UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań


Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Rekrutacja 2017/2018KROK PO KROKU
 

Rekrutacja w 5 prostych krokach:

 1. Zarejestruj się w Systemie IRK - [link]
 2. Zapłać opłatę rekrutacyjną i zachowaj potwierdzenie
 3. Po otrzymaniu wyników matury wprowadź je do Systemu IRK
 4. Dostarcz dokumenty do Biura Obsługi Rekrutacji w AWF - [link]
 5. Sprawdź wyniki w Systemie IRK


TERMINY
 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne

Od kiedy? Do kiedy? Co?
4 kwietnia 2017 r. 5 lipca 2017 r. rejestracja elektroniczna, termin wpłacenia opłaty rekrutacyjnej
6 lipca 2017 r. 12 lipca 2017 r. składanie dokumentów w Biurze Obsługi Rekrutacji
14 lipca 2017 r. ogłoszenie wyników na kierunkach:
Turystyka i Rekreacja oraz Animacja Osób 50+
18 lipca 2017 r. ogłoszenie wyników na kierunkach:
Wychowanie fizyczne, Sport, Fizjoterapia, Dietetyka
17 lipca 2017 r. 19 lipca 2017 r. egzamin z wybranych technik tanecznych na kierunku:
Taniec w Kulturze Fizycznej
24 lipca 2017 r. ogłoszenie wyników na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej


Terminy rekrutacji na studia niestacjonarne

Od kiedy? Do kiedy? Co?
3 kwietnia 2017 r. 15 września 2017 r. rejestracja elektroniczna, termin wpłacenia opłaty rekrutacyjnej
18 września 2017 r. 22 września 2017 r. składanie dokumentów w Biurze Obsługi Rekrutacji
25 września 2017 r. 26 września 2017 r. egzamin z wybranych technik tanecznych na kierunku:
Taniec w Kulturze Fizycznej
Do 29 września 2017 r. ogłoszenie wynikówNiedotrzymanie terminu lub niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wiąże się z dyskwalifikacją.ZASADY
REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na kierunku:

Na każdym kierunku jest wymagana umiejętność pływania.

SPORT


Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Za co można otrzymać punkty?
• za wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z:
- języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)
- jednego przedmiotu do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)

• za ocenę uzyskana z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – przelicznik według tabeli numer 1 (w przypadku braku oceny z wf-u, kandydat nie otrzymuje punktów) - [link]


Kryteria uzupełniające
Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.

• klasa mistrzowska – 30pkt
• I klasa sportowa – 20 pkt
• II klasa sportowa – 10 pktWYCHOWANIE FIZYCZNE


Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Za co można otrzymać punkty?
• za wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z:
- języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)
- jednego przedmiotu do wyboru spośród:
biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)

• za ocenę uzyskana z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – przelicznik według tabeli numer 1 (w przypadku braku oceny z wf-u, kandydat nie otrzymuje punktów) - [link]


Kryteria uzupełniające
Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.

• klasa mistrzowska – 30pkt
• I klasa sportowa – 20 pkt
• II klasa sportowa – 10 pktFIZJOTERAPIA


Studia jednolite magisterskie prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Za co można otrzymać punkty?
• za wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z:
- języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)
- jednego przedmiotu do wyboru spośród:
biologii, chemii lub fizyki (poziom rozszerzony)


Kandydaci ze „starą maturą” zdawaną przed 2004 r.
Test pisemny z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: biologii, chemii lub fizyki. Kandydat
może uzyskać do 100 pkt. (razy 1,5). Limit miejsc dla kandydatów ze starą maturą ustalany
jest proporcjonalnie do ogólnej liczby kandydatów.DIETETYKA


Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Za co można otrzymać punkty?
• za wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z:
- języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)
- jednego z przedmiotów do wyboru:
biologii, chemii, fizyki lub matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony)TURYSTYKA I REKREACJA


Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Za co można otrzymać punkty?
• za wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z:
- języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony)
- języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)
- jednego z przedmiotów do wyboru:
biologii, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)
ANIMACJA OSÓB 50 +


Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Za co można otrzymać punkty?
• za wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z:
- języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony)
- języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)
- jednego z przedmiotów do wyboru:
biologii, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony)
TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ


Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Za co można otrzymać punkty?
• za wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z:
- języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)
• za wyniki z egzaminu z wybranych technik tanecznych

Egzamin składa się z dwóch etapów:
- etap I – lekcja tańca z naciskiem na ruch a nie na technikę (punktacja 1-50)
- etap II – 1,5 minut tańca solo bez muzyki (punktacja 1-50)

Kryteria uzupełniające
Kandydaci, którzy zdali egzamin dojrzałości z przedmiotu „Wiedza o tańcu” uzyskują dodatkowe punkty wg tabeli nr 3 - [link].

Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską, wystawioną przez Polski Związek Tańca sportowego lub przez Polską Federację Tańca, mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne:

• klasa mistrzowska – 30pkt
• I klasa sportowa – 20 pkt
• II klasa sportowa – 10 pkt

O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.POLICZ
PUNKTY

PRZELICZNIK OCEN NA PUNKTY

Tabela 1. Przeliczanie ocen na punkty

4-stopniowa skala ocen 6-stopniowa skala ocena
Ocena Punkty Ocena Punkty
5 100 6 100
4 75 5 75
3 50 4 60
  3 45
2 30


Tabela 2. „Matura międzynarodowa”

Matura międzynarodowa - punkty Nowa matura - punkty
7 100
6 85
5 70
4 55
3 40
2 30
1 15


Tabela nr 3. Wiedza o tańcu”

Wynik egzaminu
maturalnego w %
Liczba punktów
30-49% 5
50-69% 10
70-89% 15
90-100% 20


„Nowa matura”
Przyznanie punktów za oceny z egzaminu maturalnego: na poziomie podstawowym –
z przelicznikiem razy 1 (1%=1 pkt); na poziomie rozszerzonym – razy 1,5.

„Stara matura”
Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości „starej matury” – stosuje się zasady przeliczania ocen na punkty według tabeli numer 1. Limit miejsc na studia dla tych kandydatów określony będzie proporcjonalnie w stosunku do ogólnej liczby kandydatów.

„Matura międzynarodowa”
Z języka obcego kandydat uzyskuje maksymalną ilość punktów – 150.

DOKUMENTY
 

 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym
 1. Podanie (karta ewidencyjna z konta rejestracyjnego kandydata) podpisane przez kandydata.
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu.
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (Wychowanie Fizyczne oraz Sport).
 4. Kserokopia dowodu tożsamości – oryginał do wglądu.
 5. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie)


 6. Kandydaci z zagranicznym świadectwem dojrzałości powinni dołączyć Apostille. Jeżeli na świadectwie maturalnym nie ma informacji o tym, że wymieniony dokument uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, na wybrany przez siebie kierunek, to prosimy o dostarczenie potwierdzenia o ww. uprawnieniach, przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie zostało wydane świadectwo.

  Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 7. Biała teczka wiązana (niepodpisana).


Kandydaci na:

Wychowanie Fizyczne lub Sport, posiadający klasę sportową, zobowiązani są do dostarczenia, z wymaganymi dokumentami, zaświadczenia potwierdzającego klasę mistrzowską lub I klasę sportową przez Polski Związek Sportowy lub, w przypadku II klasy, Wojewódzki Związek Sportowy.

Taniec w Kulturze Fizycznej, posiadający klasy sportowe wystawione przez Polski Związek Tańca Sportowego lub przez Polską Federację Tańca, zobowiązani są dostarczyć, wraz z wymaganymi dokumentami, zaświadczenie o posiadanej klasie.

Wszystkie kierunki, będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez odpowiednie Komitety Organizacyjne Olimpiad Przedmiotowych.

• Kandydaci zakwalifikowani na kierunek Fizjoterapia zobowiązani są dostarczyć kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego z datami przyjętych dawek.

• Kandydaci zakwalifikowani na kierunek Dietetyka zobowiązani są dostarczyć kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego z datami przyjętych dawek oraz kserokopii książeczki sanitarno-epidemiologicznej.


Zaświadczenie o posiadaniu klasy mistrzowskiej lub klasy sportowej
musi być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa związku oraz sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.BADANIA
LEKARSKIE

Badanie lekarskie należy wykonać w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, ul. Poznańska 55 A

tel: rejestracja -informacja 61 84 67 101 lub 61 84 67 102
tel: centrala 61 84 67 100

Powyższe badania przeprowadzane są codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 13:00

Kandydaci proszeni są o zgłaszanie się w przychodni najpóźniej do godziny 12:00.

Do badań należy przygotować:
1. Dokument tożsamości
2. Skierowanie na badanie profilaktyczne wystawione przez Uczelnię (do odebrania w Biurze Obsługi Rekrutacji – Budynek Dydaktyczny AWF)
3. Kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub kartotekę z poradni specjalistycznych jeżeli kandydat leczy się (leczył się)
4. Dodatkowe wyniki badań (jeżeli kandydat posiada)
5. Okulary korygujące wzrok (jeżeli kandydat posiada)

Badania będą wykonywane bezpłatnie wyłącznie kandydatom zgłaszającym się ze skierowaniem z Uczelni.

Kandydaci spoza Poznania mogą wykonać badania w swojej miejscowości pamiętając, że skierowanie AWF w Poznaniu obowiązuje tylko w placówce wyznaczonej przez Uczelnię.

Druk skierowania do pobrania tutaj: [link]JAK
APLIKOWAĆ?

Jak można złożyć dokumenty?

Kandydaci, w wyznaczonym terminie, zobowiązani są dostarczyć KOMPLET wymaganych dokumentów osobiście lub poprzez pełnomocnika, który podczas dokonywania tych czynności, powinien wylegitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem oraz przekazać pełnomocnictwo podpisane przez kandydata (wzór pisma) wraz z potwierdzoną wcześniej, przez naszą Uczelnię, kserokopią dowodu osobistego kandydata na studia.


Dokumenty przesłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Niekompletna teczka nie będzie przyjęta.


Skontaktuj się z nami...

Posiadasz informację o jakimś ciekawym wydarzeniu, masz jakieś pomysły lub sugestie? Napisz do nas!

Prosimy wypełnić wszystkie cztery pola, a dodatkowo, na samym końcu podać wynik równania.
captcha
Przeładujsugestia