Europejska Karta Naukowca określa prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

  • Dokument skierowany jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na każdym etapie kariery naukowej, obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze państwowym i prywatnym, niezależnie od charakteru stanowiska i zatrudnienia, statusu prawnego pracodawcy lub typu organizacji bądź instytucji, w której prowadzone są badania.
  • Dokument zachęca do tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy dla naukowców na każdym etapie ich ścieżki rozwoju zawodowego, do tworzenia i wspierania stosunków zawodowych między naukowcami a pracodawcami lub grantodawcami, które sprzyjają osiągnięciu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy.
  • Reguluje takie kwestie jak: zasady dobrej praktyki w badaniach naukowych, prawa własności intelektualnej, upowszechnianie wyników badań, finansowanie i wynagradzanie naukowców, równowaga płci czy zasada niedyskryminacji, wspiera wszelkie formy mobilności naukowców.
  • Stanowi szerokie ramy dla naukowców, pracodawców i grantodawców do odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w środowisku pracy.