)     Rejestracja elektroniczna.
2)     Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych
dla zdrowia.
3)     Konkurs świadectw z części pisemnej:
·         języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony),
·         języka obcego(poziom podstawowy lub rozszerzony) ,
·         jednego przedmiotu do wyboru spośród:
-    biologii, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy
lub rozszerzony)


[powrót do góry] 


Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym

 1. Podanie (karta ewidencyjna z konta rejestracyjnego kandydata) podpisane przez kandydata;
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu;
 3. Kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu;
 4. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie oraz informacje dotyczące skierowania dostępne w zakładce "pliki do pobrania");
 5. Dwa zdjęcia (zgodne z wymaganiami przy wydawaniu dowodów osobistych) podpisane imieniem i nazwiskiem;
 6. Kserokopia opłaty rekrutacyjnej;
 7. Biała teczka wiązana (niepodpisana).
 8. Kandydaci z zagranicznym świadectwem dojrzałości powinni dołączyć Apostille. Jeżeli na świadectwie maturalnym nie ma informacji o tym, że wymieniony dokument uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, na wybrany przez siebie kierunek, to prosimy o  dostarczenie potwierdzenia o w/w uprawnieniach, przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie zostało wydane świadectwo.
  Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci na:
 • Wychowanie Fizyczne lub Sport, posiadający klasę sportową, zobowiązani są do dostarczenia, z wymaganymi dokumentami, zaświadczenia potwierdzającego klasę mistrzowską lub I klasę sportową przez Polski Związek Sportowy lub, w przypadku II klasy, Wojewódzki Związek Sportowy.
 • Taniec, posiadający klasy sportowe wystawione przez Polski Zwiazek Tańca Sportowego lub przez Polską Federację Tańca, zobowiązani są dostarczyć, wraz z wymaganymi dokumentami, zaświadczenie o posiadanej klasie.
 • Wszystkie kierunki, będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, zobowiazani są do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez odpowiednie Komitety Organizacyjne Olimpiad Przedmiotowych.
 • Kandydaci zakwalifikowani na kierunek Fizjoterapia zobowiazani są dostarczyć kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego z datami przyjętych dawek
 • Kandydaci zakwalifikowani na kierunek Dietetyka zobowiązani są dostarczyć kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjetych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego z datami przyjętych dawek oraz kserokopii ksiazeczki sanitarno-epidemiologicznej.

Jak można złożyć dokumenty?

Kandydaci, w wyznaczonym terminie, zobowiązani są dostarczyć KOMPLET wymaganych dokumentów osobiście lub poprzez pełnomocnika, który podczas dokonywania tych czynności, powinien wylegitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem oraz przekazać pełnomocnictwo podpisane przez kandydata (wzór pisma jest dostępny w "plikach do pobrania") wraz z potwierdzoną wcześniej, przez naszą Uczelnię, kserokopią dowodu osobistego kandydata na studia.

Dokumenty przesłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane!

Niekompletna teczka nie będzie przyjęta![powrót do góry]

Informacja dotycząca badania lekarskiego

Badanie lekarskie należy wykonać w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, ul. Poznańska 55 A
 
tel: rejestracja -informacja 61 8467 101/102
tel: centrala 61 8467 100
 
Powyższe badania przeprowadzane są codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 13:00
Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się w przychodni najpóźniej do godziny 12:00
 
Do badań należy przygotować:
1. dokument tożsamości,
2. skierowanie na badanie profilaktyczne wystawione przez uczelnię (do odebrania w Biurze Obsługi Rekrutacji –Nowy Budynek Dydaktyczny AWF),
3. kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub kartotekę z poradni specjalistycznych jeżeli kandydat leczy się (leczył się),
4. dodatkowe wyniki badań, jeżeli kandydat posiada,
5. okulary korygujące wzrok – jeżeli kandydat posiada.
 
Badania będą wykonywane bezpłatnie wyłącznie kandydatom zgłaszającym się ze skierowaniem z Uczelni.

Kandydaci spoza Poznania mogą wykonać badania w swojej miejscowości pamiętając, że skierowanie AWF w Poznaniu obowiązuje tylko w placówce wyznaczonej przez Uczelnię.


[powrót do góry]   

Zaświadczenie o posiadaniu klasy mistrzowskiej lub klasy sportowej

musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa związku oraz sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.[powrót do góry]

Skontaktuj się z nami...

Posiadasz informację o jakimś ciekawym wydarzeniu, masz jakieś pomysły lub sugestie? Napisz do nas!

Prosimy wypełnić wszystkie cztery pola, a dodatkowo, na samym końcu podać wynik równania.
captcha
Przeładujsugestia